ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                              Červenec 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-54: Zkoušky – Korozivní atmosféra
(směs plynů)

ČSN
EN IEC 61300-2-54

35 9251

idt IEC 61300-2-54:2019

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-54: Tests – Corrosive atmosphere (mixed gas)

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques – Méthodes fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-54: Essais – Atmosphere corrosive (melange de gaz)

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-54: Prüfungen – Korrosionsatmosphäre (Mischgas)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61300-2-54:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61300-2-54:2019. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Účelem této normy je posoudit korozivní účinky atmosfér znečištěných směsí plynů na vláknová optická zařízení. Může být považována za obecnou korozivní zkoušku, ale nepředpovídá funkční způsobilost použitého zařízení.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-60zavedena v ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-60: Zkoušky – Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů

IEC 61300-1zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 4 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Obecně a návod

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61300-3-4 zavedena v ČSN EN 61300-3-4 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

IEC 61300-3-6 zavedena v ČSN EN 61300-3-6 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-6: Zkoušení a měření – Útlum odrazu

Souvisící ČSN

ČSN EN IEC 61753-1 ed. 2 (35 9255) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Norma funkčnosti – Část 1: Obecně a návod

ČSN EN 61753-1-3 (35 9255) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Norma funkčnosti – Část 1-3: Obecně a návod pro jednovidové optické konektory a kabelové sestavy pro průmyslové prostředí, kategorie I

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz