ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.100.30, 03.120.10                                                                                                                 Červenec 2020

Management kvality – Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí

ČSN
ISO 10015

01 0337

 

Quality management – Guidelines for competence management and people development

Management de la qualité – Lignes directrices pour la gestion des compétences et le développement des personnes

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 10015:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 10015:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10015 (01 0337) z ledna 2001.

Anotace obsahu

Tento dokument poskytuje směrnice pro organizaci k zavedení, implementaci, udržení a zlepšování systému mana-
gementu kompetencí a rozvoje lidí tak, aby pozitivně ovlivňovala výstupy související se shodou výrobků a služeb s potřebami a očekáváními relevantních zainteresovaných stran.

Tento dokument je použitelný pro všechny organizace bez ohledu na jejich typ nebo velikost. Nepřidává, nemění, ani nijak neupravuje požadavky norem rodiny ISO 9000 ani jiných norem.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 9000:2015 zavedena v ČSN EN ISO 9000:2016 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

Souvisící ČSN

ČSN ISO 30401:2019 (01 0361) Systémy managementu znalostí – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radmila Foretová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz