ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.070.99; 35.240.60                                                                                                                 Červenec 2020

Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Specifikace přístupové vrstvy LTE-V2X pro inteligentní dopravní systémy provozované v kmitočtovém pásmu 5 GHz

ČSN
ETSI EN 303 613
V1.1.1

87 5185

 

Intelligent Transport Systems (ITS) – LTE-V2X Access layer specification for Intelligent Transport Systems operating
in the 5 GHz frequency band

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 303 613 V1.1.1:2020. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 303 613 V1.1.1:2020. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument definuje fyzickou a linkovou vrstvu a konfiguraci rádiových zdrojů v přístupové vrstvě stanice ITS podle referenční architektury v ETSI EN 302 665 [i.2]. Technologie přístupové vrstvy, která je specifikována v tomto dokumentu, se vztahuje na takzvaný sidelink nebo také PC5 rozhraní LTE pro V2X (LTE-V2X), tedy LTE komunikaci mezi vozidly i vším pro následující kmitočtová pásma:

·       provoz v kmitočtovém pásmu vyhrazeném pro aplikace ITS související s bezpečností v kmitočtovém roz-
sahu 5,875 GHz až 5,925 GHz;

·       provoz v kmitočtovém pásmu vyhrazeném pro aplikace ITS nesouvisející s bezpečností v kmitočtovém
rozsahu 5,855 GHz až 5,875 GHz.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ETSI TS 136 331 V14.6.2 nezavedena

ETSI TS 136 300 V14.7.0 nezavedena

ETSI TS 136 321 V14.7.0 nezavedena

ETSI TS 136 322 V14.1.0 nezavedena

ETSI TS 136 323 V14.5.0 nezavedena

ETSI TS 136 211 V14.7.0 nezavedena

ETSI TS 136 212 V14.6.0 nezavedena

ETSI TS 136 213 V14.6.0 nezavedena

ETSI TS 136 214 V14.4.0 nezavedena

ETSI TS 123 285 V14.7.0 nezavedena

ETSI TS 124 385 V14.4.0 nezavedena

ETSI TS 124 386 V14.3.0 nezavedena

ETSI TS 136 101 V14.7.0 nezavedena

ETSI TS 136 133 V14.8.0 nezavedena

ETSI TS 124 301 V14.9.0 nezavedena

ETSI TS 136 413 V14.7.0 nezavedena

ETSI TS 136 414 V14.1.0 nezavedena

ETSI TS 102 792 V1.2.1 nezavedena

ETSI TS 103 574 V1.1.1 nezavedena

Rafael Molina-Masegosa a Javier Gozalvez: „A New 5G Technology for Short-Range Vehicle-to-Everything Communications“, IEEE vehicular technology magazine, prosinec 2017

ETSI EN 302 665 V1.1.1 zavedena v ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 (87 5155) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační architektura

ETSI EN 302 636-4-1 V1.4.1 zavedena v ČSN ETSI EN 302 636-4-1 V1.4.1 (87 5166) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Vozidlové komunikace – Geografické navrhování sítí – Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body – Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu

ETSI TS 124 334 V14.1.0 nezavedena

ETSI EN 302 571 V2.1.1 zavedena v ČSN ETSI EN 302 571 V2.1.1 (87 5146) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Radiokomunikační zařízení provozovaná v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ECC/DEC/(08)01 nezavedeno

Doporučení ECC (08)01 nezavedeno

POZNÁMKY

1    Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v zákaznickém centru ČAS.

2    Dokumenty CEPT jsou volně dostupné na internetové adrese Evropského komunikačního úřadu (ECO) http://www.ero.dk.

Citované předpisy

Rozhodnutí Komise 2008/671/ES (2008/671/EC) ze dne 5. srpna 2008 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 875 MHz – 5 905 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 této evropské normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČO 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz