ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.060.50                                                                                                                      Srpen 2020

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování –
Část 1: Obecné požadavky

ČSN
EN 15269-1

73 0868

 

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware –
Part 1: General requirements

Application élargie des résultats d’essai en matière de résistance au feu et d’étanchéité à la fumée des blocsportes,
blocs-fermetures et ouvrants de fenêtres, y compris les éléments intégrés de quincaillerie de bâtiment –
Partie 1: Exigences générales

Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15269-1:2019 včetně opravy EN 15269-1:2019/AC:2020-04. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15269-1:2019 including its Corrigendum EN 15269-1:2019/AC:2020-04. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15269-1 (73 0868) ze srpna 2019.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15269-1:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15269-1 ze srpna 2019 převzala EN 15269-1:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou opravu 1 z dubna 2020. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ˜™. Vypuštěný text je zobrazen takto „˜vypuštěný text“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1363-1 zavedena v ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušky požární odolnosti – Část 1: Obecné požadavky

EN 1634-1 nezavedena1)

EN 1634-3 zavedena v ČSN EN 1634-3 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

EN 12519 zavedena v ČSN EN 12519 (74 6032) Okna a dveře – Terminologie

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 15725 zavedena v ČSN EN 15725 (73 0866) Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb

EN ISO 13943 zavedena v ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

Souvisící ČSN

ČSN EN 1363-2 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

ČSN EN 1634-2 (73 0852) Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování

ČSN EN 12433-1 (74 7014) Vrata – Terminologie – Část 1: Typy vrat

ČSN EN 12433-2 (74 7014) Vrata – Terminologie – Část 2: Části vrat

ČSN EN 13241 (74 7031) Vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti2)

ČSN EN 14351-1 (74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti3)

ČSN EN 14351-2 (74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční charakteristiky – Část 2: Vnitřní dveře

ČSN EN 16034 (74 7050) Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

ČSN EN 16361 (74 7041) Motoricky ovládané dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním4)

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 3.18 a k příloze B doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174,           
Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 15269-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červen 2019

ICS 13.220.50; 91.060.50                                                                                         Nahrazuje EN 15269-1:2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti
a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken
včetně jejich prvků stavebního kování –
Část 1: Obecné požadavky

 Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control
for door, shutter and openable window assemblies,
including their elements of building hardware –
Part 1: General requirements

Application étendue des résultats d’essais
en matière de résistance au feu et/ou d’étanchéité
à la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures
et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments
de quincaillerie intégrés –
Partie 1: Exigences générales

Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit
und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren
und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-12-30 a obsahuje opravu vydanou CEN dne 2020-04-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky   Ref. č. EN 15269-1:2019+AC:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Obecné principy rozšířené aplikace pro sestavy požárně odolných  a/nebo kouřotěsných dveří, uzávěrů
a otevíravých oken........................................................................................................................................................................ 11

5......... Stanovení oblasti rozšířené aplikace......................................................................................................................................... 12

6......... Protokol o rozšířené aplikaci....................................................................................................................................................... 13

Příloha A (informativní) Termíny používané v souboru norem EN 15269, vyžadující další vysvětlení..................................... 14

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

A.2...... „Obecně stejná“ nebo „podobná“ konstrukce dveřního křídla.............................................................................................. 14

A.3...... Výrobek........................................................................................................................................................................................... 15

A.4...... Parametr výrobku.......................................................................................................................................................................... 15

A.5...... Rozsah výrobků............................................................................................................................................................................. 15

A.6...... Skupina výrobků............................................................................................................................................................................ 15

Příloha B (informativní) Postup třetí strany při certifikaci výrobku s použitím přímé aplikace a/nebo rozšířené aplikace.... 16

Příloha C (informativní) Postup při značení CE s použitím přímé aplikace a/nebo rozšířené aplikace................................... 17

Příloha D (informativní) Příklad postupu použití řady norem EN 15269 při návrhu zkoušek požární odolnosti
a zpracování protokolu o rozšířené aplikaci............................................................................................................................. 18

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 20

 

Předmluva

Tento dokument (EN 15269-1:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 127 Požární bezpečnost staveb, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozději do října 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15269-1:2010.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tento dokument zahrnuje opravu EN 15269-1:2019/AC:2020, která opravuje tabulku D.2 v příloze D.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného opravou jsou vyznačeny značkami ˜™.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma je jednou z řady níže uvedených norem a je určena pro účely zpracování protokolu o rozšířené aplikaci, založeného na hodnocení jedné nebo více zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Tyto normy se mohou také použít pro stanovení nejvhodnějšího výběru zkušebních vzorků požadovaných k pokrytí širokého rozsahu variant výrobků.

EN 15269 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování sestává z těchto částí:

    Část 1: Obecné požadavky

    Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav

    Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu

    Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v kovovém rámu

    Část 6: Požární odolnost dřevěných posuvných dveřních sestav (v přípravě)

    Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav

    Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav

    Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů

    Část 20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámu

Posouzením vlastností konstrukce dveřní sestavy se může ukázat, že se může jedna nebo více vlastností zlepšit jednotlivou variantou vlastnosti. Všechna hodnocení se mají provést na základě zachování klasifikací požární odolnosti získaných ze zkoušení podle EN 1634-1, včetně těch, které byly nižší než doba trvání zkoušky, nebo klasifikací kouřotěsnosti získaných ze zkoušení podle EN 1634-3.

Avšak toto nemůže nikdy vést k zvýšení klasifikace pro jakékoliv požární nebo kouřotěsné parametry mimo případů, které byly dosaženy během jakékoliv jedné zkoušky, konkrétně identifikované v příslušných tabulkách variant konstrukčních parametrů v této řadě norem.

Klasifikace odolnosti požárních dveří, uzávěrů a otevíravých oken předpokládá doplnění značky „C“, která uvádí, že výrobek vyhovuje také požadavkům na životnost samozavírání. Klasifikace „C“ je doplněna čísly 0 až 5 podle kategorie trvanlivosti samozavírání na základě podrobných informací uvedených v příslušných normách výrobku. Vliv klasifikace „C“ na postup rozšířené aplikace není v této řadě norem stanoven. Nicméně žádná změna parametru nezabrání dveřní sestavě v dosažení plně zavřené pozice.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví obecné principy pro rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek získaných na požárně odolných a kouřotěsných dveřních sestavách, tj. na typech dveří pro pěší a průmyslových dveří, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken uvedených v úvodu, zkoušených podle EN 1634-1 a/nebo 1634-3.

Tento dokument uvádí obecné zásady, které jsou určeny k používání spolu s příslušnou částí EN 15269, v závislosti na určitém typu výrobku, který má být hodnocen.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    ČSN EN 1634-1:2015, která přejímala EN 1634-1:2014, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějším
vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

2)    ČSN EN 13241-1:2004, která přejímala EN 13241-1:2003, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

3)    ČSN EN 14351-1:2006, která přejímala EN 14351-1:2006, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

4)    ČSN EN 16361:2014, která přejímala EN 16361:2013, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

Zdroj: www.cni.cz