ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.30                                                                                                                              Červenec 2020

Textilie – Vlastnosti plošných textilií
při protlačení –
Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení

ČSN
EN ISO 13938-2

80 0875

idt ISO 13938-2:2019

Textiles – Bursting properties of fabrics –
Part 2: Pneumatic method for determination of bursting strength and bursting distension

Textiles – Propriétés de résistance à ľéclatement des étoffes –
Partie 2: Méthode pneumatique pour la détermination de la résistance et de la déformation
à ľéclatement

Textilien – Bersteigenschaften von textilen Flächengebilden –
Teil 2: Pneumatisches Verfahren zur Bestimmung von Berstdruck und Berstw
ölbung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13938-2:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 13938-2:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13938-2 (80 0875) z března 2000.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 139 zavedena v ČSN EN ISO 139 (80 0056) Textilie – Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

ISO 10012 zavedena v ČSN EN ISO 10012 (01 0360) Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, s. p., IČO 00013251, Mgr. Jana Slezáková, DiS.

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 13938-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Prosinec 2019

ICS 59.080.30                                                                                                  Nahrazuje EN ISO 13938-2:1999

Textilie – Vlastnosti plošných textilií při protlačení –
Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení
při protržení
(ISO 13938-2:2019)

Textiles – Bursting properties of fabrics –
Part 2: Pneumatic method for determination of bursting strength and bursting distension
(
ISO 13938-2:2019)

Textiles – Propriétés de résistance à ľéclatement
des étoffes –
Partie 2: Méthode pneumatique pour la détermination de la résistance et de la déformation
à ľéclatement
(ISO 13938-2:2019)

Textilien – Bersteigenschaften von textilen Flächengebilden –
Teil 2: Pneumatisches Verfahren zur Bestimmung
von Berstdruck und Berstw
ölbung
(ISO 13938-2:2019)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-11-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 13938-2:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 13938-2:2019) vypracovala technická komise ISO/TC 38 Textil ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 13938-2:1999.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 13938-2:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 13938-2:2019 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 8

5......... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................... 8

6......... Zkušební přístroj............................................................................................................................................................................... 8

7......... Ovzduší pro klimatizování a zkoušení......................................................................................................................................... 9

8......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 9

9......... Výpočet a vyjádření výsledků........................................................................................................................................................ 9

10....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

10.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

10.2.... Výsledky zkoušky.......................................................................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní) Výběr zkušebních ploch................................................................................................................................ 11

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 38 Textil, subkomise SC 24 Ovzduší pro klimatizování a fyzikální zkoušky plošných textilií.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 13938-2:1999), u kterého došlo k menší revizi.

Změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující:

– citované dokumenty byly aktualizovány.

Seznam všech částí souboru ISO 13938 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

1 Předmět normy

Tento dokument popisuje pneumatickou tlakovou metodu pro stanovení pevnosti v protržení a roztažení při protržení plošných textilií.

POZNÁMKA ISO 13938-1 popisuje metodu s použitím hydraulického tlaku.

Tato metoda je použitelná pro pletené, tkané, netkané a laminované plošné textilie. Může být vhodná i pro plošné textilie vyrobené jinými technologiemi. Zkouška je vhodná pro zkušební vzorky v klimatizovaném nebo mokrém stavu.

Z dostupných údajů vyplývá, že není podstatný rozdíl u výsledků pevnosti v protržení při použití přístrojů pro hydraulickou nebo pneumatickou pevnost při tlaku do 800 kPa. Tento rozsah tlaku pokrývá většinu úrovní vlastností, očekávaných u obvyklých oděvů. U speciálních textilií, vyžadujících vysoký tlak pro protržení, je vhodnější zařízení pro hydraulický tlak.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz