PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20; 93.030                                                                                                                         Srpen 2020

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) –
Část 4: Návod pro posuzování shody

ČSN P
CEN/TS 13476- 4


64 6444

 

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) –
Part 4: Assessment of conformity

Systèmes de canalisations en plastiques pour les branchements et les collecteurs d’assainissement sans pression enterrés – Systèmes de canalisations à parois structurées en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) –
Partie 4: Guide pour l’évaluation de la conformité

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen – Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) –
Teil 4: Empfehlungen für die Beurteilung der Konformität

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 13476- 4:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 13476- 4:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 13476- 4 (64 6444) z prosince 2013.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS13476-4:2019 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace. Je pří-pustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti, dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Změny proti předchozí normě

Přehled změn je uveden v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13476-1:2018zavedena v ČSN EN 13476-1:2019 (64 6444) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kana-lizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení

EN 13476-2:2018zavedena v ČSN EN 13476-2:2019 (64 6444) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kana-lizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

EN 13476-3:2018 zavedena v ČSN EN 13476-3:2019 (64 6444) Plastové potrubní systémy pro beztlakové
kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001:2016 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO/IEC 17065 (01 5256) Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby

ČSN EN ISO/IEC 17021 (soubor) (01 5257) Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

ČSN EN ISO/IEC 17020 (01 5260) Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

ČSN EN ISO 9000:2016 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČO 47910381, Ing. Marie Kohlová

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE                                                                                CEN/TS 13476-  4
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION                                                                          Prosinec 2019

ICS 23.040.20; 93.030                                                                                      Nahrazuje CEN/TS 13476- 4:2013

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) –
Část 4: Návod pro posuzování shody

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) –
Part 4: Assessment of conformity

Systèmes de canalisations en plastiques
pour les branchements et les collecteurs d’assainissement sans pression enterrés –
Systèmes de canalisations à parois structurées
en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) –
Partie 4: Guide pour l’évaluation de la conformité

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen – Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) –
Teil 4: Empfehlungen für die Beurteilung
der Konformität

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN dne 2019-10-07 pro dočasné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zejména toho, zda může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Je třeba, aby členové CEN oznámili existenci této CEN/TS stejným způsobem, jako je tomu u EN, a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti (souběžně s CEN/TS), dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 13476- 4:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Zkratky............................................................................................................................................................................................. 10

5......... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

6......... Zkoušení a kontrola....................................................................................................................................................................... 10

6.1...... Specifikace PVC-U materiálu..................................................................................................................................................... 10

6.2...... Specifikace PP materiálu............................................................................................................................................................ 11

6.3...... Specifikace PE materiálu............................................................................................................................................................ 12

6.4...... Externí jiné než čisté původní materiály – validace................................................................................................................ 12

6.5...... Seskupování................................................................................................................................................................................... 12

6.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

6.5.2... Rozměrové skupiny...................................................................................................................................................................... 12

6.5.3... Skupiny tvarovek........................................................................................................................................................................... 12

6.6...... Zkoušky typu (TTs)........................................................................................................................................................................ 13

6.7...... Zkoušky na uvolnění šarže (BRTs)............................................................................................................................................. 16

6.8...... Zkoušky na ověření procesu (PVTs).......................................................................................................................................... 18

6.9...... Zkoušky provedené při auditu (ATs).......................................................................................................................................... 18

6.10.... Nepřímé zkoušky (ITs).................................................................................................................................................................. 20

6.11.... Zkušební záznamy........................................................................................................................................................................ 21

Příloha A (informativní) Režim základních zkoušek........................................................................................................................... 22

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 24

 

Evropská předmluva

Tento dokument (CEN/TS 13476-4:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 155 Plastové rozvodné a vodovodní potrubní systémy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 13476-4:2013.

Hlavní změna proti předchozímu vydání je použití nové verze šablony pro posuzování shody včetně přidání
nových zkušebních metod pro velké rozměry trubek.

EN 13476 se společným názvem Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) sestává z těchto části:

    Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení;

    Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A;

    Část 3: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B;

    Část 4: Návod pro posuzování shody (tato technická specifikace).

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka a Spojeného království.

Úvod

Obrázky 1 a 2 mají poskytnout obecnou informaci o způsobu zkoušení a organizaci zkoušek používaných pro účely posuzování shody. Tento dokument detailně uvádí hodnocené vlastnosti a také četnost zkoušení a postupy vzorkování pro každý druh zkoušky, tj. pro zkoušku typu (TT), zkoušku pro uvolnění šarže (BRT), ověřovací zkoušku procesu (PVT) a kontrolní zkoušku provedenou při auditu (AT).

Obrázek 1 uvádí typické schéma pro posuzování shody materiálů, trubek, tvarovek, ventilů, spojů nebo sestav prováděných výrobcem.

Obrázek 1 – Typické schéma pro posuzování shody prováděné výrobcem

Obrázek 2 uvádí typické schéma pro posuzování shody materiálů, trubek, tvarovek, spojů nebo sestav prováděných výrobcem, včetně certifikace.

Obr2 z CEN_TS 1401_2_konečný

Obrázek 2 – Typické schéma pro posuzování shody prováděné výrobcem včetně certifikace

1 Předmět normy

Tento dokument uvádí návod pro posuzování shody materiálů, výrobků, spojů a sestav prováděných výrobcem podle odpovídající části (částí) EN 13476, která má být součástí plánu kvality výrobce v rámci jeho systému mana-
gementu kvality, a návod pro postupy používané při certifikaci.

POZNÁMKA 1 Doporučuje se, aby systém managementu kvality odpovídal nebo nebyl méně přísný než příslušné požadavky EN ISO 9001 [1].

POZNÁMKA 2 Pokud se provádí certifikace třetí stranou, doporučuje se, aby certifikační orgán byl akreditován podle EN ISO/IEC 17065 [2] nebo EN ISO/IEC 17021 [3].

POZNÁMKA 3 Pro usnadnění uživateli uvádí příloha A režim základních zkoušek.

Společně s EN 13476-1, EN 13476-2 a EN 13476-3 se tento dokument používá pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi pro potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE):

a)   pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené pouze v zemi mimo budovu (kód oblasti použití „U“), tyto výrobky se označují „U“, a

b)   pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi jak uvnitř budovy (kód oblasti použití „D“), tak mimo budovu (kód oblasti použití „U“), tyto výrobky se označují „UD“.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz