ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.080.01                                                                                                                                      Září 2020

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy –
Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy

ČSN
ISO 16092- 4

21 0705

 

Machine tools safety – Presses –
Part 4: Safety requirement for pneumatic presses

Sécurité des machines-outils – Presses –
Partie 4: Exigences de sécurité pour les presses pneumatiques

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 16092- 4:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 16092- 4:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4413:2010 zavedena v ČSN EN ISO 4413:2011 (83 3371) Hydraulika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti

ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 13849-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2017 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

ISO 16092-1:2017 zavedena v ČSN EN ISO 16092-1:2019 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky

ISO 13851:2019 zavedena v ČSN EN ISO 13851:2020 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení – Dvouruční ovládací zařízení – Zásady pro konstrukci a výběr

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy –                                               ISO 16092- 4
Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy                                       První vydání
                                                                                                                                              2019-11

ICS 25.080.01

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Seznam významných nebezpečí................................................................................................................................................. 8

5......... Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření.................................................................................................................................. 8

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Základní návrhové úvahy............................................................................................................................................................... 8

5.2.1... Hydraulické a pneumatické systémy – Společné vlastnosti................................................................................................... 8

5.2.2... Pneumatické systémy..................................................................................................................................................................... 8

5.2.3... Hydraulické systémy....................................................................................................................................................................... 8

5.2.4... Elektrické systémy........................................................................................................................................................................... 8

5.3...... Mechanická nebezpečí v oblasti nástroje................................................................................................................................... 8

5.3.1... Hlavní nebezpečná zóna............................................................................................................................................................... 8

5.3.2... Opatření bezpečnostní ochrany.................................................................................................................................................... 8

5.3.3... Ostatní bezpečnostní požadavky.................................................................................................................................................. 9

5.3.4... Uvolnění zachycených osob v oblasti nástroje.......................................................................................................................... 9

5.3.5... Uvolnění osob zachycených uvnitř
zakrytovaných oblastí...................................................................................................................................................................... 9

5.3.6... Zabránění pádu vlivem gravitace v průběhu
údržby nebo opravy......................................................................................................................................................................... 9

5.3.7... Zabránění pádu vlivem gravitace v průběhu
výroby (hornotlaký lis)..................................................................................................................................................................... 9

5.4...... Ovládací a monitorovací systém................................................................................................................................................ 10

5.4.1... Ovládací a monitorovací funkce................................................................................................................................................. 10

5.4.2... Potlačení blokování (muting)...................................................................................................................................................... 10

5.4.3... Zařízení pro volbu.......................................................................................................................................................................... 10

5.4.4... Snímače polohy............................................................................................................................................................................. 10

5.4.5... Ovládací zařízení........................................................................................................................................................................... 10

5.4.6... Ventily.............................................................................................................................................................................................. 11

5.4.7... Úroveň vlastností bezpečnostních funkcí................................................................................................................................. 11

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 5

Introduction............................................................................................................................................................................................... 6

1......... Scope............................................................................................................................................................................................ 7

2......... Normative references................................................................................................................................................................ 7

3......... Terms and definitions................................................................................................................................................................ 7

4......... List of significant hazards.......................................................................................................................................................... 8

5......... Safety requirements and/or measures................................................................................................................................... 8

5.1...... General......................................................................................................................................................................................... 8

5.2...... Basic design considerations..................................................................................................................................................... 8

5.2.1... Hydraulic and pneumatic systems – Common features..................................................................................................... 8

5.2.2... Pneumatic systems.................................................................................................................................................................... 8

5.2.3... Hydraulic systems....................................................................................................................................................................... 8

5.2.4... Electric systems........................................................................................................................................................................... 8

5.3...... Mechanical hazards in the tools area..................................................................................................................................... 8

5.3.1... Major danger zone...................................................................................................................................................................... 8

5.3.2... Safeguarding measures............................................................................................................................................................ 8

5.3.3... Other safety requirements......................................................................................................................................................... 9

5.3.4... Release of trapped persons between the tools..................................................................................................................... 9

5.3.5... Release of persons trapped inside enclosed
areas
.............................................................................................................................................................................................. 9

5.3.6... Prevention of gravity fall during maintenance
or repair
......................................................................................................................................................................................... 9

5.3.7... Prevention of unintended gravity fall during production (down-stroking press)............................................................. 9

5.4...... Control and monitoring system.............................................................................................................................................. 10

5.4.1... Control and monitoring functions.......................................................................................................................................... 10

5.4.2... Muting......................................................................................................................................................................................... 10

5.4.3... Selection devices...................................................................................................................................................................... 10

5.4.4... Position sensors........................................................................................................................................................................ 10

5.4.5... Control devices......................................................................................................................................................................... 10

5.4.6... Valves......................................................................................................................................................................................... 11

5.4.7... Performance level of safety functions.................................................................................................................................. 11

Strana

 

Page

5.5...... Seřízení nástrojů, zkušební zdvihy, údržba a mazání............................................................................................................ 50

5.6...... Mechanická nebezpečí – Ostatní............................................................................................................................................... 50

5.7...... Uklouznutí, zakopnutí a pády...................................................................................................................................................... 50

5.8...... Ochrana proti ostatním nebezpečím......................................................................................................................................... 50

6......... Ověření bezpečnostních požadavků
a/nebo opatření.............................................................................................................................................................................. 50

7......... Informace pro použití.................................................................................................................................................................... 53

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 53

7.2...... Značení............................................................................................................................................................................................ 53

7.3...... Upozornění..................................................................................................................................................................................... 53

7.4...... Návod k použití.............................................................................................................................................................................. 53

Příloha A (informativní) Další významná nebezpečí, nebezpečné situace a ochranná opatření.............................................. 54

Příloha B (normativní) Výpočet minimální vzdálenosti...................................................................................................................... 55

Příloha C (informativní) Příklady a zásady
pneumatického lisu a elektrického blokování.......................................................................................................................... 56

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 58

 

 

5.5...... Tool-setting, trial strokes, maintenance
and lubrication
........................................................................................................................................................................... 50

5.6...... Mechanical hazards – Other................................................................................................................................................... 50

5.7...... Slips, trips and falls.................................................................................................................................................................. 50

5.8...... Protection against other hazards........................................................................................................................................... 50

6......... Verification of the safety requirements
and/or measures
....................................................................................................................................................................... 50

7......... Information for use................................................................................................................................................................... 53

7.1...... General....................................................................................................................................................................................... 53

7.2...... Marking....................................................................................................................................................................................... 53

7.3...... Warnings.................................................................................................................................................................................... 53

7.4...... Instruction handbook................................................................................................................................................................ 53

Annex A (informative) Additional significant hazards, hazardous situations and protective measures.............................. 54

Annex B (normative) Calculation of minimum distances............................................................................................................. 55

Annex C (informative) Examples and principles
of pneumatic press and power interlocking
........................................................................................................................ 56

Bibliography........................................................................................................................................................................................... 58

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2019, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing Interna-
tional Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní
organizace WTO týkající se technických překážek ob-
chodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions
related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 39, Obráběcí stroje, subkomise SC 10, Bezpečnost.

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 39, Machine tools, Subcommittee SC 10, Safety.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky k tomuto doku-
mentu by měly být směřovány na národní normalizační orgán uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze najít na www.iso.org/members.html.

 

Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A com-
plete listing of these bodies can be found at    
www.iso.org/members.html.

Seznam všech částí souboru ISO 16092 lze nalézt na webových stránkách ISO.

 

A list of all parts in the ISO 16092 series can be found on the ISO website.

 

Úvod

 

Introduction

Tento dokument je norma typu C, jak je stanoveno v ISO 12100.

 

This document is a type-C standard as stated in ISO 12100.

Tento dokument je důležitý zejména pro následující zájmové skupiny představující poptávku s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

 

This document is of relevance, in particular, for the
following stakeholder groups representing the market players with regard to machinery safety:

    výrobci stroje (malé, střední a velké podniky);

 

    machine manufacturers (small, medium and large enterprises);

    orgány ochrany zdraví a bezpečnosti (regulační
organizace, organizace ochrany zdraví, organizace dozorující nad trhem, atd.).

 

    health and safety bodies (regulators, accident
prevention organisations, market surveillance etc.)

Ostatní mohou být ovlivněny úrovní bezpečnosti stroj-
ního zařízení dosažené pomocí dokumentu výše uve-
dených zájmových skupin:

 

Others can be affected by the level of machinery safety achieved with the means of the document by the above-mentioned stakeholder groups:

    uživatelé stroje/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

 

    machine users/employers (small, medium and large enterprises);

    uživatelé stroje/zaměstnanci (např. obchodní společ--
nosti, organizace pro lidi se speciálními potřebami);

 

    machine users/employees (e.g. trade unions, orga-
nizations for people with special needs);

    poskytovatelé služeb, např. údržba (malé, střední a velké podniky);

 

    service providers, e. g. for maintenance (small,
medium and large enterprises);

    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného pro použití spotřebiteli).

 

    consumers (in case of machinery intended for use by consumers).

Výše uvedeným zájmovým skupinám byla dána mož-
nost podílet se na přípravě tohoto dokumentu.

 

The above-mentioned stakeholder groups have been given the possibility to participate at the drafting process of this document.

Příslušná strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebez-
pečných situací nebo nebezpečných událostí jsou uve-
deny v předmětu tohoto dokumentu.

 

The machinery concerned and the extent to which hazards, hazardous situations or hazardous events are covered are indicated in the Scope of this document.

Pokud jsou požadavky této normy typu C odlišné od požadavků, které jsou stanoveny v normách typu A nebo typu B, mají požadavky této normy typu C pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků této normy typu C, přednost před požadavky jiných norem.

 

When requirements of this type-C standard are different from those which are stated in type-A or type-B standards, the requirements of this type-C standard take prece-
dence over the requirements of the other standards for machines that have been designed and built according to the requirements of this type-C standard.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument, kromě ISO 16092-1, specifikuje bez-
pečnostní požadavky a opatření, které si musí osvojit osoby zabývající se konstruováním, výrobou a dodává-
ním pneumatických lisů, které jsou určeny k zpracování
studeného materiálu nebo materiálu částečně ze stu-
deného kovu.

 

This document, in addition to ISO 16092-1, specifies the technical safety requirements and measures to be adopted by persons undertaking the design, manufacture and supply of pneumatic presses which are intended to work cold metal or material partly of cold metal.

Tento dokument se zabývá všemi významnými nebez-
pečími souvisejícími s pneumatickými lisy, které jsou používány v souladu s určením a za podmínek nesprá-
vného použití, které jsou přiměřeně předvídatelné vý-
robcem (viz kapitola 4). Byly brány v úvahu všechny fáze životního cyklu stroje, jak je popsané v ISO 12100:2010, 5.4.

 

This document deals with all significant hazards relevant for pneumatic presses, when they are used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). All the phases of the lifetime of the machinery as described in ISO 12100:2010, 5.4, have been taken into consideration.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz