ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.50; 49.090                                                                                                                           Říjen 2020

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) –
Část 5: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro multilaterační (MLAT) zařízení –
Podčást 1: Přijímače a dotazovače

ČSN
ETSI EN 303 213-5-1
V1.1.1


87 8801

 

Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) –
Part 5: Harmonised Standard for access to radio spectrum for Multilateration (MLAT) equipment –
Sub-part 1: Receivers and Interrogators

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1:2020. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1:2020. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro dále uvedená zařízení:

1)   Dotazovače vysílající v pásmu 1 030 MHz, používané v multilateračních zařízeních v režimu S v pokročilém naváděcím a řídicím systému pozemního pohybu (A-SMGCS).

2)   Přijímače přijímající v pásmu 1 090 MHz, používané v multilateračních zařízeních v režimu S v pokročilém naváděcím a řídicím systému pozemního pohybu (A-SMGCS).

Antény pro tato zařízení jsou vnější a pasivní bez dodatečného zesilovače.

Tento dokument neplatí pro zařízení, která zahrnují funkci odpovídače, pro pozemní polohové radiomajáky vozidel a pro referenční vysílače, které neobsahují přijímače pro účel odpovídání na dotaz.

POZNÁMKA Vztah mezi tímto dokumentem a základními požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU je uveden v příloze A.

 


Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy. V České republice se stává tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn, přejímá-li plně
požadavky harmonizované evropské normy. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje, a s odkazem na odpovídající harmonizovanou evropskou normu uveřejněnou v Úředním věstníku Evropských společenství.

Informace o citovaných dokumentech

ICAO, příloha 10, díl IV nezavedena

EUROCAE ED-117A:2016 nezavedena

Doporučení ERC 74-01:2019 nezavedeno

Radiokomunikační řád ITU:2016 Radiokomunikační řád je nedílnou částí Ústavy a Úmluvy ITU, Ženeva 1992, ve smyslu pozdějších předpisů, a je závazný pro členské státy ITU, jejímž členem je Česká republika od r. 1993

Doporučení ECC (02)05:2012 nezavedeno

POZNÁMKA Dokumenty CEPT jsou volně dostupné na internetové adrese Evropského komunikačního úřadu (ECO) http://www.ero.dk.

Citované předpisy

Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 5376 v konečném znění ze dne 4. srpna 2015 o normalizačním mandátu pro Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice a pro Evropský ústav pro telekomunikační normy v oblasti rádiových zařízení při podpoře směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 této evropské normy.

Upozornění na používání této normy

V této normě se používá zavedené označení logaritmické jednotky dBm. Označení této jednotky podle ČSN IEC 60027-3:2004 má být dB (1 mW).

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČO 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz