ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20                                                                                                                                    Říjen 2020

Navrhování střech –
Část 2: Střechy se skládanou krytinou

ČSN 73 1901-2

 

Designing of Roofs – Roof with discontinously laid roof covering

Nahrazení předchozích norem

Tato norma společně s ČSN 73 1901-1 a ČSN 73 1901-3 nahrazuje ČSN 73 1901 z února 2011.


Obsah

Strana

Předmluva. 3

Úvod. 5

1............ Předmět normy. 6

2............ Citované dokumenty. 6

3............ Termíny a definice. 6

4............ Zásady pro navrhování střech se skládanou střešní krytinou. 9

5............ Zásady konstrukčního řešení 10

5.1......... Skládaná střešní krytina. 10

5.2......... Nosná vrstva skládané střešní krytiny. 10

5.3......... Doplňková hydroizolační vrstva – DHV.. 11

5.4......... Větraná vzduchová vrstva. 12

5.5......... Tepelněizolační vrstva. 13

5.6......... Větrotěsná vrstva. 13

5.7......... Vzduchotěsná vrstva. 14

5.8......... Parotěsná vrstva. 14

5.9......... Obecné zásady pro skládané krytiny. 14

5.9.1...... Skládaná střešní krytina z pálených a betonových tašek. 14

5.9.2...... Skládaná střešní krytina z plechu. 15

5.9.3...... Skládaná střešní krytina z vláknocementových desek a tvarovek. 15

5.9.4...... Skládaná střešní krytina z asfaltových šindelů. 16

5.9.5...... Skládaná střešní krytina z dřevěného šindele. 16

5.9.6...... Skládaná střešní krytina z plastů. 16

5.9.7...... Skládaná střešní krytina z břidlice a jiného přírodního kamene. 16

5.9.8...... Skládaná střešní krytina z došků. 17

5.10....... Zásady řešení detailů a navazujících konstrukcí střechy se skládanou střešní krytinou. 17

5.10.1... Společné zásady. 17

5.10.2... Hřeben střechy. 18

5.10.3... Pult 18

5.10.4... Napojení na boční stěny. 18

5.10.5... Nároží 18

5.10.6... Úžlabí 19

5.10.7... Okapní hrana. 19

5.10.8... Střešní okno. 20

5.10.9... Prostupy. 20

6............ Dokumentace. 20

Příloha A (informativní) 22

Příloha B (informativní) Předběžný návrh větraných vzduchových vrstev ve střechách. 24

 

Předmluva

Norma zavádí nové termíny a definice.

Norma ČSN 73 1901 se člení na části:

Část 1: Základní ustanovení

Část 2: Střechy se skládanou krytinou

Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi

Souvisící ČSN

ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva – Základní ustanovení – Část 1: Chemická ochrana

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních
výrobků – Požadavky

ČSN 73 0605-1 Hydroizolační technika – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů

ČSN 73 0865 Požární bezpečnost staveb – Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech

ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN EN 206-1+A1 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shod

ČSN EN 335 (49 0080) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva

ČSN EN 491 (72 3243) Betonová krytina. Zkušební metody

ČSN EN 516 (74 7702) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně

ČSN EN 517 (74 7703) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní střešní háky

ČSN EN 538 (72 2681) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny. Stanovení únosnosti

ČSN EN 539-1 (72 2682) (soubor) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny – Stanovení fyzikálních charakteristik

ČSN EN 607 (74 7704) Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U – Definice, požadavky, zkoušení

ČSN EN 612 (74 7705) Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu – Definice, klasifikace, požadavky

ČSN EN 795 (83 2628) Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení

ČSN EN 988 (42 1570) Zinek a slitiny zinku – specifikace pro válcované ploché výrobky pro stavebnictví

ČSN EN 1024 (72 2683) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny – Stanovení geometrických charakteristik

ČSN EN 1107-1 (72 7631) Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení rozměrové stálosti

ČSN EN 1109 (72 7633) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot

ČSN EN 1172 (42 1511) Měď a slitiny mědi – Plechy a pásy pro stavebnictví

ČSN EN 1396 (42 1415) Hliník a slitiny hliníku – Svitky polakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití

ČSN EN 1462 (74 7706) Žlabové háky – Požadavky a zkoušení

ČSN EN 1928 (72 7643) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení vodotěsnosti

ČSN EN 1931 (72 7644) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení propustnosti vodní páry

ČSN EN 12056-3 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet

ČSN EN 12310-1 (72 7636) Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku)

ČSN EN 12311-1 (72 7637) Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení tahových vlastností

ČSN EN 13022-2 (70 1060) Sklo ve stavebnictví – Zasklení s konstrukčním tmelem – Část 2: Pravidla montáže

ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

ČSN EN 13830 ed. 2 (74 7208) Lehké obvodové pláště – Norma výrobku

ČSN EN 13984 (72 7613) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové parozábrany – Definice a charakteristiky

ČSN EN 15287+A1 (73 4241) Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška ministerstva kultury č. 66/1988, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vypracování normy

Zpracovatel: prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc., doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. (VUT v Brně, Fakulta stavební).

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Beneš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod

Norma obsahuje obecné technické zásady pro navrhování střech se skládanou krytinou. Zásady pro provádění střech nejsou předmětem této normy.

Norma obsahuje přílohy A–B (informativní):

Příloha A   Bezpečné sklony vybraných skládaných krytin.

Příloha B   Předběžný návrh větraných vzduchových vrstev ve střechách.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví specifické požadavky pro navrhování střech, pokud jejich skladba obsahuje skládanou střešní krytinu, a pro navrhování souvisejících konstrukcí. Pro stavební úpravy střech se skládanou střešní krytinou platí tato norma jen v částech, kterých se přímo tyto činnosti týkají.

Norma přiměřeně platí i pro opravy střech památkově chráněných objektů.

Tato norma neplatí pro střechy s povlakovou hydroizolací, textilní krytinou, nafukovací haly, skleníky, střechy vytvářené z prosklených konstrukcí a střechy, které jsou součástí technologických zařízení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz