ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.020                                                                                                                                        Říjen 2020

Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

ČSN 73 6005

 

Space arrangement of conduit of technical equipment

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6005 ze září 1994.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Klasifikace vedení inženýrských sítí.......................................................................................................................................... 12

5......... Základní pokyny pro navrhování................................................................................................................................................ 13

5.1...... Prostorová koordinace................................................................................................................................................................. 13

5.2...... Trasy vedení technického vybavení směrově koordinované s trasami místních komunikací........................................ 15

5.3...... Elektrické (silové) kabely............................................................................................................................................................. 16

5.4...... Kabely elektronických komunikací a kabely informačních a komunikačních technologií.............................................. 16

5.5...... Vodovodní řady a přípojky........................................................................................................................................................... 17

5.6...... Plynovodní potrubí........................................................................................................................................................................ 17

5.7...... Vedení tepelných sítí..................................................................................................................................................................... 18

5.8...... Kanalizační stoky a kanalizační přípojky včetně vedení drenážních systémů a vsakovacích zařízení........................ 19

5.9...... Jiná vedení..................................................................................................................................................................................... 19

5.10.... Stožáry veřejného osvětlení, nadzemní vedení elektrické energie..................................................................................... 19

5.11.... Vedení technického vybavení v podzemní trase a městské tramvajové tratě................................................................... 20

6......... Řešení různých stavů a situací vedení technického vybavení v zastavěném a zastavitelném území.......................... 20

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

6.2...... Navrhování, doplňování, změny a obnova vedení technického vybavení ve vazbě na další technickou infrastrukturu 21

Příloha A (normativní) Nejmenší dovolené odstupové vzdálenosti v horizontálním směru při souběhu a ve vertikálním
směru při vzájemném křížení jednotlivých vedení technického vybavení vedených v podzemní trase...................... 23

Příloha B (normativní) Nejmenší dovolené krytí, maximální doporučené krytí, minimální a maximální hodnoty sklonových podmínek vedení technického vybavení v podzemní trase.................................................................................................. 28

Příloha C (normativní) Zájmová pásma jednotlivých druhů vedení technického vybavení v podzemní trase
a jejich doporučená posloupnost v dotčeném prostoru (obvykle pozemní komunikace ve veřejném prostoru)....... 30

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 35

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předcházející normě spočívají zejména v reakci na současný stav a reálné podmínky ve veřejném prostoru, v doplnění a aktualizaci článků týkajících se činností spojených s přípravou investičních záměrů, s vlastní výstavbou, provozem a údržbou vedení technického vybavení, v upřesnění podmínek koordinace projektových a územně plánovacích činností, v zapracování ustanovení reagujících na existenci tzv. obytných a pěších zón (TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, MD ČR, 2008, ISBN 80-902527-0-2), v zapracování nových podmínek a majetkoprávních hledisek vyplývajících z novelizovaných zákonných předpisů (stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, včetně zahrnutí požadavku garance udržitelného rozvoje obsluhovaného území) a spočívající dále v prohloubení koordinace řešení ve vazbě na navazující ČSN P 73 7505 a ČSN 73 6110.

Souvisící ČSN

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Venkovní světelné instalace

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy – Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení vn, vvn a zvn

ČSN EN 62305 ed. 2 (soubor) (34 1390) Ochrana před bleskemČSN EN 50288-1 ed. 3 (34 7818) Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 60598-1 ed. 6 (36 0600) Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-3: Zvláštní požadavky pro osvětlení pozemních komunikací

ČSN EN 50173-1 ed. 3 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50174-3 ed. 2 (36 9071) Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

ČSN EN 1990 ed. 2 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-6 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během
provádění

ČSN EN 1991-1-7 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení

ČSN EN 1991-3 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČSN EN 1991-2 (73 6203) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou

Souvisící právní předpisy

Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických
komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN, Sweco Hydroprojekt, a. s., IČO 26475081, Ing. Jiří Kaisler, Ing. Lenka Fremrová; spolupráce: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 66 Inženýrské sítě

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci,

metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro technické řešení, navrhování nových vedení technického vybavení a doplňování vedení technického vybavení uložených v podzemní trase v územích měst a obcí zejména v pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích zejména z hlediska jejich prostorového uspořádání při územním plánování, projektování a pro-
vádění v zastavěném a zastavitelném území s cílem zajistit udržitelný rozvoj ucelené technické obsluhy těchto obcí s výjimkou účelových komunikací a prostor v uzavřeném soukromém prostoru nebo objektu. To neplatí v případech výstavby obytných nebo kancelářských objektů na soukromých pozemcích, ale s veřejně přístupnými prostorami a komunikacemi, kde je třeba ustanovení této normy při navrhování vedení technického vybavení dodržovat také. Pro obnovu, modernizaci a kompletaci vedení technické infrastruktury v zastavěném a zastavitelném území se tato norma použije přiměřeně.

Norma stanoví zásady pro koordinaci technického řešení, zejména pak pro prostorové uspořádání vedení technického vybavení již uložených nebo teprve ukládaných ve veřejných prostranstvích (především), v prostorách silnic a místních komunikací v zastavěném a zastavitelném území měst a obcí.

Doporučeným řešením pro uvolnění prostoru, např. pro umožnění vysazení uličního stromořadí, je ukládání vedení technického vybavení do sdružených tras podle ČSN P 73 7505.

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok, plynovodních a elektrických vedení a vedení elektronických komunikací, ropovodů a produktovodů a tepelných sítí před poškozením se vymezují ochranná pásma podle příslušných právních předpisů1).

Norma neupravuje prostorové uspořádání vedení technického vybavení vzhledem k drahám (kromě tramvajových tratí v prostoru silnic a místních komunikací), vodním tokům, dálkovodům (včetně ropovodů a produktovodů) a jiným podobným překážkám, neřeší ani prostorové uspořádání vedení technického vybavení v území se seismicitou nad 6° Richterovy stupnice a/nebo území, které nesplňuje požadovaný stupeň stability definovaný podle ČSN EN 1997-1.

Norma obecně stanovuje hlavní zásady a podmínky pro navrhování a provádění reálných variant uceleného základního technického řešení, ale neobsahuje ustanovení pro detailní technická řešení jednotlivých druhů vedení technického vybavení.

Norma se nezabývá vedením technologických vybavení ať už samostatných nebo vedených v souběhu s vedením technického vybavení bez ohledu na skutečnost, zda jsou situována v soukromém nebo veřejném prostoru, v takových případech je vždy třeba individuálně posoudit možnosti vzájemného ovlivnění v úvahu přicházejících vedení a tuto normu lze přiměřeně aplikovat pouze pro technická vedení v ní obsažená (viz kapitola 5) a jenom v případech, kdy vedení technologického vybavení nebude vyžadovat jinou prostorovou organizaci, delší odstupové vzdálenosti apod.

Tato norma se nezabývá požární bezpečností. Požární bezpečnost je nutné řešit v souladu s návrhovými normami pro požární bezpečnost staveb řady ČSN 73 08XX, pokud to připadá v úvahu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Zákon č. 189/1999 Sb., zákon č. 458/2000 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. a zákon č.127/2005 Sb.

Zdroj: www.cni.cz