ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.060.01                                                                                                                               Listopad 2020

Železniční aplikace – Brzdové kotouče
pro kolejová vozidla –
Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

ČSN
EN 14535-2

28 4031

 

Railway applications – Brake discs for railway rolling stock –
Part 2: Brake discs
mounted onto the wheel, dimensions and quality requirements

Applications ferroviaires – Disques de frein pour matériel roulant ferroviaire –
Partie 2: Disques de frein montés sur la roue, dimensions et exigences de qualité

Bahnanwendungen – Bremsscheiben für Schienenfahrzeuge –
Teil 2: Bremsscheiben, die an einem Rad befestigt werden, Abmessungen und Qualitätsanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14535-2:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14535-2:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14535-2 (28 4031) ze září 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14535-2:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14535-2:2019 ze září 2019 převzala EN 14535-2:2019 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13260 zavedena v ČSN EN 13260 (28 0520) Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Dvojkolí – Požadavky na výrobek

EN 13261 zavedena v ČSN EN 13261 (28 0522) Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Nápravy – Požadavky na výrobek

EN 13262 zavedena v ČSN EN 13262 (28 0521) Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Kola – Požadavky na výrobek

EN 14535-3 zavedena v ČSN EN 14535-3 (28 4031) Železniční aplikace – Brzdové kotouče pro kolejová vozidla – Část 3: Brzdové kotouče, výkonnost kotouče a třecí sestavy obložení a kotouče, třídění

EN 14478 zavedena v ČSN EN 14478 (28 4001) Železniční aplikace – Brzdění – Obecný slovník

EN ISO 4287 zavedena v ČSN EN ISO 4287 (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice a parametry struktury povrchu

Souvisící ČSN

ČSN EN 14535-1 (28 4031) Železniční aplikace – Brzdové kotouče pro kolejová vozidla – Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu

Vypracování normy

Zpracovatel: ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, IČO 63832721, Ing. Ferdinand Adamčík

Technická normalizační komise: TNK 141 Železnice

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 14535-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Březen 2019

ICS 45.060.01                                                                                                         Nahrazuje EN 14535-2:2011

Železniční aplikace – Brzdové kotouče pro kolejová vozidla –
Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

Railway applications – Brake discs for railway rolling stock –
Part 2:
Brake discs mounted onto the wheel, dimensions and quality requirements

Applications ferroviaires – Disques de frein
pour matériel roulant ferroviaire –
Partie 2: Disques de frein montés sur la roue, dimensions et exigences de qualité

Bahnanwendungen – Bremsscheiben
für Schienenfahrzeuge –
Teil 2: Bremsscheiben, die an einem Rad befestigt werden, Abmessungen und Qualitätsanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-10-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 14535-2:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................... 8

5......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 9

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

5.2...... Materiály, konstrukce a výroba...................................................................................................................................................... 9

5.3...... Rozměry.......................................................................................................................................................................................... 10

5.3.1... Brzdový kotouč............................................................................................................................................................................... 10

5.3.2... Charakteristiky rozměrů a upínací oblasti................................................................................................................................ 11

5.3.3... Vyznačení mezního opotřebení kotouče.................................................................................................................................. 13

5.3.4... Konečná úprava............................................................................................................................................................................ 14

5.3.5... Nevyváženost................................................................................................................................................................................. 14

5.3.6... Tolerance rozměrů........................................................................................................................................................................ 14

5.4...... Montáž............................................................................................................................................................................................. 14

6......... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 15

6.1...... Typové zkoušky............................................................................................................................................................................. 15

6.2...... Zkouška použitelnosti................................................................................................................................................................... 15

7......... Schválení kvality............................................................................................................................................................................ 15

7.1...... Ověřování........................................................................................................................................................................................ 15

7.2...... Dokumentace................................................................................................................................................................................. 15

7.3...... Sledovatelnost............................................................................................................................................................................... 15

7.4...... Záznamy......................................................................................................................................................................................... 15

8......... Označení......................................................................................................................................................................................... 16

9......... Označování a balení..................................................................................................................................................................... 17

9.1...... Označování..................................................................................................................................................................................... 17

9.2...... Balení a ochrana........................................................................................................................................................................... 17

Příloha A (informativní) Další zkoušky použitelnosti........................................................................................................................... 18

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

A.2...... Zkouška použitelnosti................................................................................................................................................................... 18

A.2.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

A.2.2.. Zkoušky na zkušebním stavu...................................................................................................................................................... 18

A.2.3.. Provozní zkoušky: validace schopnosti použití v provozu..................................................................................................... 18

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2008/57/ES,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 19

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 20

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14535-2:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14535-2:2011.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 2008/57/ES.

Vztah ke směrnici EU 2008/57/ES, viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Vzhledem k předchozímu vydání byly provedeny následující změny:

a)   byl upraven předmět normy;

b)   byly aktualizovány normativní odkazy;

c)   byly přepracovány termíny a definice;

d)   byly přepracovány požadavky na materiály, konstrukci, rozměry a montáž;

e)   byly přepracovány požadavky na zkoušení;

f)    byly přepracovány požadavky na označování a značky;

g)   byly přepracovány přílohy;

Soubor EN 14535, Železniční aplikace – Brzdové kotouče pro železniční kolejová vozidla, obsahuje následující části:

    Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu;

    Část 2: Brzdové kotouče montované do kola, rozměry a požadavky na kvalitu;

    Část 3: Brzdové kotouče, výkonnost kotouče a třecí sestavy a kotouče, třídění.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Pro zajištění dobrého provedení nebo správné konstrukce nelze požadavky uvedené v tomto dokumentu dostatečně podrobně popsat. Proto je každý výrobce zodpovědný za uskutečnění všech nezbytných kroků pro zajištění, aby kvalita návrhu, provedení a konstrukce byly takové, že bude zaručena shoda s řádnou technickou praxí.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje požadavky na konstrukci a rozměry brzdových kotoučů.

Tento dokument platí pro brzdové kotouče montované do kola, na desku nebo na náboj kola železničních kolejových vozidel.

Tento dokument platí pro kotouče s jedním nebo několika věnci brzdového kotouče, z nichž každý má dvě axiálně oddělené třecí plochy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz