ICS 29.060.10

ČSN

EN IEC 60317-17 ed. 2

 

34 7307

Únor 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí –
Část 17: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-07-10 se nahrazuje ČSN EN 60317-17 (34 7307) z prosince 2010,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz