ICS 91.060.50; 91.190

ČSN

EN 12046-1

 

74 7015

Únor 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ovládací síly – Zkušební metoda –
Část 1: Okna

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12046-1 (74 7015) ze srpna 2004.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz