ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                               Listopad 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-55: Zkoušení a měření – Extinkční poměr polarizace a přesnost klíčování pasivních optických součástek zachovávajících polarizaci

ČSN
EN IEC 61300-3-55

35 9252

idt IEC 61300-3-55:2020

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-55: Examinations and measurements – Polarisation extinction ratio and keying accuracy of polarisation maintaining, passive, optical components

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3-55: Examens et mesures – Rapport d’extinction de polarisation et précision du détrompage des composants optiques passifs maintenant la polarisation

Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-55: Untersuchungen und Messungen – Polarisationsauslöschungsverhältnis und Tastgenauigkeit von polarisationserhaltenden, passiven, optischen Komponenten

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61300-3-55:2020. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61300-3-55:2020. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma stanovuje metody měření extinkčního poměru polarizace (PER) jednovidových optických součástek zachovávajících polarizaci (PM) založených na vláknech typu PM. Norma také stanovuje metody detekce vstupní a výstupní orientace hlavních os součástek PM, jakož i metody pro odhadování přesnosti klíčování, tj. úhlového vychýlení mezi hlavními osami a mechanickým referenčním vodicím klíčem konektorů, pokud ho obsahují.

Norma obsahuje informativní přílohu A, která uvádí generování lineárních stavů polarizace, informativní přílohu B udávající přesnost klíčování pro vlákna PM a informativní přílohu C udávající srovnání mezi vypočtenými a namě-
řenými hodnotami extinkčního poměru
.

 


Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN 60793-1-60 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-60: Měřicí metody a zkušební postupy – Záznějová délka

ČSN EN 60793-1-61 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-61: Měřicí metody a zkušební postupy – Polarizační přeslech

ČSN EN 60874-1 ed. 3 (35 9243) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Konektory pro optická vlákna a kabely – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61300-3-24 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-24: Zkoušení a měření – Přesnost klíčování optických konektorů pro vlákna zachovávající polarizaci

ČSN EN 61300-3-40 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-40: Zkoušení a měření – Extinkce optického konektoru pigtailovaného vláknem zachovávajícím polarizaci (pm)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz