ICS 03.100.70; 13.020.10

ČSN

EN ISO 14002-1

 

01 0902

Březen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro používání ISO 14001 k řešení environmentálních aspektů
a podmínek v oblasti životního prostředí –
Část 1: Obecně

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz