ICS 67.260

ČSN

EN 12042+A1

 

51 2515

Březen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potravinářské stroje – Automatické dělicí stroje –
Bezpečnostní a hygienické požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12042 (51 2515) z října 2014.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz