ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.60                                                                                                                                   Leden 2021

Kontinuálně lakované kovové pásy –
Metody zkoušení –
Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením

ČSN
EN 13523- 6

03 8761

 

Coil coated metals – Test methods –
Part 6: Adhesion after indentation (cupping test)

Tôles prélaquées – Méthodes d’essai –
Partie 6: Adhérence apr
ès indentation (essai d’emboutissage)

Bandbeschichtete Metalle – Prüfverfahren –
Teil 6: Haftfestigkeit nach Eindrücken (Tiefungsprüfung)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13523-6:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13523-6:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13523-6 (03 8761) z prosince 2002.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13523-0 zavedena v ČSN EN 13523-0 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 0: Obecný úvod

EN 23270 zavedena v ČSN EN 23270 (67 3008) Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení

EN 60454-2 zavedena v ČSN EN 60454-2 ed. 2 (34 6542) Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely – Část 2: Zkušební metody

EN ISO 1520 zavedena v ČSN EN ISO 1520 (67 3081) Nátěrové hmoty – Zkouška hloubením

Souvisící ČSN

ČSN EN 1396 (42 1415) Hliník a slitiny hliníku – Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití – Specifikace

ČSN EN 10169+A1 (42 0923) Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) – Technické dodací podmínky

ČSN EN ISO 2409:2013 (67 3085) Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČO 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13523- 6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červen 2020

ICS 25.220.60                                                                                                         Nahrazuje EN 13523-6:2002

Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení –
Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením

Coil coated metals – Test methods –
Part 6: Adhesion after indentation (cupping test)

Tôles prélaquées – Méthodes d’essai –
Partie 6: Adhérence apr
ès indentation
(essai d
emboutissage)

Bandbeschichtete Metalle – Prüfverfahren –
Teil 6: Haftfestigkeit nach Eindrücken (Tiefungsprüfung)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2020-05-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 13523-6:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata metody.............................................................................................................................................................................. 7

5......... Zařízení a materiály......................................................................................................................................................................... 7

5.1...... Zařízení k vytvoření řezu................................................................................................................................................................. 7

5.2...... Vtlačovací zařízení........................................................................................................................................................................... 7

5.3...... Zařízení pro stárnutí......................................................................................................................................................................... 8

6......... Vzorkování........................................................................................................................................................................................ 8

7......... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................... 8

8......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 8

8.1...... Podmínky okolí................................................................................................................................................................................. 8

8.2...... Řezy ve tvaru kříže (nepoužívá se k hodnocení odolnosti proti praskání)............................................................................ 8

8.2.1... Pro nátěry o tloušťce větší nebo rovné 60 mm (viz obrázek 1)................................................................................................ 8

8.2.2... Pro nátěry o tloušťce menší než 60 mm (viz obrázek 2)........................................................................................................... 9

8.3...... Vtlačování....................................................................................................................................................................................... 10

8.4...... Stárnutí (volitelné a jen pro nátěry o tloušťce větší nebo rovné 60 mm)............................................................................. 10

8.5...... Hodnocení přilnavosti................................................................................................................................................................... 10

8.5.1... Pro nátěry o tloušťce větší nebo rovné 60 mm......................................................................................................................... 10

8.5.2... Pro nátěry o tloušťce menší než 60 mm.................................................................................................................................... 11

8.6...... Hodnocení praskání (volitelné)................................................................................................................................................... 11

9......... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 11

9.1...... Pro nátěry o tloušťce větší nebo rovné 60 mm......................................................................................................................... 11

9.2...... Pro nátěry o tloušťce menší než 60 mm.................................................................................................................................... 11

9.3...... Praskání.......................................................................................................................................................................................... 11

10....... Preciznost....................................................................................................................................................................................... 11

11....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 11

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 12

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13523-6:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13523-6:2002.

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou:

a)   doba stárnutí byla změněna z 1 h na dobu dohodnutou před zkouškou (8.4);

b)   doba stárnutí byla přidána do protokolu o zkoušce;

c)   text byl redakčně upraven a odkazy na citované dokumenty byly aktualizovány.

Soubor EN 13523 Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení se skládá z těchto částí:

    Část 0: Obecný úvod

    Část 1: Tloušťka povlaku

    Část 2: Lesk

    Část 3: Rozdíl barevných odstínů – Přístrojové porovnání

    Část 4: Tvrdost tužkami

    Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem)

    Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením

    Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb)

    Část 8: Odolnost v solné mlze

    Část 9: Odolnost proti ponoru do vody

    Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody

    Část 11: Odolnost proti rozpouštědlům (zkouška otěrem)

    Část 12: Odolnost proti vrypu

    Část 13: Odolnost proti urychlenému stárnutí vlivem tepla

    Část 14: Křídování (Helmenova metoda)

    Část 15: Metamerie

    Část 16: Odolnost proti oděru

    Část 17: Přilnavost snímatelných fólií

    Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn

    Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici

    Část 20: Přilnavost pěnové hmoty

    Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům

    Část 22: Rozdíl barevných odstínů – Vizuální porovnání

    Část 23: Odolnost proti vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého

    Část 24: Odolnost proti slepování a proti vzniku otisku při stohování

    Část 25: Odolnost proti vlhkosti

    Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě

    Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem

    Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění)

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument definuje postup stanovení přilnavosti organického povlaku ke kovovému podkladu po pomalé deformaci hloubením.

Lze vyhodnocovat i odolnost proti praskání.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz