ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.10; 77.140.75                                                                                                                       Říjen 2021

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely –
Technické dodací podmínky –
Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

ČSN
EN 10217- 4

42 1043

 

Welded steel tubes for pressure purposes – Technical delivery conditions –
Part 4: Electric welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties

Tubes soudés en acier pour service sous pression – Conditions techniques de livraison –
Partie 4: Tubes soudés électriquement en acier non allié avec caractéristiques spécifiées à basse température

Geschweißte Stahlrohre für Druckbeanspruchungen – Technische Lieferbedingungen –
Teil 4: Elektrisch geschweißte Rohre aus unlegierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen Temperaturen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10217-4:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10217-4:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10217-4 (42 1043) z října 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10217-4:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10217-4 z října 2019 převzala EN 10217-4:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10021:2006 zavedena v ČSN EN 10021:2007 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky

EN 10027-1 zavedena v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí – Část 1: Stavba značek oceli

EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0011) Systémy označování ocelí – Část 2: Systém číselného označování

EN 10168:2004 zavedena v ČSN EN 10168:2005 (42 0007) Ocelové výrobky – Dokumenty kontroly – Přehled a popis údajů

EN 10204:2004 zavedena v ČSN EN 10204:2005 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 10220 zavedena v ČSN EN 10220 (42 0092) Bezešvé a svařované ocelové trubky – Rozměry a hmotnosti na jednotku délky

CEN/TR 10261 dosud zavedena

EN 10266 zavedena v ČSN EN 10266 (42 0048) Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily – Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

EN ISO 148-1:2016 zavedena v ČSN EN ISO 148-1:2017 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 377:2017 zavedena v ČSN EN ISO 377:2018 (42 0365) Ocel a ocelové výrobky – Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

EN ISO 2566-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 2566-1:2000 (42 0308) Ocel – Přepočet hodnot tažnosti – Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli

EN ISO 4885 zavedena v ČSN EN ISO 4885 (42 0004) Železné materiály – Tepelné zpracování – Slovník

EN ISO 6892-1:2016 zavedena v ČSN EN ISO 6892-1:2017 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

EN ISO 8492:2013 zavedena v ČSN EN ISO 8492:2014 (42 0325) Kovové materiály – Trubky – Zkouška smáčk-
nutím

EN ISO 8493:2004 zavedena v ČSN EN ISO 8493:2005 (42 0326) Kovové materiály – Trubky – Zkouška rozšiřováním

EN ISO 8495:2013 zavedena v ČSN EN ISO 8495:2014 (42 0328) Kovové materiály – Trubky – Zkouška rozšiřováním prstence

EN ISO 8496:2013 zavedena v ČSN EN ISO 8496:2014 (42 0329) Kovové materiály – Trubky – Zkouška tahem prstence

EN ISO 10893-1:2011 zavedena v ČSN EN ISO 10893-1:2011 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek obloukově svařovaných pod tavidlem) pro ověření hydrostatické těsnosti

EN ISO 10893-2:2011 zavedena v ČSN EN ISO 10893-2:2011 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 2: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě svařovaných pod
tavidlem) pro zjišťování necelistvostí vířivými proudy

EN ISO 10893-3:2011 zavedena v ČSN EN ISO 10893-3:2011 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky

EN ISO 10893-8:2011 zavedena v ČSN EN ISO 10893-8:2011 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 8: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem

EN ISO 10893-10:2011 zavedena v ČSN EN ISO 10893-10:2011 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí

EN ISO 10893-11:2011 zavedena v ČSN EN ISO 10893-11:2011 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 11: Automatické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí ultrazvukem

EN ISO 14284 zavedena v ČSN EN ISO 14284 (42 0504) Ocel a železo – Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení

ISO 11484:2009 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9712 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 219/2016 Sb. ze dne 18. července 2016, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k příloze A doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera DWV, IČO 65253213, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 10217- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Duben 2019

ICS 23.040.10; 77.140.75                                                                                         Nahrazuje EN 10217-4:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí
se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Welded steel tubes for pressure purposes – Technical delivery conditions –
Part 4: Electric welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties

Tubes soudés en acier pour service sous pression –
Conditions techniques de livraison –
Partie 4: Tubes soudés électriquement en acier
non allié avec caractéristiques spécifiées à basse température

Geschweißte Stahlrohre für Druckbeanspruchungen – Technische Lieferbedingungen –
Teil 4: Elektrisch geschweißte Rohre aus unlegierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen Temperaturen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-02-25.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 10217- 4:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 9

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 9

3............ Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 10

4............ Značky.......................................................................................................................................................................................... 11

5............ Klasifikace a označování.......................................................................................................................................................... 11

5.1......... Klasifikace................................................................................................................................................................................... 11

5.2......... Označování.................................................................................................................................................................................. 11

6............ Údaje pro objednávání.............................................................................................................................................................. 11

6.1......... Povinné údaje............................................................................................................................................................................. 11

6.2......... Volitelné požadavky................................................................................................................................................................... 12

6.3......... Příklad objednávky..................................................................................................................................................................... 12

7............ Způsob výroby............................................................................................................................................................................. 12

7.1......... Způsob výroby oceli................................................................................................................................................................... 12

7.2......... Výroba trubky a dodávaný stav................................................................................................................................................ 12

7.3......... Požadavky na pracovníky nedestruktivního zkoušení......................................................................................................... 13

8............ Požadavky................................................................................................................................................................................... 13

8.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 13

8.2......... Chemické složení....................................................................................................................................................................... 13

8.2.1...... Rozbor tavby................................................................................................................................................................................ 13

8.2.2...... Rozbor hotového výrobku......................................................................................................................................................... 15

8.3......... Mechanické vlastnosti............................................................................................................................................................... 15

8.4......... Vzhled a vnitřní jakost................................................................................................................................................................ 16

8.4.1...... Šev svaru..................................................................................................................................................................................... 16

8.4.2...... Povrch trubky............................................................................................................................................................................... 16

8.4.3...... Vnitřní jakost................................................................................................................................................................................ 16

8.5......... Přímost......................................................................................................................................................................................... 17

8.6......... Úprava konců.............................................................................................................................................................................. 17

8.7......... Rozměry, hmotnosti a mezní úchylky..................................................................................................................................... 17

8.7.1...... Průměr a tloušťka stěny............................................................................................................................................................ 17

8.7.2...... Hmotnost...................................................................................................................................................................................... 17

8.7.3...... Délky............................................................................................................................................................................................. 17

8.7.4...... Mezní úchylky.............................................................................................................................................................................. 21

9............ Kontrola........................................................................................................................................................................................ 22

9.1......... Druhy kontroly............................................................................................................................................................................. 22

9.2......... Dokumenty kontroly................................................................................................................................................................... 22

9.2.1...... Druhy dokumentů kontroly....................................................................................................................................................... 22

9.2.2...... Obsah dokumentů kontroly...................................................................................................................................................... 22

9.3......... Přehled kontrol a zkoušení....................................................................................................................................................... 23

10.......... Odběr vzorků............................................................................................................................................................................... 25

10.1....... Rozsah zkoušení........................................................................................................................................................................ 25

10.1.1... Zkušební dávka........................................................................................................................................................................... 25

Strana

10.1.2... Počet vzorků trubek na zkušební dávku................................................................................................................................. 25

10.2....... Příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles................................................................................................................... 25

10.2.1... Výběr a příprava vzorků pro rozbor hotového výrobku....................................................................................................... 25

10.2.2... Umístění, orientace a příprava vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení................................................. 25

11.......... Platnost zkušebních metod...................................................................................................................................................... 26

11.1....... Chemický rozbor........................................................................................................................................................................ 26

11.2....... Zkouška tahem základního materiálu.................................................................................................................................... 26

11.3....... Zkouška svaru tahem v příčném směru................................................................................................................................. 27

11.4....... Zkouška smáčknutím................................................................................................................................................................. 27

11.5....... Zkouška tahem prstence........................................................................................................................................................... 27

11.6....... Zkouška rozšiřováním............................................................................................................................................................... 27

11.7....... Zkouška rozšiřováním prstence............................................................................................................................................... 27

11.8....... Zkouška rázem v ohybu............................................................................................................................................................ 28

11.9....... Zkouška nepropustnosti............................................................................................................................................................ 28

11.9.1... Zkouška vnitřním přetlakem..................................................................................................................................................... 28

11.9.2... Elektromagnetická zkouška..................................................................................................................................................... 29

11.10.... Rozměrová kontrola................................................................................................................................................................... 29

11.11.... Vizuální kontrola......................................................................................................................................................................... 29

11.12.... Nedestruktivní zkoušení............................................................................................................................................................ 29

11.13.... Opakovací zkoušky, třídění a přepracování........................................................................................................................... 29

12.......... Značení......................................................................................................................................................................................... 29

12.1....... Použité značení.......................................................................................................................................................................... 29

12.2....... Doplňkové značení.................................................................................................................................................................... 30

13.......... Ochrana povrchu........................................................................................................................................................................ 30

Příloha A (informativní) Technické změny oproti předcházejícímu vydání.................................................................................... 31

A.1......... Úvod.............................................................................................................................................................................................. 31

A.2......... Technické změny....................................................................................................................................................................... 31

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky 2014/68/EU.................................... 33

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 34

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 10217-4:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 459 ECISS – Evropský výbor pro normalizaci železa a oceli[1], jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do října 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10217-4:2002.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 2014/68/EU.

Pro vztah mezi směrnicí EU 2014/68/EU (dříve 97/23/EC), viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma se skládá z následujících částí pod společným názvem Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky:

    Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě;

    Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách;

    Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách;

    Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách;

    Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách;

    Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách;

    Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí.

Další evropskou normou pokrývající trubky pro tlakové účely je soubor:

EN 10216, Bezešvé trubky pro tlakové účely.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje technické dodací podmínky pro dvě zkušební kategorie elektricky svařovaných trubek s kruhovým příčným průřezem vyrobených z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách.

POZNÁMKA 1 Tyto jakosti trubek jsou určeny na podporu základních požadavků směrnice EU 2014/68/EU, týkající se tlakového zařízení podléhajícího všem relevantním kategoriím uvedeným v odstavci 13 této směrnice.

POZNÁMKA 2 Jakmile je tato norma zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU), je předpoklad shody se základními požadavky na bezpečnost (ESR) směrnice 2014/68/EU omezen na technické údaje o materiálech v této normě a nepředpokládá adekvátní materiál pro konkrétní položku tlakového zařízení. Posouzení technických údajů uvedených v této materiálové normě na základě konstrukčních požadavků konkrétní položky zařízení, aby se ověřilo, že jsou splněny požadavky ESR směrnice o tlakových zařízeních, musí provést projektant nebo výrobce tlakového zařízení s přihlédnutím také ke všem následným postupům zpracování, které mohou ovlivnit vlastnosti základních materiálů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1]     Prostřednictvím její subkomise SC 10 Ocelové trubky, železné a ocelové tvarovky (sekretariát: UNI).

Zdroj: www.cni.cz