ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                  Březen 2021

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 14: Obsah vody

ČSN
EN 12697-14

73 6160

 

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 14: Water content

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 14: Teneur en eau

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 14: Wassergehalt

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-14:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-14:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-14 ze září 2020.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12697-14:2020 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12697-14:2020 (73 6160) ze září 2020 převzala EN 12697-14:2020 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Oproti předchozímu vydání došlo ke změnám, které jsou uvedeny v evropské předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12697-27 zavedena v ČSN EN 12697-27 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 27: Odběr vzorků

Souvisící ČSN

ČSN EN 12697-28Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti

ČSN EN 12697-38Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace

ČSN EN 1428 Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích – Metoda azeotropní destilace

ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byla ke kapitole 4 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. Maria Míková, spolupráce: VUT v Brně, FAST, doc. Dr. Ing. Michal Varaus

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12697-14
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Únor 2020

ICS 93.080.20                                                                                                       Nahrazuje EN 12697-14:2000

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 14: Obsah vody

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 14: Water content

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 14: Teneur en eau

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 14: Wassergehalt

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-11-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                Ref. č. EN 12697-14:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Činidla................................................................................................................................................................................................ 6

5......... Zkušební zařízení a pomůcky........................................................................................................................................................ 7

6......... Příprava laboratorních vzorků asfaltových směsí...................................................................................................................... 9

7......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 9

8......... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 9

9......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

10....... Preciznost....................................................................................................................................................................................... 10

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 11

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12697-14:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2020 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12697-14:2000.

Hlavní technické změny v porovnání s předchozím vydáním jsou:

    název řady norem již nečiní metodu výhradně určenou pro asfaltové směsi za horka;

    [obecně] ediční úprava podle aktuální šablony normy;

    [obecně] POZNÁMKY tam, kde to bylo vhodné, upraveny nebo převedeny na běžný text podle směrnic ISO/IEC – Část 2:2016, 24.5;

    Evropská předmluva: smazán odkaz na výrobkové normy pro použití této metody;

    [kapitola 2] odkaz na prEN 12697-27:2000, Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsiČást 27: Odběr vzorků nahrazena EN 12697-27 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 27: Odběr vzorků

    [kapitola 3] vložena chybějící kapitola (3 Termíny a definice). Následující kapitoly přečíslovány;

    [kapitola 6] odkaz na prEN 12697-27:2000 nahrazen EN 12697-27;

    [obrázky] posunuty a umístěny vedle, kde jsou citovány v kapitole 5. Pro lepší rozlišení byly použity odpovídající obrázky z EN 12697-1;

    [Bibliografie] smazán odkaz na EN 12697-1:2000. Přidána EN 12697-38.

Seznam všech částí souboru norem EN 12697 lze nalézt na webové stránce CEN.

Upozornění – Metoda popsaná v této normě může vyžadovat použití dichlormethanu (methylenchloridu), toto rozpouštědlo je nebezpečné lidskému zdraví a podléhá pracovním limitům, které jsou uvedeny v příslušných právních a ostatních předpisech.

Míra zatížení účinků rozpouštědel se týká manipulace i způsobů větrání a je nezbytné, aby zaměstnanci používající tyto látky byli řádně proškoleni.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument popisuje zkušební metodu pro stanovení obsahu vody ve vzorcích asfaltových směsí. Zkušební metoda je v případě potřeby vhodná pro kontrolu shody se specifikací výrobku.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz