ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                  Březen 2021

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 40: Propustnost in situ

ČSN
EN 12697- 40

73 6160

 

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 40: In situ drainability

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 40: Perméabilité en place

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 40: In-situ-Durchlässigkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-40:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-40:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-40 (73 6160) ze září 2020.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12697-40:2020 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12697-40:2020 (73 6160) ze září 2020 převzala EN 12697-40:2020 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Oproti předchozímu vydání došlo ke změnám, které jsou uvedeny v evropské předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13036-1 zavedena v ČSN EN 13036-1 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací
a letištních ploch – Zkušební metody – Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

Souvisící ČSN

ČSN EN 13108-7 ed. 2 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 7: Asfaltový koberec drenážní

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, Ing. Maria Míková, spolupráce: VUT v Brně, FAST, Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 12697-40
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Únor 2020

ICS 93.080.20                                                                                                       Nahrazuje EN 12697-40:2012

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 40: Propustnost in situ

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 40: In situ drainability

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 40: Perméabilité en place

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 40: In-situ-Durchlässigkeit

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-11-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                Ref. č. EN 12697-40:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podstata metody.............................................................................................................................................................................. 7

5......... Zkušební zařízení a pomůcky........................................................................................................................................................ 7

5.1...... Propustoměr..................................................................................................................................................................................... 7

5.2...... Přítlačná deska................................................................................................................................................................................. 9

5.3...... Stopky................................................................................................................................................................................................ 9

5.4...... Teploměr........................................................................................................................................................................................... 9

5.5...... Voda................................................................................................................................................................................................... 9

6......... Zkušební postup............................................................................................................................................................................... 9

6.1...... Kalibrace........................................................................................................................................................................................... 9

6.2...... Umístění............................................................................................................................................................................................ 9

6.3...... Zkouška na měřeném místě.......................................................................................................................................................... 9

7......... Výpočet............................................................................................................................................................................................ 10

8......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

9......... Preciznost....................................................................................................................................................................................... 11

Příloha A (normativní) Kalibrace zkušebního zařízení....................................................................................................................... 12

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12697-40:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2020 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12697-40:2012.

Hlavní technické změny v porovnání s předchozím vydáním jsou:

    název řady norem již nečiní metodu výhradně určenou pro asfaltové směsi za horka;

    [obecně] ediční úprava podle aktuální šablony normy;

    [obecně] symbol pro litr „L“ změněn na l;

    [6.3.8] POZNÁMKA upravena podle směrnic ISO/IEC – Část 2:2016, 24.5;

    [kapitola 8] Protokol o zkoušce: odrážka a) doplněna o okolní teplotu;

Seznam všech částí souboru norem EN 12697 lze nalézt na webové stránce CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.


 

1 Předmět normy

Tento dokument popisuje metodu pro stanovení relativní hydraulické vodivosti in situ na stanovených místech povrchu vozovky, který byl navržen tak, aby propouštěl vodu. Odhad průměrné hodnoty pro povrchovou úpravu vozovky se určí jako průměr z měření provedených na jednotlivých místech vybraného úseku vozovky.

Tato zkouška in situ měří schopnost vozovky odvádět vodu z jejího povrchu (propustnost). Zkouška může být použita jako kontrolní, zda má propustná povrchová vrstva po pokládce požadované vlastnosti. Zkouška může být rovněž použita k prokázání změny drenážních schopností povrchu v čase.

Aby zkouška byla platná, má být povrch zkoušené plochy čistý a zbavený uvolněných částí. Měření se mohou provádět na mokré i suché vozovce, nesmí se však provádět, pokud je ve zmrzlém stavu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz