ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 49.100                                                                                                                                         Únor 2021

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky –
Část 3: Pojízdné pásové dopravníky

ČSN
EN 12312-3+A1

31 9321

 

Aircraft ground support equipment – Specific requirements –
Part 3: Conveyor belt vehicles

Matériel au sol pour aéronefs – Exigences particulières –
Partie 3: Convoyeurs à bande

Luftfahrt-Bodengeräte – Besondere Anforderungen –
Teil 3: Förderbandwagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12312-3:2017+A1:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12312-3:2017+A1:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12312-3 (31 9321) z června 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Provedené změny jsou popsány v evropské předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 349 zavedena v ČSN EN 349+A1 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

EN 1175-1 zavedena v ČSN EN 1175-1+A1 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektro-instalaci – Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky

EN 1837 zavedena v ČSN EN 1837+A1 (36 0457) Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů

EN 1915-1:2013 zavedena v ČSN EN 1915-1:2015 (31 9322) Pozemní zařízení pro letadla – Všeobecné požadavky – Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

EN 1915-2:2001+A1:2009 zavedena v ČSN EN 1915-2+A1:2015 (31 9322) Pozemní zařízení pro letadla – Všeobecné požadavky – Část 2: Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušební metody

EN 1915-3 zavedena v ČSN EN 1915-3+A1 (31 9322) Pozemní zařízení pro letadla – Všeobecné požadavky – Část 3: Metody měření a snížení vibrací

EN 1915-4 zavedena v ČSN EN 1915-4+A1 (31 9322) Pozemní zařízení pro letadla – Všeobecné požadavky – Část 4: Metody měření a snížení hluku

EN ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

EN ISO 13849-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2017 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

EN ISO 13850:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13850:2017 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení – Funkce nouzového zastavení – Zásady pro konstrukci

EN ISO 14122-1 zavedena v ČSN EN ISO 14122-1 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi

ISO 11532:2012 nezavedena

ISO 11228-1 nezavedena

ISO 11228-3 nezavedena

DIN 51130:2014-02 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 21182 (26 0373) Lehké dopravní pásy – Stanovení součinitele tření

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb., nařízení vlády č. 229/2012 Sb. a nařízení vlády č. 320/2017 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: Evektor, spol. s r. o., IČO 16361733, Jan Mátl

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN 12312-3:2017+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                  Červenec 2020

ICS 49.100                                                                                                             Nahrazuje EN 12312-3:2017

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky –
Část 3: Pojízdné pásové dopravníky

Aircraft ground support equipment – Specific requirements –
Part 3: Conveyor belt vehicles

Matériel au sol pour aéronefs – Exigences particulières –
Partie 3: Convoyeurs à bande

Luftfahrt-Bodengeräte – Besondere Anforderungen – Teil 3: Förderbandwagen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-10-30 a zahrnuje změnu 1 schválenou CEN dne 2020-06-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky Ref. č. EN 12312-3:2017+A1:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Seznam nebezpečí....................................................................................................................................................................... 10

5......... Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření............................................................................................................................... 10

5.1...... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 10

5.2...... Konstrukce ramena dopravníku................................................................................................................................................. 11

5.3...... Přístup.............................................................................................................................................................................................. 12

5.4...... Ochranná zábradlí......................................................................................................................................................................... 13

5.5...... Vodicí lišty....................................................................................................................................................................................... 13

5.6...... Parametry (zatížení a rychlosti).................................................................................................................................................. 13

5.7...... Ovládače......................................................................................................................................................................................... 14

5.8...... Ergonomie...................................................................................................................................................................................... 14

6......... Informace pro používání.............................................................................................................................................................. 15

6.1...... Značení............................................................................................................................................................................................ 15

6.2...... Výstrahy........................................................................................................................................................................................... 16

6.3...... Pokyny............................................................................................................................................................................................. 16

7......... Ověřování požadavků................................................................................................................................................................... 16

Příloha A (normativní) Seznam nebezpečí........................................................................................................................................... 18

Příloha B (informativní) Nebezpečí od ramena dopravníku a pásu................................................................................................ 20

Příloha C (normativní) Bezpečnostní opatření proti nebezpečí vtažení na kladky a válečky...................................................... 21

Příloha D (normativní) Bezpečnostní opatření u koncových příčníků nebo manipulačních plošin............................................ 22

Příloha E (informativní) Bezpečné vzdálenosti pro nohy a ruce (výtah z EN 349)....................................................................... 23

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 24

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 26

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12312-3:2017+A1:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 274 Pozemní zařízení pro letadla, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2021 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakýchkoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu 1 schválenou CEN dne 2020-05-22.

Tento dokument nahrazuje !EN 12312-3:2017".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní požadavky směrnice EU 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Vztah ke směrnici EU 2006/42/ES o strojních zařízeních je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 12312 Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky sestává z těchto částí

Část 1: Schody pro cestující

Část 2: Cateringová vozidla

Část 3: Pojízdné pásové dopravníky (tento dokument)

Část 4: Nástupní mosty pro cestující

Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel

Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení

Část 7: Zařízení k přemísťování letadel

Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu

Část 9: Nakládače kontejnerů/palet

Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet

Část 11: Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro volně ložené náklady

Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou

Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet

Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující

Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení

Část 17: Klimatizační zařízení

Část 18: Kyslíkové/dusíkové jednotky

Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla

Část 20: Pozemní energetické zdroje

Přílohy A, C a D jsou normativní, přílohy B, E a ZA jsou informativní.

Hlavní změny proti předchozímu vydání EN 12312-3:2003+A1:2009 jsou:

a)   byla začleněna změna A1:2009;

b)   byl aktualizován Úvod ve vztahu k odchylce od doporučených kritérií;

c)   byl aktualizován Předmět normy tak, aby zahrnoval důvodně předvídatelné nesprávné použití;

d)   byla aktualizována kapitola 2 Citované dokumenty;

e)   byl aktualizován Seznam nebezpečí za účelem vyloučení nebezpečí v důsledku dopravy a oprav a byl přesunut do přílohy A;

f)    článek 5.1 Obecné požadavky byl změněn tak, aby zahrnoval bezpečnostní pás nebo zábradlí ve výši beder a další opatření týkající se místa řidiče, např. ochranu před padajícím nákladem, jakož i shodu s EN 1915-3 a EN 1915-4;

g)   článek 5.2 Konstrukce ramena dopravníku byl kompletně přepracován;

h)   byl přidán článek 5.3 Přístup, a proto bylo nutné přečíslovat následující kapitoly a články;

i)    článek 5.3 Zábradlí, vodicí lišty byl přečíslován na 5.4 a rozdělen na články 5.4 Ochranná zábradlí (obsahující původní články 5.3.1 až 5.3.5) a 5.5 Vodicí lišty (obsahující původní články 5.3.6 až 5.3.9), byl rozšířen tak, aby zahrnoval skládací a nastavitelné prvky, včetně velikosti dovolených mezer;

j)    článek 5.4 Parametry (zatížení a rychlosti) byl přečíslován na 5.6 a obsahuje nová opatření týkající se jízdních rychlostí během doby, kdy je dopravník ve zvednuté poloze, a bezpečnostního pásu;

k)   článek 5.5 Ovládače byl přečíslován na 5.7 a obsahuje nová opatření týkající se ovládačů, také opatření při nakládání/vykládání letadla, a nouzové zastavení;

l)    byl přidán článek 5.8 Ergonomie;

m)  článek 6.3 Pokyny byl rozšířen tak, aby zahrnoval informace o typech letadel a dveřích nákladového prostoru, bezpečných polohách pro otevírání/zavírání dveří nákladového prostoru, plošině pro dolní část pásu a omezeném provozu v nepříznivých povětrnostních podmínkách;

n)   byla aktualizována kapitola 7 Ověřování požadavků;

o)   informativní příloha A Typické konstrukce pojízdných pásových dopravníků byla zrušena a nahrazena normativní přílohou A Seznam nebezpečí;

p)   informativní příloha C Nebezpečí od ramena dopravníku a pásu byla přečíslována na informativní přílohu B a body přiskřípnutí byly přejmenovány na body vtažení;

q)   informativní příloha D Bezpečnostní opatření proti nebezpečí vtažení na kladky a válečky byla změněna na normativní přílohu C se stejným názvem a aktualizována;

r)    informativní příloha E Bezpečnostní opatření u koncových příčníků nebo manipulačních plošin byla změněna na normativní přílohu D se stejným názvem;

s)   informativní příloha F Bezpečné vzdálenosti pro nohy a ruce (výtah z EN 349) byla přečíslována na informativní přílohu E;

t)    příloha ZA odkazující na směrnici 98/37/ES o strojních zařízeních byla nahrazena přílohou ZA odkazující na novou směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních;

u)   byla aktualizována bibliografie.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma stanovuje zdravotní a bezpečnostní požadavky a také některé funkční a výkonové požadavky na pojízdné pásové dopravníky určené k nakládání/vykládání jednotlivých kusů zavazadel nebo nákladu do všech typů letadel obecně provozovaných v civilní letecké dopravě.

K zajištění bezpečnosti, provozuschopnosti, ekonomičnosti a účelnosti pojízdných pásových dopravníků jsou vzata v úvahu minimální základní kritéria. Odchylky od doporučených kritérií by měly být použity pouze po pečlivém zvážení, rozsáhlém zkoušení, posouzení rizika a zhodnocení v provozu, které prokázalo, že alternativní metody nebo podmínky jsou uspokojivé. Takové odchylky jsou mimo rozsah této normy a výrobce by měl být schopen prokázat rovnocennou úroveň ochrany.

Tato evropská norma je normou typu C, jak je definováno v EN ISO 12100.

Pokud jsou opatření této normy typu C odlišná od těch, která byla stanovena v normách typu A nebo B, opatření normy typu C mají přednost před opatřeními ostatních norem pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle opatření této normy typu C. Odchylky od požadavků nejsou předpokladem shody dané touto normou.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje technické požadavky k minimalizování nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat během uvádění do provozu, provozu a údržby pojízdných pásových dopravníků, pokud jsou použí-
vány tak, jak bylo určeno, včetně nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem, které se provádějí v souladu se specifikacemi danými výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem. Tato část také bere v úvahu některé požadavky uznané jako základní oprávněnými orgány, výrobci letadel a pozemních zařízení pro letadla (ground support equipment; GSE), jakož i leteckými společnostmi a odbavovacími agenturami.

Tato evropská norma platí pro:

a)   samojízdné pásové dopravníky s místem pro řidiče nebo bez místa pro řidiče;

b)   samojízdné pásové dopravníky se skříňovou karoserií;

c)   přívěsné pojízdné pásové dopravníky

určené k ručnímu nakládání/vykládání letadel.

Tato evropská norma neplatí pro jakékoliv nástavce nebo příslušenství pojízdných pásových dopravníků, které vnikají do nákladového prostoru letadla, aby bylo umožněno nakládání a vykládání uvnitř (soustavy pro nakládání volně loženého nákladu do letadel, Aircraft Bulk Loading Systems; ABLS).

Tato evropská norma neplatí pro pneumatické systémy a bezdrátové dálkové ovládače.

Tato část EN 12312 neplatí pro pojízdné pásové dopravníky, které byly vyrobeny před datem vydání této evropské normy CEN.

Tato část EN 12312 při použití ve spojení s EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 a EN 1915-4 stanovuje požadavky na pojízdné pásové dopravníky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz