ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.10; 29.120.99                                                                                                                     Duben 2021

Systémy vedení kabelů – Stahovací pásky
na kabely pro elektrické instalace

ČSN
EN IEC 62275
ed. 3

37 0510

idt IEC 62275:2018

Cable management systems – Cable ties for electrical installations

Systèmes de câblage – Colliers pour installations électriques

Kabelführungssysteme – Kabelbinder für elektrische Installationen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 62275:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 62275:2019. It was translated by the Czech Agency for Standardization. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN IEC 62275 ed. 3 (37 0510) z května 2020.

S účinností od 2022-11-29 se nahrazuje ČSN EN 62275 ed. 2 (37 0510) z ledna 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 62275:2019 dovoleno do 2022-11-29 používat dosud platnou ČSN EN 62275 ed. 2 (37 0510) z ledna 2016.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě ČSN EN IEC 62275 ed. 3 z května 2020 dochází ke změně způsobu převzetí
EN IEC 62275:2019 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN IEC 62275 ed. 3 z května 2020 převzala
EN IEC 62275:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 62275:2018.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60068-2-6:2008 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6: Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

EN 60216-4-1:2006 zavedena v ČSN EN 60216-4-1:2006 (34 6416) Elektroizolační materiály – Vlastnosti tepelné odolnosti – Část 4-1: Pece na stárnutí – Jednokomorové pece

EN 60695-11-5:2017 zavedena v ČSN EN 60695-11-5 ed. 2:2017 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-5: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem jehlového hořáku – Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

EN ISO 4892-2:2013 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2:2013 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

EN ISO 9227:2017 zavedena v ČSN EN ISO 9227:2017 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

Informativní údaje z IEC 62275:2018

Mezinárodní normu IEC 62275 vypracovala subkomise SC 23A Kabelové systémy technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 2013. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje následující hlavní změny oproti předchozímu vydání:

a)   zvážení upevňovacích zařízení s lepicí páskou;

b)   revize a aktualizace citovaných dokumentů;

c)   modifikace definic pro kovové a kompozitní stahovací pásky na kabely;

d)   nové definice;

e)   zdokonalení zkušebních postupů;

f)    nové obrázky pro typické uspořádání zkušební sestavy upevňovacích zařízení a integrovaných upevňovacích zařízení.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

23A/851A/FDIS

23A/868/RVD

Úplnou informaci při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

V těchto zemích existují tyto odlišné postupy méně trvalé povahy.

      6.2.2: při použití předem stanovených licích materiálů platí přídavná třídění typů (Kanada, USA);

      6.2.3: při použití předem stanovených licích materiálů platí přídavná třídění typů (Kanada, USA);

      7.3: vyžaduje se umístění některých informačních označení na obalu (Kanada, Rusko, USA).

V této publikaci jsou použity následující druhy písma:

      vlastní požadavky: kolmé písmo;

      specifikace zkoušek: kurzíva;

      vysvětlivky: malé kolmé písmo

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

      znovu potvrzena;

      zrušena;

      nahrazena revidovaným vydáním, nebo

      změněna.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN MEDIT Consult s.r.o, IČO 26837021, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN IEC 62275
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Listopad 2019

ICS 29.120.10; 29.120.99                                                                                           Nahrazuje EN 62275:2015
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Systémy vedení kabelů –
Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace
(IEC 62275:2018)

Cable management systems –
Cable ties for electrical installations
(IEC 62275:2018)

Systèmes de câblage – Colliers pour installations électriques
(
IEC 62275:2018)

Kabelführungssysteme – Kabelbinder für elektrische Installationen
(
IEC 62275:2018)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2018-09-19. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této změně bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídi-
cím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                               Ref. č. EN IEC 62275:2019 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Evropská předmluva

Text dokumentu 23A/851A/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 62275, který vypracovala subkomise SC 23A Kabelové systémy technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 62275:2019.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2020-05-29

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2022-11-29

Tento dokument nahrazuje EN 62275:2015 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62275:2018 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


 

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 9

2......... Citované dokumenty ...................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 10

5......... Obecné poznámky ke zkouškám............................................................................................................................................... 11

6......... Třídění.............................................................................................................................................................................................. 15

6.1...... Podle materiálu............................................................................................................................................................................. 15

6.1.2... Nekovová součást......................................................................................................................................................................... 15

6.1.3... Kompozitní součást....................................................................................................................................................................... 16

6.2...... Podle pevnosti smyčky v tahu pro stahovací pásky a mechanické pevnosti pro upevňovací zařízení........................ 16

6.2.1... Pevnost smyčky v tahu pro stahovací pásky............................................................................................................................ 16

6.2.2... Typ 1 – Po zkouškách si udržuje nejméně 50 % stanovené pevnosti smyčky v tahu pro stahovací pásky a mechanické pevnosti pro upevňovací zařízení po zkušebních podmínkách............................................................................................ 16

6.2.3... Typ 2 – Po zkouškách si udržuje nejméně 100 % stanovené pevnosti smyčky v tahu pro stahovací pásky a mechanické pevnosti pro upevňovací zařízení po zkušebních podmínkách............................................................................................ 16

6.2.4... Podle pevnosti v tahu smyčky a mechanické pevnosti integrovaného příslušenství....................................................... 16

6.3...... Podle teploty................................................................................................................................................................................... 16

6.3.1... Podle maximální pracovní teploty pro použití uvedené v tabulce 4.................................................................................... 16

6.3.2... Podle minimální pracovní teploty pro použití uvedené v tabulce 5..................................................................................... 17

6.3.3... Podle minimální teploty během instalace stanovené výrobcem......................................................................................... 17

6.4...... Podle přispívání k vzplanutí a šíření plamene pouze pro nekovové a kompozitní stahovací pásky a integrované příslušenství.......................................................................................................................................................................................................... 17

6.4.1... Šířící plamen.................................................................................................................................................................................. 17

6.4.2... Nešířící plamen.............................................................................................................................................................................. 17

6.5...... Podle vlivů vnějšího prostředí..................................................................................................................................................... 17

6.5.1... Podle odolnosti proti ultrafialovému záření pro nekovové a kompozitní součásti........................................................... 17

6.5.2... Podle odolnosti proti korozi pro kovové a kompozitní součásti............................................................................................ 17

7......... Značení a dokumentace.............................................................................................................................................................. 17

8......... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 19

9......... Mechanické vlastnosti.................................................................................................................................................................. 19

9.1...... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 19

9.2...... Zkouška instalace.......................................................................................................................................................................... 20

9.3...... Zkouška pro stahovací pásky při minimální teplotě instalace.............................................................................................. 20

9.4...... Zkouška pro stahovací pásky při minimální pracovní teplotě............................................................................................... 20

9.5...... Zkouška pevnosti smyčky v tahu pro stahovací pásky zařazené podle 6.2.2.................................................................... 22

9.5.1... Ve stavu, v němž byly dodány.................................................................................................................................................... 22

9.5.2... Po stárnutí teplem......................................................................................................................................................................... 22

9.5.3... Po cyklických změnách teploty................................................................................................................................................... 22

9.6...... Zkouška pevnosti smyčky v tahu pro stahovací pásky zařazené podle 6.2.3.................................................................... 23

9.6.1... Ve stavu, v němž byly dodány.................................................................................................................................................... 23

9.6.2... Po stárnutí teplem......................................................................................................................................................................... 23

9.6.3... Po cyklických změnách teploty................................................................................................................................................... 23

9.6.4... Po vibrační zkoušce pro kovové stahovací pásky................................................................................................................... 24

Strana

9.7...... Zkouška mechanické pevnosti pro upevňovací zařízení a integrované příslušenství..................................................... 25

9.7.1... Ve stavu, v němž byla dodána.................................................................................................................................................... 25

9.7.2... Po stárnutí teplem......................................................................................................................................................................... 31

9.7.3... Po cyklických změnách teploty................................................................................................................................................... 32

10....... Odolnost proti požáru................................................................................................................................................................... 33

11....... Vlivy prostředí................................................................................................................................................................................. 35

11.1.... Odolnost proti ultrafialovému záření......................................................................................................................................... 35

11.2.... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 36

12....... Elektromagnetická kompatibilita................................................................................................................................................ 37

Příloha A (normativní) Kontroly shody požadavků, které mají být provedeny pro stahovací pásky na kabely a upevňovací zařízení, které jsou v současné době ve shodě s IEC 62275:2013, za účelem dosažení shody s tímto třetím vydáním.......... 38

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 39

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 40

Příloha ZZ (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a bezpečnostními cíli směrnice 2014/35/EU
[2014 OJ L96], které mají být pokryty......................................................................................................................................... 41

 

Obrázek

Obrázek 1 – Referenční tloušťka pro stahovací pásky....................................................................................................................... 12

Obrázek 2 – Typické uspořádání pro orientaci stahovacího pásku na děleném trnu pro zkoušku pevnosti v tahu............... 15

Obrázek 3 – Zkušební píst pro zkoušku trvanlivosti značení............................................................................................................. 18

Obrázek 5 – Typické uspořádání pro vibrační zkoušku...................................................................................................................... 25

Obrázek 6 – Typické uspořádání zkušební sestavy pro upevňovací zařízení a pro integrovaná upevňovací zařízení.......... 31

Obrázek 7 – Uspořádání pro zkoušku plamenem jehlového hořáku.............................................................................................. 34

Obrázek 8 – Doporučené opětné umístění vzorku pro vystavení ultrafialovému záření a vodě................................................ 36

 

Tabulka

Tabulka 1 – Doba stabilizace pro vzorky............................................................................................................................................... 11

Tabulka 2 – Průměr zkušebního trnu..................................................................................................................................................... 13

Tabulka 3 – Pevnost smyčky v tahu....................................................................................................................................................... 16

Tabulka 4 – Maximální pracovní teplota pro použití............................................................................................................................ 16

Tabulka 5 – Minimální pracovní teplota pro použití............................................................................................................................. 17

Tabulka 6 – Informace o literatuře.......................................................................................................................................................... 18

Tabulka 7 – Hodnoty energie úderného prvku..................................................................................................................................... 22

Tabulka A.1 – Požadované kontroly splnění požadavků................................................................................................................... 38

Tabulka ZZ.1 – Vztah mezi touto evropskou normou a přílohou I směrnice 2014/35/EU [2014 OJ L96]................................. 41

 

 

 

1 Rozsah platnosti

Tento dokument specifikuje požadavky na kovové, nekovové a kompozitní stahovací pásky na kabely a jejich přidružená upevňovací zařízení, používané pro vedení a podpěru systémů elektrického vedení v elektrických
instalacích.

Stahovací pásky na kabely a jejich přidružená upevňovací zařízení mohou být také vhodné pro jiné použití, a pokud jsou takto používány, mohou platit doplňující požadavky.

Tento dokument neobsahuje požadavky, které posuzují jakékoliv vlastnosti elektrické izolace stahovacího pásku na kabely nebo mechanickou ochranu kabelů poskytovanou stahovacím páskem.

Tento dokument neobsahuje požadavky pro mechanické rozhraní mezi s upevňovacím zařízením s lepicí páskou a s pevným povrchem. Nezohledňuje samotné mechanické chování pevného povrchu.

Tento dokument neobsahuje mechanické rozhraní, například upevňovací šroub nebo jiné připevňovací zařízení než upevňovací zařízení s lepicí páskou a s pevným povrchem.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz