ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.200.10                                                                                                                                  Duben 2021

Živočišné a rostlinné tuky a oleje – Stanovení popela

ČSN
ISO 6884

58 8762

 

Animal and vegetable fats and oils – Determination of ash

Corps gras d’origines animale et végétale – Détermination du taux de cendres

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6884:2008. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 6884:2008. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 58 8760 z prosince 1994.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 661 zavedena v ČSN EN ISO 661 (58 8753) Živočišné a rostlinné tuky a oleje – Příprava zkušebního vzorku

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 5555 (58 8752) Živočišné a rostlinné tuky a oleje – Odběr vzorků

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (01 5253) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Vypracování normy

Zpracovatel: QUALIMENT Praha, komise České potravinářské společnosti, z. s., IČO 539525, Ing. Soňa Baršová

Technická normalizační komise: TNK 151 Potraviny

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radmila Foretová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Živočišné a rostlinné tuky a oleje – Stanovení popela                                             ISO 6884
                                                                                                                                                Druhé vydání
                                                                                                                                                2008-12-15

ICS 67.200.10

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 5

5......... Činidla................................................................................................................................................................................................ 5

6......... Přístroje a materiály........................................................................................................................................................................ 5

7......... Vzorkování........................................................................................................................................................................................ 6

8......... Příprava zkušebního vzorku.......................................................................................................................................................... 6

9......... Postup................................................................................................................................................................................................ 6

9.1...... Surové a rafinované tuky a oleje.................................................................................................................................................. 6

9.2...... Kyselé oleje...................................................................................................................................................................................... 6

10....... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 7

11....... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 7

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................... 8

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2008

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel.: + 41 22 749 01 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 6884 vypracovala technická komise ISO/TC 34 Potravinářské výrobky, subkomise SC 11 Živočišné a rostlinné tuky a oleje.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 6884:1985) a je jeho revizí menšího rozsahu.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení popela použitelnou pro všechny živočišné a rostlinné tuky a oleje včetně kyselých olejů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz