ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                  Květen 2021

Stavba vozovek – Postřiky a nátěry

ČSN 73 6129

 

Road building – Sprayed technologies and surface dressings

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6129 z prosince 2018.


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny, definice a značky a označování................................................................................................................................... 6

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

3.2...... Značky a označování...................................................................................................................................................................... 7

4......... Užití ve vozovce............................................................................................................................................................................... 7

4.1...... Postřik................................................................................................................................................................................................ 7

4.2...... Nátěry................................................................................................................................................................................................. 8

5......... Stavební materiály........................................................................................................................................................................... 9

5.1...... Kamenivo.......................................................................................................................................................................................... 9

5.2...... Pojivo................................................................................................................................................................................................. 9

6......... Stavební práce............................................................................................................................................................................... 10

6.1...... Stavební mechanismy.................................................................................................................................................................. 10

6.2...... Podmínky pokládky....................................................................................................................................................................... 10

6.3...... Příprava podkladu......................................................................................................................................................................... 10

6.4...... Provádění prací.............................................................................................................................................................................. 11

6.5...... Omezení silničního provozu........................................................................................................................................................ 13

6.6...... Předpokládaná doba životnosti.................................................................................................................................................. 13

7......... Zkoušení a kontrola....................................................................................................................................................................... 14

7.1...... Druhy zkoušek............................................................................................................................................................................... 14

7.2...... Zkoušení stavebních materiálů................................................................................................................................................... 14

7.3...... Zkoušení při provádění prací....................................................................................................................................................... 15

7.4...... Četnost provádění kontrolních zkoušek.................................................................................................................................... 15

8......... Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí................................................................................... 16

8.1...... Fluxovaná pojiva........................................................................................................................................................................... 16

8.2...... Ochrana zdraví při práci............................................................................................................................................................... 16

8.3...... Ochrana životního prostředí........................................................................................................................................................ 17

Příloha A (normativní) Národní aplikace specifikace nátěrů (v souladu s ČSN EN 12271)....................................................... 18

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 20

 

Předmluva

Norma obsahuje výrobkové specifikace pro postřiky a pružné membrány, které nejsou obsaženy v žádné jiné evropské normě. Dále je zde zařazena specifikace nátěrů, která vychází ze specifikací ČSN EN 12271 a doplňuje ji o volitelné charakteristiky platné v České republice (Národní aplikační dokument). Dále jsou uvedeny obecné požadavky na provádění postřikových a nátěrových technologií.

Změny proti předchozí normě

Do této normy jsou zapracovány požadavky souvisejících evropských norem pro používané materiály.

Dále norma obsahuje následující změny oproti předcházejícímu vydání:

    byly upraveny hodnoty množství zbytkového pojiva při provádění postřiků;

    byly upraveny typy pojiva pro provádění membrán;

    byly doplněny podmínky pro provádění regeneračních postřiků;

    byla doplněna možnost realizace ochranné vrstvy při provádění spojovacích postřiků;

    v příloze A byly upřesněny požadavky na hodnotu PSV u používaných frakcí kameniva.

Souvisící ČSN

ČSN EN 58 (65 7003)Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

ČSN EN 933-4 (72 1193)Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 4: Stanovení tvaru zrn – Tvarový index

ČSN 72 1176Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

ČSN 72 1182Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Souvisící předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizační podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. V České
republice provádí adaptaci na toto nařízení zákon č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povo-
lování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. Maria Míková, spolupráce: Ing. Václav Valentin

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na postřiky a membrány na pozemních komunikacích, dopravních a jiných plochách a dále obsahuje doplňující ustanovení pro provádění a zkoušení nátěrů, postřiků a membrán.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz