ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                  Květen 2021

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles

ČSN
EN 12697-29

73 6160

 

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 29: Détermination des dimensions des éprouvettes bitumineuses

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 29: Bestimmung der Maße von Asphalt-Probekörpern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-29:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-29:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-29 (73 6160) z prosince 2020.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12697-29:2020 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12697-29:2020 (73 6160) z prosince 2020 převzala EN 12697-29:2020 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Oproti předchozímu vydání došlo ke změnám, které jsou uvedeny v evropské předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

V tomto dokumentu nejsou žádné citované dokumenty.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly k článkům 5.2, 5.3 a kapitole 6 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. Maria Míková, spolupráce: VUT v Brně, FAST, Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12697-29
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červen 2020

ICS 93.080.20                                                                                                       Nahrazuje EN 12697-29:2002

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 29: Détermination des dimensions des éprouvettes bitumineuses

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 29: Bestimmung der Maße von Asphalt-Probekörpern

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-11-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                Ref. č. EN 12697-29:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Zkušební zařízení a pomůcky........................................................................................................................................................ 6

5......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 6

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

5.2...... Měření výšky válcových zkušebních těles................................................................................................................................... 6

5.3...... Měření průměru válcových zkušebních těles............................................................................................................................. 6

5.4...... Měření rozměrů pravoúhlých a nepravoúhlých zkušebních těles.......................................................................................... 7

6......... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 7

7......... Preciznost.......................................................................................................................................................................................... 7

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12697-29:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2020 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12697-29:2002.

Hlavní technické změny v porovnání s předchozím vydáním jsou:

    název řady norem již nečiní metodu výhradně určenou pro asfaltové směsi za horka;

    [obecně] ediční úprava podle aktuální šablony normy;

    [předmět normy] vypuštěn odstavec pro použitelnost tohoto dokumentu odkazující na normy výrobků pro asfaltové směsi;

    [kapitola 2] nová kapitola: 2 Citované dokumenty zavedena podle směrnic ISO/IEC – Část 2;

    [kapitola 3] nová kapitola: 3 Termíny a definice zavedena podle směrnic ISO/IEC – Část 2. Následující kapitoly byly odpovídajícím způsobem přečíslovány;

    [4.1] pro posuvné měřítko byla zavedena přesnost ±0,1 mm (2.1 v předchozí verzi);

    [5.3.1] změněn popis pro měření průměru v závislosti na tloušťce zkušebního tělesa (3.2.1 v předchozí verzi);

    [5.3.2] změněn popis (3.2.2 v předchozí verzi). „Šest“ vymazáno v důsledku změny v 5.3.1;

    [5.4.3] změněn popis. „Čtyři“ vypuštěno, protože v některých případech jsou použita více než čtyři měření (3.4.3 v předchozí verzi);

    [5.4.3] POZNÁMKA byla objasněna na příkladu.

Seznam všech částí souboru norem EN 12697 lze nalézt na webové stránce CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument popisuje zkušební metodu pro stanovení rozměrů válcových, pravoúhlých nebo nepravoúhlých asfaltových zkušebních těles měřením.

Zkouška je vhodná pro zkušební tělesa zhotovená v laboratoři, upravená řezáním, nebo zkušební tělesa zhotovená z jádrových vývrtů, upravených řezáním.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz