ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.130.99; 29.130.10                                                                                                                    Květen 2021

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení –
Část 104: Spínače střídavého proudu
pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV

ČSN
EN IEC 62271-104
ed. 3

35 4211

idt IEC 62271-104:2020

High-voltage switchgear and controlgear –
Part 104: Alternating current switches for rated voltages higher than 52 kV

Appareillage à haute tension –
Partie 104: Interrupteurs à courant alternatif pour tensions assignées supérieures à 52 kV

Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen –
Teil 104: Wechselstrom-Lastschalter für Bemessungsspannungen über 52 kV

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62271-104:2020. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62271-104:2020. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-09-25 se nahrazuje ČSN EN 62271-104 ed. 2 (35 4211) z listopadu 2015, která do uvedeného data, platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část IEC 62271 platí pro trojpólové spínače vnitřního a venkovního provedení na střídavý proud pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV a pro jmenovité kmitočty do 60 Hz včetně, které mají přiřazeny jmenovité hodnoty zapínání a vypínání proudu.

Tento dokument platí i pro pohony těchto spínačů a jejich pomocná zařízení.

Hlavním cílem tohoto dokumentu je stanovit požadavky na spínače použité v přenosových a distribučních sítích. Spínače obecného použití musí vyhovovat těmto provozním použitím:

    trvalý přenos jmenovitého proudu;

    přenos zkratových proudů po stanovenou dobu;

    spínání proudů při převážně činné zátěži;

    spínání proudů nezatížených transformátorů;

    spínání proudů nezatížených kabelů a venkovních vedení nebo přípojnic;

    spínání proudů uzavřené smyčky v distribuční síti;

    zapínání zkratových proudů.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 62271-104:2020 dovoleno do 2023-09-25 používat dosud platnou ČSN EN 62271-104 ed. 2 (35 4211) z listopadu 2015.

Změny oproti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

    nové číslování podle IEC 62271-1:2017.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-441:1984 zavedena v ČSN IEC 50(441):1995 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapi-
tola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

IEC 60050-441:1984/AMD1:2000 zavedena v ČSN IEC 50(441):1995/A1:2004 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

EN IEC 60071 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN IEC 60071 (33 0419) Koordinace izolace

EN IEC 60071-1 zavedena v ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 (33 0419) Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla

EN 60270 zavedena v ČSN EN 60270 (34 5641) Technika zkoušek vysokým napětím – Měření částečných výbojů

EN 62271-1:2017 zavedena v ČSN EN 62271-1 ed. 2:2018 (35 4205) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu

IEC 62271-100[1] Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 100: Vypínače střídavého proudu

EN IEC 62271-101 zavedena v ČSN EN IEC 62271-101 ed. 2 (35 4210) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 101: Syntetické zkoušky

EN IEC 62271-102:2018 zavedena v ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2:2019 (35 4210) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu

EN IEC 62271-110:2018 zavedena v ČSN EN IEC 62271-110 ed. 4 (35 4224) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 110: Spínání induktivní zátěže

Souvisící ČSN

ČSN EN 60059 (33 0125) Normalizované hodnoty proudů IEC

ČSN EN 60137 ed. 4 (34 8043) Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly Termíny a definice přejímané mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Ivan Hála, Krondlova 16, 616 00 Brno, IČO 60494182

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.[1]     Připravuje se. Etapa v době vydání: IEC CCDV 62271-100:2020.

Zdroj: www.cni.cz