ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                  Červen 2021

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 55: Organoleptické posouzení směsí s asfaltovou emulzí

ČSN
EN 12697- 55

73 6160

 

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 55: Organoleptic assessment of mixtures with bitumen emulsion

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné –
Partie 55: Evaluation organoleptique des
mélanges à l’émulsion de bitume

Asphalt – Prüfverfahren für Asphalt –
Teil 55: Organoleptische Ansprache für emulsionsgebundenes
Mischgut

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-55:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-55:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-55 (73 6160) z května 2020.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12697-55:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12697-55:2020 (73 6160) z května 2020 převzala EN 12697-55:2019 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1008 zavedena v ČSN EN 1008 (73 2028) Záměsová voda do betonu – Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

EN 1097-5 zavedena v ČSN EN 1097-5 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

EN 1097-6 zavedena v ČSN EN 1097-6 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

EN 1428 zavedena v ČSN EN 1428 (65 7040) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích – Metoda azeotropní destilace

EN 12594 zavedena v ČSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltová pojiva – Příprava analytických vzorků

EN 12697-35 zavedena v ČSN EN 12697-35 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 35: Laboratorní výroba směsi

Souvisící ČSN

ČSN EN 16849 (65 7057) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích – Metoda využívající sušicí váhy

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly ke kapitole 1 a článku 6.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. Maria Míková, spolupráce: Ing. Tomáš Koudelka, VIALAB CZ s. r. o.

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 12697- 55
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Září 2019

ICS 93.080.20

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 55: Organoleptické posouzení směsí s asfaltovou emulzí

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 55: Organoleptic assessment of mixtures with bitumen emulsion

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai
pour mélange hydrocarboné –
Partie 55: Evaluation organoleptique des mélanges à l’émulsion de bitume

Asphalt – Prüfverfahren für Asphalt –
Teil 55: Organoleptische Ansprache
für emulsionsgebundenes Mischgut

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-06-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                Ref. č. EN 12697-55:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podstata metody.............................................................................................................................................................................. 7

5......... Zkušební zařízení a pomůcky........................................................................................................................................................ 7

6......... Zkušební metody............................................................................................................................................................................. 7

6.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

6.2...... Příprava vstupních materiálů......................................................................................................................................................... 7

6.3...... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 7

6.3.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

6.3.2... Metoda A: Posouzení stupně obalení.......................................................................................................................................... 8

6.3.3... Metoda B: Posouzení konzistence............................................................................................................................................... 8

6.3.4... Metoda C: Posouzení hydrických vlastností............................................................................................................................... 9

7......... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 9

8......... Preciznost.......................................................................................................................................................................................... 9

9......... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 9

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 10

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12697-55:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2020 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Seznam všech částí souboru norem EN 12697 lze nalézt na webové stránce CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument definuje tři postupy pro vyhodnocení kompatibility vstupních materiálů asfaltové směsi s asfaltovou emulzí. Tyto organoleptické zkoušky mohou být společně použity k vyhodnocení kompatibility vstupních
materiálů při ručním míchání směsi pro daný typ emulze a obsah vody:

    Metoda A popisuje zkušební postup pro vizuální posouzení stupně obalení;

    Metoda B popisuje zkušební postup ke stanovení konzistence;

    Metoda C popisuje zkušební postup ke stanovení hydrických vlastnostíNP1).

Tento dokument se vztahuje na směsi připravené v laboratoři nebo odebrané na obalovně.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Hydrické vlastnosti jsou ty vlastnosti, které se vážou např. k obsahu a odtoku vody nebo emulze ze směsi, nebo souvisí s tvořením pěny při výrobě.

Zdroj: www.cni.cz