ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                  Červen 2021

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 54: Zrání zkušebních těles pro zkoušky směsí s asfaltovou emulzí

ČSN
EN 12697- 54

73 6160

 

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 54: Curing of specimen for test of mixtures with bitumen emulsion

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 54: Mûrissement d’éprouvettes d’essai pour enrobés à l’émulsion de bitume

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 54: Reifung von Probekörpern aus emulsionsgebundenem Mischgut

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-54:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-54:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-54 (73 6160) z května 2020.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12697-54:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12697-54:2020 (73 6160) z května 2020 převzala EN 12697-54:2019 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

V tomto dokumentu nejsou žádné citované dokumenty.

Souvisící ČSN

ČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 1: Obsah rozpustného pojiva

ČSN EN 12697-14 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 14: Obsah vody

ČSN EN 12697-27 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 27: Odběr vzorků

ČSN EN 12697-28 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti

ČSN EN 12697-35 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 35: Laboratorní výroba směsi

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly k článkům 6.1 a B.4 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. Maria Míková, spolupráce: Ing. Tomáš Koudelka, VIALAB CZ s. r. o.

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 12697- 54
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Září 2019

ICS 93.080.20

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 54: Zrání zkušebních těles pro zkoušky směsí s asfaltovou emulzí

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 54: Curing of specimen for test of mixtures with bitumen emulsion

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 54: Mûrissement d’éprouvettes d’essai
pour enrobés à l’émulsion de bitume

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 54: Reifung von Probekörpern
aus emulsionsgebundenem Mischgut

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-06-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                Ref. č. EN 12697-54:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podstata metody.............................................................................................................................................................................. 6

5......... Zkušební zařízení a pomůcky........................................................................................................................................................ 6

5.1...... Klimatizační komora nebo odvětrávaná sušárna...................................................................................................................... 6

5.2...... Děrované boxy................................................................................................................................................................................. 7

6......... Terminologie zrání.......................................................................................................................................................................... 7

6.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

6.2...... Metody zrání..................................................................................................................................................................................... 8

7......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 9

7.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

7.2...... Nezhutněná směs........................................................................................................................................................................... 9

7.3...... Zhutněná zkušební tělesa.............................................................................................................................................................. 9

7.3.1... Volná zkušební tělesa..................................................................................................................................................................... 9

7.3.2... Zkušební tělesa ve formě............................................................................................................................................................... 9

8......... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 9

Příloha A (informativní) Vzorkování a příprava zkušebních vzorků................................................................................................. 10

Příloha B (informativní) Evropské zkušenosti...................................................................................................................................... 11

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12697-54:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2020 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Seznam všech částí souboru norem EN 12697 lze nalézt na webové stránce CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument popisuje řadu zrychlených zkušebních metod pro zrání asfaltových směsí s asfaltovou emulzí použitelných za účelem posouzení jejích vlastností.

Zkušební metody se vybírají podle druhu směsi, typu zkušebního vzorku, typu zkoušky, která má být provedena, a podle podmínek v místě použití výrobku.

Tento dokument se vztahuje na směsi, zkušební vzorky a jádrové vývrty připravené v laboratoři a/nebo odebrané ze stavby.

Postupy laboratorního zrání jsou určeny pro asfaltové směsi obsahující asfaltovou emulzi, ale mohou být použity i pro jiné typy asfaltových směsí, které vyžadují zrání k dosažení své potenciální pevnosti.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz