ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                                  Červen 2021

Systém značení kabelů a vodičů

ČSN 34 7409
ed. 2

idt HD 361 S4:2020

System for cable designation

Système de désignation de câbles

System für Typkurzzeichen von isolierten Leitungen

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 361 S4:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci.

This standard is the Czech version of the Harmonization Dokument HD 361 S4:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-08-31 se nahrazuje ČSN 34 7409 z června 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 4

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Základní prvky značení................................................................................................................................................................... 5

5......... První část značení............................................................................................................................................................................ 5

6......... Druhá část značení.......................................................................................................................................................................... 6

7......... Třetí část značení............................................................................................................................................................................. 8

8......... Přehled kódových značek.............................................................................................................................................................. 8

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 10

 

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k HD 361 S4:2020 dovoleno do 2023-08-31 používat dosud platnou ČSN 34 7409 z června 1999.

Změny proti předchozí normě

Toto druhé vydání obsahuje změnu HD 361 S3:1999/A1: 2006 k HD 361 S3:1999, která uznala ukončení systému RNT a rozšiřuje typy kabelů tak, aby zahrnovaly EN 50618 a EN 50620.

Začleňuje se původní zvýšená horní mez napětí do 1 000/1 000 V.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60228 zavedena v ČSN EN 60228 (34 7201) Jádra izolovaných kabelů

IEC 60050-461 zavedena v ČSN IEC 60050-461 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 461: Elektrické kabely

Souvisící ČSN

ČSN EN 50525 (soubor) (34 7410) Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně

ČSN EN 50214 (34 7472) Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm

ČSN EN 50618 (34 7113) Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy

ČSN EN 50620 (34 7012) Elektrické kabely – Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z HD 361 S4

Tento dokument (HD 361 S4) vypracovala CLC/TC 20 Elektrické kabely.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2021-08-31

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2023-08-31

Tento dokument (HD 361 S4) nahrazuje HD 361 S3:1999 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IČO 71200665, Radek Antoš

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Veselá

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod

HD 361 byl přijat CENELEC dne 18. listopadu 1976. Druhé vydání vyšlo v roce 1986. Třetí vydání (1999) omezilo jmenovité napětí kabelů pokrytých tímto HD na horní hranici 450/750 V a na harmonizované kabely a šňůry nebo uznávané národní typy (RNT).

Toto čtvrté vydání obsahuje změnu HD 361 S3:1999/A1:2006 k HD 361 S3:1999, která uznala ukončení systé-
mu RNT a rozšiřuje typy kabelů tak, aby zahrnovaly EN 50618 a EN 50620.

Začleňuje se původní zvýšená horní mez napětí do 1 000/1 000 V.

1 Rozsah platnosti

Tento dokument podrobně popisuje systém označení pro harmonizované silové kabely a šňůry podle EN 50525 (soubor), EN 50214, EN 50618 a EN 50620.

POZNÁMKA Používání systému pro Uznané národní typy kabelů nebo šňůr bylo komisí CLC/TC 20 zrušeno. Pro neharmonizované kabely mohou národní komise používat jakékoli označení, které není v rozporu s tímto HD, ale doporučuje se řídit Tabulkami 2 a 4.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz