ICS 17.240

ČSN

EN ISO 4037-2

 

40 4317

Září 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Radiační ochrana – Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů
a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů –
Část 2: Dozimetrie pro radiační ochranu v energetickém rozsahu
od 8 keV do 1,3 MeV a od 4 MeV do 9 MeV

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz