ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.40                                                                                                                                  Červen 2021

Svítidla –
Část 2-23: Zvláštní požadavky – Osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí

ČSN
EN IEC 60598-2-23
ed. 2

36 0600

idt IEC 60598-2-23:2020

Luminaires –
Part 2-23: Particular requirements – Extra-low-voltage lighting systems for ELV light sources

Luminaires –
Partie 2-23: Exigences particuli
ères – Systèmes d’éclairage à très basse tension pour sources de lumière TBT

Leuchten –
Teil 2-23: Besondere Anforderungen – Kleinspannungsbeleuchtungssysteme f
ür Glühlampen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60598-2-23:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60598-2-23:2021. It was translated
by the
Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-01-15 se nahrazuje ČSN EN 60598-2-23 (36 0600) z května 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60598-2-23:2021 dovoleno do 2024-01-15 používat dosud platnou ČSN EN 60598-2-23 (36 0600) z května 1998.

Změny proti předchozí normě

Nové vydání normy zahrnuje v porovnání s předchozím vydáním technické změny, které jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60598-2-23:2020.

Informace o citovaných dokumentech

IEC/TR 60083 nezavedena

EN 60598-1:2015 zavedena v ČSN EN 60598-1 ed. 6:2015 (36 0600) Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

EN 60598-1:2015/A1:2018 zavedena v ČSN EN 60598-1 ed. 6:2015/A1:2018 (36 0600) Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

EN 61347-2-2:2012 zavedena v ČSN EN 61347-2-2 ed. 2:2012 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje –
Část 2-2: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájené elektronické měniče/střídače pro žárovky

EN 61347-2-13:2014 zavedena v ČSN EN 61347-2-13 ed. 2:2015 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly

EN 61347-2-13:2014/A1:2017 zavedena v ČSN EN 61347-2-13 ed. 2:2015/A1:2017 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly

EN 61558-2-6:2009 zavedena v ČSN EN 61558-2-6 ed. 2:2010 (351330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V – Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory

IEC 61558-2-16:2009 zavedena v ČSN EN 61558-2-16:2010 (351330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V – Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů

IEC 61558-2-16:2009/A1:2013 zavedena v ČSN EN 61558-2-16:2010/A1:2014 (351330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V – Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů

Souvisící ČSN

ČSN EN 61347-2-8 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60598-2-23:2020

Mezinárodní normu vypracovala subkomise SC 34D Svítidla technické komise IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1996 a změnu A1:2000. Toto vydání je jejich technickou revizí.

Toto vydání obsahuje v porovnání s předchozím vydáním dále uvedené technické změny (neexistují žádné
významné technické změny, viz příloha A):

a)   Název byl upraven tak, aby umožňoval zahrnutí jiných světelných zdrojů;

b)   Rozsah působnosti byl aktualizován tak, aby byl sladěn s ostatními částmi souboru IEC 60598-2 a aby zahrnoval i jiné světelné zdroje;

c)   Citované dokumenty, odkaz na normy transformátorů a ovládacích zařízení byl aktualizován;

d)   Zkouška zkratem (23.7.6.1 a 23.7.6.2) byla odstraněna a nyní se odkazuje na stejnou zkoušku v části 1.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

34D/1543/FDIS

34D/1557/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato část 2-23 se musí použít spolu s nejnovějším vydáním IEC 60598-1 a jeho změnou (změnami). Bylo stanoveno na základě devátého vydání (20XX) této normy (připravuje se).

POZNÁMKA 1 Je-li v tomto dokumentu zmíněna „Část 1“, odkazuje se na IEC 60598-1.

Seznam všech částí souboru IEC 60598 se společným názvem Svítidla lze nalézt na webových stránkách IEC.

POZNÁMKA 2 V tomto dokumentu jsou použity následující typy písma:

·       specifikace zkoušek (prohlášení o shodě): kurzíva;

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC http://webstore.iec.ch v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen,

    zrušen,

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČO 16669037, Josef Rýmus

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN IEC 60598-2-23
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Leden 2021

ICS 29.140.40                                                                                                    Nahrazuje EN 60598-2-23:1996
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Svítidla –
Část 2-23: Zvláštní požadavky –
Osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí
(IEC 60598-2-23:2020)

Luminaires –
Part 2-23: Particular requirements –
Extra-low-voltage lighting systems for ELV light sources
(IEC 60598-2-23:2020)

Luminaires –
Partie 2-23: Exigences particulières –
Systèmes
d’éclairage à très basse tension
pour sources de lumière TBT
(IEC 60598-2-23:2020)

Leuchten –
Teil 2-23: Besondere Anforderungen – Kleinspannungsbeleuchtungssysteme für Glühlampen
(IEC 60598-2-23:2020)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2020-08-24. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC:Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                      Ref. č. EN IEC 60598-2-23:2021 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 34D/1543/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60598-2-23, který vypracovala subkomise IEC/SC 34D Svítidla technické komise IEC/TC 34 Osvětlování, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60598-2-23:2021.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2021-07-15

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2024-01-15

Tento dokument nahrazuje EN 60598-2-23:1996 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60598-2-23:2020 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

23.1.... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

23.2.... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

23.3.... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

23.4.... Obecné požadavky na zkoušku.................................................................................................................................................... 9

23.5.... Třídění.............................................................................................................................................................................................. 10

23.6.... Značení............................................................................................................................................................................................ 10

23.7.... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 10

23.8.... Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti................................................................................................................................... 11

23.9.... Opatření pro uzemnění................................................................................................................................................................ 11

23.10. Svorky a elektrické spojení.......................................................................................................................................................... 11

23.11. Vnější a vnitřní vodiče................................................................................................................................................................... 12

23.12. Ochrana před úrazem elektrickým proudem........................................................................................................................... 12

23.13. Zkoušky trvanlivosti a tepelné zkoušky..................................................................................................................................... 12

23.14. Odolnost proti prachu, pevným cizím tělesům a vlhkosti...................................................................................................... 12

23.15. Izolační odpor a elektrická pevnost............................................................................................................................................ 12

23.16. Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům....................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Přehled modifikovaných článků obsahujících závažnější/kritické požadavky, které vyžadují přezkoušení výrobků............................................................................................................................................................................................ 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 15

Příloha ZZ (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a bezpečnostními cíli směrnice 2014/35/EU
[2014 OJ L96], které mají být pokryty......................................................................................................................................... 16

 

Obrázek 1 – Typické způsoby zavěšení osvětlovacích systémů......................................................................................................... 9

 

23.1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60598 specifikuje požadavky pro osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí určené pro běžné vnitřní použití při napájecím napětí nepřesahujícím 1 000 V. Svítidla, která jsou zapojena paralelně, jsou napájena volně zavěšenými průběžnými nosnými vodiči nebo profily, přičemž proud v ELV části systému nepřesahuje 25 A.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz