ICS 91.140.90

ČSN

EN 81-70
ed. 3

 

27 4003

Říjen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů –
Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz