ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                   Srpen 2021

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 42:
Obsah cizorodých látek v R-materiálu

ČSN
EN 12697-  42

73 6160

 

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 42: Amount of foreign matter in reclaimed asphalt

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 42: Quantité de matériaux étrangers présents dans les agrégats d’enrobés

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 42: Menge der Fremdpartikel in Ausbauasphalt

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-42:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-42:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-42 (73 6160) z července 2013.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozímu vydání došlo ke změnám, které jsou uvedeny v evropské předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 932-1 zavedena v ČSN EN 932-1 (72 1185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 1: Metody odběru vzorků

EN 933-2 zavedena v ČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

EN 12697-27 zavedena v ČSN EN 12697-27 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 27: Odběr vzorků

Souvisící ČSN

ČSN EN 12697-28 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti

ČSN 73 6141 Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k Evropské předmluvě, ke kapitole 1, článku 5.3 a článku 7.2.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. Maria Míková, spolupráce: Ing. David Matoušek

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 12697- 42
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Leden 2021

ICS 93.080.20                                                                                                       Nahrazuje EN 12697-42:2012

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 42:
Obsah cizorodých látek v R-materiálu

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 42: Amount of foreign matter in reclaimed asphalt

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 42: Quantité de matériaux étrangers présents dans les agrégats d’enrobés

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 42: Menge der Fremdpartikel in Ausbauasphalt

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2020-12-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                Ref. č. EN 12697-42:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 7

5......... Zkušební zařízení a pomůcky........................................................................................................................................................ 7

6......... Příprava vzorku................................................................................................................................................................................ 7

7......... Zkušební postup............................................................................................................................................................................... 7

8......... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 8

9......... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 8

10....... Preciznost.......................................................................................................................................................................................... 8

Příloha A (informativní) Množství drobnějších cizorodých látek......................................................................................................... 9

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12697-42:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2021 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12697-42:2012.

V následujícím seznamu jsou uvedeny hlavní změny oproti předchozímu vydání:

    název řady norem již nečiní metodu výhradně určenou pro asfaltové směsi za horka;

    (kapitola 1), odstavec, čtvrtý řádek: „asfaltová směs“ změněna na „R-materiál“;

    (kapitola 1) poznámka: Formulace v AJ „asphalt mixtures“ a „asphalt mix“ nahrazeny „bituminous mixtures“ a „bituminous mixture“. Význam slov v ČJ zůstává stejný, a to asfaltové směsi a asfaltová směs;

    (kapitola 1) odstraněna poznámka 2, neboť je již obsažena v předmětu normy;

    (obecně) poznámky upraveny podle vnitřních směrnic CEN/CENELEC Část 3:2019;

    (obecně) pro měření a vyjádření výsledků byla změněna formulace „s přesností“ na „na nejbližší“;

    (kapitola 2) odstraněn datovaný odkaz na EN 932-1 a opraven název pro EN 12697-27;

    (kapitola 3) změněna úvodní věta podle vnitřních směrnic CEN/CENELEC Část 3:2019 a odstraněn datovaný odkaz na EN 932-1NP1);

    (3.1) sjednocena definice R-materiálu s EN 13108-8:2016;

    (3.2) z definice vyloučena asfaltová směs za studena vyrobená s ředěným asfaltem;

    (3.3) zavedena definice pro drobnější cizorodé látky. Přesunuta z přílohy A, A.2. (vyloučena asfaltová směs za studena vyrobená s ředěným asfaltem). Následující články odpovídajícím způsobem přečíslovány;

    (5.2) přeformulován popis pro váhy (redakční úprava) v souladu s 7.2;

    (7.1) odstraněna poznámka 1 týkající se asfaltové směsi za studena vyrobené s ředěným asfaltem, neboť již nemá žádný význam pro tuto zkušební metodu; odstraněna poznámka 2;

    (7.2) upravena poznámka 1 na normální text (nový článek 7.2.1) a upravena poznámka 2 na normální text (nový článek 7.2.2);

    (7.3); (7.4); (7.5); (8) zjednodušen popis s odkazem na 7.2;

    (kapitola 9) požadované informace doplněny podle vnitřních směrnic CEN/CENELEC Část 3:2019, kapitola 18.5.8. Protokol o zkoušce dán do souladu s EN 13108-8:2016, 4.1;

    (příloha A) změněn název přílohy A na „Množství drobnějších cizorodých látek“ a implementována formulace „drobnější cizorodé látky“ tam, kde je to relevantní v souladu s definicí uvedenou v 3.3;

UPOZORNĚNÍ Metody popisované v tomto dokumentu vyžadují použití rozpouštědel, která jsou nebezpečná lidskému zdraví a podléhají expozičním pracovním limitům, jež jsou uvedeny v příslušných právních a ostatních předpisech. Míra zatížení účinků rozpouštědel se týká manipulace i způsobů větrání a je nezbytné, aby zaměstnanci používající tyto látky byli řádně proškoleni.

Seznam všech částí souboru norem EN 12697 lze nalézt na webové stránce CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument definuje vizuální metodu pro stanovení množství a složení hrubých cizorodých látek v R-materiálu. Metoda pro stanovení množství a složení drobnějších cizorodých látek v R-materiálu je uvedena v příloze A. Tato metoda není vhodná pro kompletní klasifikaci cizorodých látek, které se mohou vyskytovat v R-materiálu.

POZNÁMKA Pro užití R-materiálu v asfaltových směsích je důležité znát složky obsažené v R-materiálu a vědět, v jaké míře jsou přítomny hrubé cizorodé látky, které mohou ovlivnit vlastnosti asfaltové směsi.NP2)

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Oproti anglickému originálu je uveden odkaz na správou normu.

NP2)   Národní poznámkaPro asfaltové směsi vyráběné za horka se může jednat například o frakce R-materiálu 0/8; 0/11; 0/16; 0/22; 0/32 a 0/45.

Zdroj: www.cni.cz