ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.40; 97.200.50                                                                                                                 Červenec 2021

Bezpečnost hraček –
Část 2: Hořlavost

ČSN
EN 71-2

94 3095

 

Safety of toys –
Part 2: Flammability

Sécurité des jouets –
Partie 2: Inflammabilité

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 2: Entflammbarkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 71-2:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 71-2:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-12-31 se nahrazuje ČSN EN 71-2+A1 (94 3095) z listopadu 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 71-2:2020 dovoleno do 2021-12-31 používat dosud platnou ČSN EN 71-2+A1 (94 3095) z listopadu 2014.

Změny proti předchozí normě

Významné změny proti předchozí normě jsou uvedeny v informativní příloze B.

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 2431:2019 zavedena v ČSN EN ISO 2431:2020 (67 3013) Nátěrové hmoty – Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky

EN ISO 6941:2003 zavedena v ČSN EN ISO 6941:2004 (80 0806) Textilie – Hořlavost – Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků

Souvisící ČSN a TNI

ČSN EN 62115:2006 (36 1338) Elektrické hračky – Bezpečnost

ČSN EN 71-4:2013 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

ČSN EN ISO 3758:2012 (80 0005) Textilie – Symboly pro ošetřování

TNI CEN/TR 15371-1:2019 (94 3080) Bezpečnost hraček – Interpretace – Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (2009/48/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES)
č. 1907/2006 ((EU) 1907/2006), v platném znění. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník České agentury pro standardizaci: Mgr. Anna Mezuliáníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 71-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Prosinec 2020

ICS 13.220.40; 97.200.50                                                                                Nahrazuje EN 71-2:2011+A1:2014

Bezpečnost hraček –
Část 2: Hořlavost

Safety of toys –
Part 2: Flammability

Sécurité des jouets –
Partie 2: Inflammabilité

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 2: Entflammbarkeit

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2020-09-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                         Ref. č. EN 71-2:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 10

4.1...... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 10

4.2...... Hračky nošené na hlavě (viz A.3)............................................................................................................................................... 10

4.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

4.2.2... Vousy, kníry, paruky atd., vyrobené z vlasů nebo splývajících prvků, které vyčnívají 50 mm nebo i více
nad povrch hračky......................................................................................................................................................................... 11

4.2.3... Vousy, kníry, paruky atd., vyrobené z vlasů nebo splývajících prvků, které vyčnívají méně než 50 mm
nad povrch hračky......................................................................................................................................................................... 11

4.2.4... Tvarované masky nebo polomasky na hlavu.......................................................................................................................... 11

4.2.5... Hračky nošené na hlavě (kromě těch, na které se vztahuje 4.2.2 a 4.2.3), kapuce, ozdoby hlavy (čelenky)
včetně nahoru vyčnívajících předmětů a masek, na které se nevztahuje 4.2.4, které částečně nebo úplně
pokrývají hlavu (např. masky z textilu a lepenky, masky na oči, masky na obličej), avšak s výjimkou masek spadajících pod článek 4.3........................................................................................................................................................................................ 11

4.3...... Maškarní kostýmy a hračky, které dítě nosí na sobě při hře (viz A.4).................................................................................. 11

4.4...... Hračky, do kterých může dítě vlézt (viz A.5)............................................................................................................................. 11

4.5...... Měkce vycpané hračky (viz A.6)................................................................................................................................................. 12

5......... Metody zkoušení............................................................................................................................................................................ 12

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

5.1.1... Zkušební hořák.............................................................................................................................................................................. 12

5.1.2... Klimatizování a zkušební komora.............................................................................................................................................. 12

5.1.3... Zkušební plamen........................................................................................................................................................................... 12

5.2...... Zkouška vousů, knírů, paruk atd. vyrobených z vlasů nebo splývajících prvků, které vyčnívají 50 mm nebo i více
nad povrch hračky......................................................................................................................................................................... 12

5.2.1... Zkušební plamen........................................................................................................................................................................... 12

5.2.2... Poloha zkušebního hořáku.......................................................................................................................................................... 12

5.2.3... Provedení zkoušky........................................................................................................................................................................ 12

5.3...... Zkouška vousů, knírů, paruk atd. vyrobených z vlasů nebo splývajících prvků, které vyčnívají méně než 50 mm
nad povrch hračky a tvarovaných masek nebo polomasek na hlavu (viz A.7)................................................................. 12

5.3.1... Zkušební plamen........................................................................................................................................................................... 12

5.3.2... Poloha zkušebního hořáku.......................................................................................................................................................... 13

5.3.3... Provedení zkoušky........................................................................................................................................................................ 13

5.4...... Zkouška splývajících prvků hraček nošených na hlavě (4.2.5), kapucí, ozdob hlavy (čelenek) včetně nahoru vyčnívajících prvků a masek, na které se nevztahuje 4.2.4, které částečně nebo úplně pokrývají hlavu
(např. textilní a lepenkové masky, masky na oči, masky na obličej), maškarních kostýmů a hraček,
do kterých může dítě vlézt nebo nosí na sobě (viz A.8)......................................................................................................... 13

5.4.1... Příprava zkušebního vzorku........................................................................................................................................................ 13

5.4.2... Upevnění a umístění zkušebního vzorku.................................................................................................................................. 16

5.4.3... Zkušební plamen........................................................................................................................................................................... 16

5.4.4... Poloha zkušebního hořáku.......................................................................................................................................................... 17

5.4.5... Provedení zkoušky........................................................................................................................................................................ 17

Strana

5.4.6... Výsledky.......................................................................................................................................................................................... 17

5.5...... Zkouška měkce vycpaných hraček a určitých měkce vycpaných částí maškarních kostýmů........................................ 18

5.5.1... Zkušební plamen........................................................................................................................................................................... 18

5.5.2... Poloha zkušebního hořáku.......................................................................................................................................................... 18

5.5.3... Provedení zkoušky........................................................................................................................................................................ 18

Příloha A (informativní) Vysvětlení a zdůvodnění požadavků této evropské normy.................................................................... 19

Příloha B (informativní) Významné technické rozdíly mezi touto evropskou normou a předchozí verzí................................. 30

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2009/48 ES,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 31

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 32

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 71-2:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 52 Bezpečnost hraček, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2021 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 71-2:2011+A1:2014.

Další informace o vysvětlení a zdůvodnění různých požadavků jsou uvedeny v příloze A.

Podrobnosti důležitých technických rozdílů mezi touto evropskou normou a její předchozí verzí jsou uvedeny v příloze B.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu M/264 uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Vztah ke směrnici EU 2009/48/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této evropské normy.

Tato evropská norma je druhou částí evropské normy o bezpečnosti hraček.

Evropská norma EN 71 se společným názvem Bezpečnost hraček sestává z těchto samostatných částí:

    Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

    Část 2: Hořlavost

    Část 3: Migrace určitých prvků

    Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

    Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

    Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení

    Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

    Část 9: Organické chemické sloučeniny – Požadavky

    Část 10: Organické chemické sloučeniny – Příprava vzorků a extrakce

    Část 11: Organické chemické sloučeniny – Analytické metody

    Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

    Část 13: Čichové stolní hry, stolní hry podněcující chuťové vjemy, kosmetické sady a sady podněcující chuťové vjemy

    Část 14:Trampolíny pro domácí použití

POZNÁMKA 1 Jako doplněk k výše uvedeným částem EN 71 byly vydány následující dokumenty:

    CEN/TR 15071 Bezpečnost hraček – Národní překlady varování a návodů k použití v EN 71

    CEN/TR 15371 (soubor), Bezpečnost hraček – Interpretace

    CEN/TR 16918 Bezpečnost hraček – Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí

    CEN ISO/TR 8124-8 Bezpečnost hraček – Část 8: Směrnice pro stanovení věku

POZNÁMKA 2 Slova kurzivou jsou definována v kapitole 3 (Termíny a definice).

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Cílem této evropské normy je pokud možno omezit taková nebezpečí, která nejsou uživatelům zjevná; nezabývá se očividnými nebezpečími, která jsou zcela zřejmá dětem nebo za ně zodpovědným osobám. Za předpokladu, že jsou hračky používány stanoveným způsobem, neměly by pro děti, kterým jsou určeny, představovat žádné další nebezpečí (podle směrnice 2009/48/ES výraz „hračkou určenou pro vyznačenou věkovou skupinu dětí“ je hračka, u níž může rodič či dohlížející osoba na základě její funkce, rozměrů a vlastností důvodně předpokládat, že je určena pro dítě uvedené věkové skupiny). V úvahu by se mělo brát též předvídatelné použití, přičemž je třeba mít na paměti chování dětí, jejichž opatrnost není obecně na stejném stupni jako u průměrného dospělého uživatele.

Hračky jsou zpravidla navrhovány a vyráběny pro děti určitého věku. Jejich vlastnosti jsou přizpůsobeny věku a vývojovému stadiu dětí a jejich používání předpokládá určité schopnosti.

Nehody jsou často způsobeny buď tím, že hračka byla dána dítěti, pro které nebyla určena, nebo že byla používána k jinému účelu, než pro jaký byla navržena. Výběru hračky nebo hry je tedy nutno věnovat velkou pozornost a vzít při něm v úvahu duševní a fyzický vývoj dítěte, které ji bude používat.

Požadavky tohoto dokumentu nezbavují rodiče nebo pečovatele zodpovědnosti sledovat dítě během hraní.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje kategorie hořlavých materiálů zakázaných ve všech hračkách a požadavky na hořlavost určitých hraček, jsou-li vystaveny malému zdroji zapálení.

Metody zkoušení popsané v kapitole 5 mají za cíl zjistit hořlavost hraček při stanovených zvláštních zkušebních podmínkách. Získané výsledky tedy nemohou být považovány za úplnou informaci o možném požárním nebezpečí hraček nebo materiálů, když jsou vystaveny jiným zdrojům zapálení.

Tento dokument obsahuje obecné požadavky týkající se všech hraček a určité požadavky a metody zkoušení, které se týkají následujících hraček, které jsou považovány za nejnebezpečnější:

    hračky nošené na hlavě, které obsahují vousy, kníry, paruky atd. vyrobené z vlasů nebo splývajících prvků; masky; kapuce, ozdoby hlavy atd., vyloučeny jsou však papírové a lepenkové klobouky bez ozdob nebo připevňovacích prvků;

    maškarní kostýmy a hračky, které dítě nosí na sobě při hře;

    hračky, do kterých dítě může vlézt a vyrobené z textilních a/nebo polymerních desek a fólií;

    měkce vycpané hračky.

POZNÁMKA Další požadavky týkající se hořlavosti elektrických hraček jsou uvedeny v EN 62115 [2].

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz