Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.40                                                                                                                                     Únor 1998

Pojízdné kontejnery na odpady - Část 1: Kontejnery se dvěma koly
a objemu od 80 l do 390 l pro hřebenové vyprazdňovací zařízení -  Rozměry a provedení

ČSN
EN 840-1

 

 

26 9381

 

Mobile waste containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity from 80 l to 390 l for comb lifting devices -Dimensions and design

Conteneurs roulants à déchets - Partie 1: Conteneurs à 2 roues de capacités comprises entre 80 l et 390 l pour lève-conteneurs à peigne - Dimensions et conception

Fahrbare Abfallsammelbehälter - Teil 1: Behälter mit 2 Rädern und einem Volumen von 80 l bis 390 l für Kammschüttungen - Maße und Formgebung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 840-1:1997. Evropská norma EN 840-1:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 840-1:1997. European Standard EN 840-1:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1997                                                                                                     51300


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 840-5 zavedena  v ČSN EN 840-5 Pojízdné kontejnery na odpady - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody (26 9381).

EN 840-6 zavedena v ČSN EN 840-6 Pojízdné kontejnery na odpady - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví (26 9381).

pr EN 1501 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN  ISO 830 Kontejnery. Terminologie. (26 9007)

ČSN 30 0024 Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních pojmů

ČSN 30 0029 Základní automobilové názvosloví. Údaje o vozidle. Názvosloví

Vypracování normy

Zpracovatel: MBS LOGISTIK, s.r.o., Praha, IČO 416 95844, Jaroslav Klouda

Pracovník Českého normalizačního institutu: ing Miloslav Vomočil


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                 EN 840-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Leden 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.030.40                                                                                                                                       

Deskriptory: handling equipment, travelling containers, freight containers, collecting, wastes, definitions,       dimensions, specifications, marking

 

Pojízdné kontejnery na odpady - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemu od 80 l do 390 l pro hřebenové vyprazdňovací zařízení
Rozměry a provedení

 

 

 

Mobile waste containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity from 80 l to 390 l for comb lifting devices - Dimensions and design

 

Conteneurs roulants à déchets - Partie 1: Conteneurs à 2 roues de capacités comprises entre 80 l et 390 l pour lève-conteneurs à peigne - Dimensions et conception

 

Fahrbare Abfallsammelbehälter - Teil 1: Behälter mit 2 Rädern und einem Volumen von 80 l bis 390 l für Kammschüttungen - Maße und Formgebung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-12-22.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze  v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................... 5

1   Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2   Odkazy na normy.................................................................................................................................................................... 6

3   Definice.................................................................................................................................................................................... 6

4   Objemy..................................................................................................................................................................................... 7

5   Rozměry a provedení............................................................................................................................................................. 7

6   Jmenovitá nosnost................................................................................................................................................................. 7

7   Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví...................................................................................................................... 7

8   Zkoušení.................................................................................................................................................................................. 7

9   Značení na kontejneru........................................................................................................................................................... 7

10   Označení kontejneru............................................................................................................................................................ 8

Příloha A (informativní)............................................................................................................................................................. 13

Příloha B (informativní) Doporučení výrobcům vyprazdňovacího zařízení....................................................................... 18

Příloha C (informativní) Odchylky A........................................................................................................................................ 19

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 183 “Hospodaření s odpadem“, jejímž sekretariátem je pověřen DIN.

Této evropské normě musí být udělen nejpozději do července 1997 status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny  nejpozději do července 1997.

Tato evropská norma patří do skupiny norem EN 840 „Pojízdné kontejnery na odpady“, které mají následující části:

Část 1: Pojízdné kontejnery na odpady - Kontejnery se dvěma koly a objemu od 80 l do 390 l pro     hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení

Část 2: Pojízdné kontejnery na odpady - Kontejnery se čtyřmi koly a objemu od 500 l do 1 200 l s               výklopným(mi) víkem (víky) pro čepové a/nebo hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a      provedení

Část 3: Pojízdné  kontejnery na odpady - Kontejnery se čtyřmi koly a objemu od 770 l do 1 300 l s posuvným(mi) víkem (víky), pro čepové a/nebo hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení

Část 4: Pojízdné kontejnery na odpady - Kontejnery se čtyřmi koly a objemu od 750 l do 1 700 l s   výklopným(mi) víkem (víky) pro široké čepové vyprazdňovací zařízení nebo široké závěsné       vyprazdňovací zařízení typu BG a/nebo pro široké hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry            a provedení

Část 5: Pojízdné kontejnery na odpady - Požadavky na provedení a zkušební metody

Část 6:  Pojízdné kontejnery na odpady - Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

 

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1   Předmět normy

Tato část EN 840 určuje rozměry a požadavky na provedení pojízdných kontejnerů na odpady pro hřebenové vyprazdňovací zařízení (dále jen kontejner) se dvěma koly a objemu od 80 l do 390 l.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz