ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 91.060.50                                                                                                                         Září 2021

Okenice, vnější a vnitřní clony – Terminologie, názvy a definice

ČSN
EN 12216

74 6024

 

Shutters, external blinds, internal blinds – Terminology, glossary and definitions

Fermetures, stores extérieurs et stores intérieurs – Terminologie, glossaire et définitions

Abschlüsse – Terminologie, Benennungen und Definitionen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12216:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12216:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12216 (74 6024) z července 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12216:2018 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 12216 (74 6024) z července 2019 převzala EN 12216:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN 13120+A1 (74 6033) Vnitřní clony – Funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 13561 (74 6034) Vnější clony a markýzy – Funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 13659 (74 6035) Okenice a vnější žaluzie – Funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 14501 (74 6074) Clony a okenice – Tepelná a zraková pohoda – Funkční charakteristiky a klasifikace

ČSN EN 60335‑2‑97 ed. 2 (36 1040) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2- 97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení (IEC 60335‑2‑97)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla do přílohy A doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a.s., divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, Praha,
IČO 45274860, Ing. Jindřich Mrlík; spolupráce: Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 12216
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Květen 2018

ICS 01.040.91; 91.060.50                                                                                           Nahrazuje EN 12216:2002

Okenice, vnější a vnitřní clony – Terminologie, názvy a definice

Shutters, external blinds, internal blinds – Terminology, glossary and definitions

Fermetures, stores extérieurs et stores intérieurs – Terminologie, glossaire et définitions

Abschlüsse – Terminologie, Benennungen
und Definitionen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-12-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 12216:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva........................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy........................................................................................................................................................................ 6

2......... Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3......... Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 7

4......... Použití...................................................................................................................................................................................... 14

5......... Pohyby clon............................................................................................................................................................................ 18

6......... Ovládací systémy.................................................................................................................................................................. 24

7......... Slovník..................................................................................................................................................................................... 26

Příloha A (normativní) Legendy k obrázkům............................................................................................................................... 92

Bibliografie....................................................................................................................................................................................... 100

 

 

European foreword.......................................................................................................................................................................... 5

1......... Scope..................................................................................................................................................................................... 6

2......... Normative references......................................................................................................................................................... 6

3......... Terms and definitions......................................................................................................................................................... 7

4......... Applications........................................................................................................................................................................ 14

5......... Curtain movements........................................................................................................................................................... 18

6......... Operating systems............................................................................................................................................................. 24

7......... Glossary............................................................................................................................................................................... 26

Annex A (normative) Keys to figures.......................................................................................................................................... 92

 


 

Evropská předmluva

 

European foreword

Tento dokument (EN 12216:2018) vypracovala komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště, jejímž sekretariátem byl pověřen AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12216:2002.

V porovnání s normou EN 12216:2002 byly upraveny termíny a definice.

Tato norma je jednou z řady norem pro clony a okenice.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

This document (EN 12216:2018) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 33 “Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling”, the secretariat of which is held by AFNOR.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by October 2018 and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by October 2018.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document supersedes EN 12216:2002.

Compared with EN 12216:2002, the terms and
definitions have been improved.

It is part of a set of standards for blinds and shutters.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia,
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato evropská norma uvádí podrobný přehled obecné terminologie pro vnitřní clony, vnější clony a okenice, jak jsou běžně používány a aplikovány v budovách.

Vnitřní clony, vnější clony a okenice pokrývají normy výrobku EN 13120, EN 13561 and EN 13659.

Tato evropská norma se nevztahuje na vrata, jako jsou svinovací (rolovací) vrata a svinovací (rolovací) mříže, používané v maloobchodních prostorách, které hlavně zajišťují vstup osobám spíše než vozidlům a zboží, a na které se vztahuje EN 13241.

Obrázky v této normě slouží pouze pro terminologické účely a neměly by být považovány za doporučení pro návrh, konstrukci atd.

 

This European Standard details the general terminology for internal blinds, external blinds and shutters as they are normally used and applied to buildings.

Internal blinds, external blinds and shutters are
covered by product standards EN 13120, EN 13561 and EN 13659, respectively.

This European Standard does not apply to industrial, commercial or garage doors, such as rolling shutters and rolling grilles used in retail premises which are mainly provided for the access of persons rather
vehicules and goods, covered by EN 13241.

The figures in this standard are solely for the purpose of terminology and should not be seen as
recommendations for design, construction etc.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz