ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.10                                                                                                                                   Srpen 2021

Stanovení pevnosti nosičů výplní – Zkušební metoda a požadavky

ČSN
EN 17146

74 6091

 

Determination of the strength of infill supports – Test method and requirements

Détermination de la résistance des supports de vitrage (panneaux de remplissage) – Méthode d’essai et exigences

Festlegung der beanspruchbarkeit der Ausfachung träger – Testmetode und Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 17146:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 17146:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 17146 (74 6091) z července 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 17146:2018 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 17146 (74 6091) z července 2019 převzala EN 17146:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12519 zavedena v ČSN EN 12519 (74 6032) Okna a dveře – Terminologie

EN 13119 zavedena v ČSN EN 13119 (74 7200) Lehké obvodové pláště – Terminologie

Souvisící ČSN

ČSN EN 14351‑1+A2 (74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře

ČSN EN 14351‑2 (74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční charakteristiky – Část 2: Vnitřní dveře

ČSN EN 13830 ed. 2 (74 7209) Lehké obvodové pláště – Norma výrobku

ČSN EN 16758 (74 7211) Lehké obvodové pláště – Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem – Zkušební metoda a požadavky

ČSN EN ISO 16269‑6 (01 0233) Statistická interpretace dat – Část 6: Stanovení statistických tolerančních
intervalů

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a.s., divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, Praha,
IČO 45274860, Ing. Jindřich Mrlík; spolupráce: Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 17146
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Prosinec 2018

ICS 91.060.10                                                                                                                                                

Stanovení pevnosti nosičů výplní – Zkušební metoda a požadavky

Determination of the strength of infill supports – Test method and requirements

Détermination de la résistance des supports
de vitrage (panneaux de remplissage) – Méthode d’essai et exigences

Festlegung der beanspruchbarkeit der Ausfachung träger – Testmetode und Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-11-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 17146:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Značky................................................................................................................................................................................................ 6

5......... Metoda hodnocení........................................................................................................................................................................... 8

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................... 8

5.3...... Zatížení............................................................................................................................................................................................ 10

5.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

5.3.2... Zkouška tečení pro nosiče výplní............................................................................................................................................... 10

6......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 11

Příloha A (informativní) Stanovení návrhového zatížení nosiče výplně – Mezní stav použitelnosti.......................................... 12

Příloha B (normativní) Stanovení návrhového zatížení nosiče výplně – Mezní stav únosnosti................................................. 15

Příloha C (informativní) Stanovení návrhového zatížení křížového nosiče výplně – Mezní stav použitelnosti....................... 16

C.1..... Analýza zatížení............................................................................................................................................................................. 16

C.2..... Charakterizace únosnosti křížového nosiče výplní v SLS..................................................................................................... 17

Příloha D (informativní) Stanovení návrhového zatížení křížového nosiče výplně – Mezní stav únosnosti............................ 20

D.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

D.2..... Analýza zatížení............................................................................................................................................................................. 20

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 21

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 17146:2018) vypracovala komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato evropská norma byla vyvinuta CEN / TC 33 / WG 6 Lehké obvodové pláště pro účely systémů lehkých
obvodových plášťů, ale může být použita také pro podobné konstrukce a otvorové výplně.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje zkušební metody pro stanovení únosnosti (mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti) nosičů výplně, pro které nelze únosnost vypočítat v souladu s platnými kódy nebo obecně používanými výpočty založenými na pevnosti materiálu nebo pokud je potřeba porovnat výpočet.

V této normě jsou řešeny tři různé typy nosičů výplní (skla):

    konzolové nosiče výplně (skla), viz obrázek 1 (a);

    křížové nosiče výplně (skla) připevněné pouze na sloupku, viz obrázek 1 (b);

    rohové nosiče výplně (skla) připevněné pouze na sloupku, viz obrázek 1 (c).

Zkušební metoda je určena k posouzení konzolových nosičů výplně (skla), které nebyly zkoušeny podle EN 16758 (viz obrázek 9). Výsledky zkušební metody mohou být interpretovány pouze pokud jsou začleněny do výsledků zkoušky v souladu s EN 16758.

Je nezbytné, aby křížové a rohové nosiče výplně (skla) připevněné pouze na sloupku byly zkoušeny v souladu s touto normou.

Nosiče výplně (skla) spojené se sloupkem a příčníkem dohromady jsou považovány za součást spoje namáhaného smykem a jsou pokryty EN 16758.

Pokud jsou již mechanické vlastnosti nosiče výplně (skla) posouzeny v souladu s ustanoveními popsanými v EN 13830, mohou být další informace s ohledem na mechanické vlastnosti nosiče výplně (skla) a přímá použití stanoveny v souladu s touto normou.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz