ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.280; 17.240                                                                                                                                Září 2021

Radiační ochrana – Uzavřené zdroje – Metody zkoušení těsnosti

ČSN
ISO 9978

40 4302

 

Radiation protection – Sealed sources – Leakage test methods

Radioprotection – Sources scellées – Méthodes d’essai d’étanchéité

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 9978:2020. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 9978:2020. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 9978 (40 4302) z června 2015.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje různé metody zkoušení těsnosti uzavřených zdrojů. Poskytuje ucelený soubor postupů založených buď na přímém testování úniku radioaktivity, nebo na jiných projevech porušení hermetičnosti.

Tento dokument se vztahuje na následující situace:

–   zkoušení těsnosti zkušebních zdrojů podle návrhu klasifikačních zkoušek v ISO 2919;

–   zkoušení kontroly kvality výroby uzavřených zdrojů;

–   pravidelné kontroly uzavřených zdrojů, prováděné v pravidelných intervalech během doby používání.

Příloha A tohoto dokumentu poskytuje uživateli návod, jak postupovat při výběru nejvhodnější metody (metod) podle situace a typu zdroje.

Je známo, že mohou nastat okolnosti, kdy jsou vyžadovány speciální zkoušky, které nejsou popsány v tomto dokumentu.

Je třeba však zdůraznit, že pokud se jedná o výrobu, používání, skladování a přepravu uzavřených radionuklidových zdrojů, shoda s tímto dokumentem není náhradou za shodu s požadavky příslušných předpisů IAEA a relevantních národních předpisů. Rovněž se uznává, že země mohou přijmout zákonnou úpravu, která specifikuje výjimky pro zkoušení na základě typu uzavřeného radionuklidového zdroje, jeho konstrukce, pracovního prostředí a aktivity (např. pro referenční zdroje s velmi nízkou aktivitou, kde je celková aktivita menší než limit pro zkoušení těsnosti).

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Seznam změn proti předchozímu vydání je uveden v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 20485 zavedena v ČSN EN ISO 20485 (01 5041) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Metoda stopového plynu

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 2919 (40 4300) Radiační ochrana – Uzavřené radionuklidové zdroje – Obecné požadavky a klasifikace

ČSN EN ISO 9712 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

ČSN EN ISO 19361 (40 4017) Měření radioaktivity – Stanovení aktivity beta zářičů – Zkušební metoda využívající kapalinovou scintilační spektrometrii

ČSN EN ISO 19581 (40 4018) Měření radioaktivity – Radionuklidy emitující záření gama – Rychlá screeningová metoda spektrometrií záření gama s využitím scintilačního detektoru

ČSN ISO 7503-2 (40 4012) Měření radioaktivity – Měření a hodnocení povrchové kontaminace – Část 2: Zkouška otěrem

ČSN EN 1593 (01 5060) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Bublinková metoda

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz