ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                    Říjen 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové
optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-10: Zkoušky – Odolnost proti rozdrcení

ČSN
EN IEC 61300-2-10
ed. 3

35 9251

idt IEC 61300-2-10:2021

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-10: Tests – Crush and load resistance

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-10: Essais – Résistance à la compression et à la charge

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-10: Prüfungen – Querdruck- und Lastbeständigkeit

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61300-2-10:2021. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61300-2-10:2021. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-04-06 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-10 ed. 2 (35 9251) z května 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma hodnotí účinek zatížení, ke kterému může dojít, když jsou součástky vláknové optiky vystaveny kritickým situacím, jako je šlapání, přejíždění vozidlem, rovnoměrné zatěžování horního povrchu pouliční rozvodné skříně nebo, pokud zátěž působí na otevřená dvířka pouliční rozvodné skříně.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61300-2-10:2021 dovoleno do 2024-04-06 používat dosud platnou ČSN EN 61300-2-10 ed. 2 (35 9251) z května 2013.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

a)   doplnění zkoušek pro rovnoměrně rozložené statické zatížení působící na horní povrch pouliční rozvodné skříně;

b)   doplnění zkoušek statického zatížení působícího na dvířka pouliční rozvodné skříně;

c)   doplnění popisů k provedení zkoušky při stanovené teplotě jiné, než jaká je uvedena ve standardních atmosférických podmínkách a doplnění zkušební teploty (teplot) v tabulce 1;

d)   aktualizace přísností podle IEC 61753-1:2018.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61300-1zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 4 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Obecně a návod

IEC 61300-2-38zavedena v ČSN EN 61300-2-38 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-38: Zkoušky – Hermetičnost optických krytů

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61300-3-4 zavedena v ČSN EN 61300-3-4 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

IEC 61300-3-6 zavedena v ČSN EN 61300-3-6 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-6: Zkoušení a měření – Útlum odrazu

IEC 61753-1 zavedena v ČSN EN IEC 61753-1 ed. 2 (35 9255) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Norma funkčnosti – Část 1: Obecně a návod

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz