ICS 13.080.01; 17.240

ČSN

EN ISO 18589-5

 

40 4015

Únor 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Měření radioaktivity v životním prostředí – Půda –
Část 5: Stroncium 90 – Metoda proporcionálního počítání
nebo kapalinová scintilační metoda

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz