Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.060.20                                                                                                                                   Duben 1998

Třískové desky - Požadavky -
Část 6: Požadavky na zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití
v suchém prostředí

ČSN
EN 312-6

49 2614

 

Particleboards - Specifications - Part 6: Requirements for heavy duty load-bearing boards for use in dry
conditions

Panneaux de particules - Exigences - Partie 6: Exigences pour panneaux travaillants sous contrainte élevée
utilisés en milieu sec

Spanplatten - Anforderungen - Teil 6: Anforderungen an hochbelastbare Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 312-6:1996. Evropská norma EN 312-6:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 312-6:1996. The European Standard EN 312-6:1996 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                     51353

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 300 dosud nezavedena

EN 310 zavedena v ČSN EN 310 Desky ze dřeva - Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu  (49 0147)

EN 311 zavedena v ČSN EN 311 Trieskové dosky - Prídržnosť povrchových vrstiev trieskových dosák - Skúšobná metóda (49 0159)

EN 312-1 zavedena v ČSN EN 312-1 Třískové desky - Požadavky - Část 1: Všeobecné požadavky na všechny typy desek  (49 2614)

EN 317 zavedena v ČSN EN 3176 Třískové a vláknité desky - Stanovení bobtnání po uložení ve vodě (49 0166)

EN 318 zavedena v ČSN EN 318 Vláknité desky - Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách relativní vlhkosti vzduchu (49 0145)

EN 319 zavedena v ČSN EN 319 Trieskové a vláknité dosky - Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky (49 0151)

EN 323 zavedena v ČSN EN 323 Dosky z dreva. Zisťovanie hustoty (49 0142)

EN 326-1 zavedena v ČSN EN 326-1 Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušek  (49 0194)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, IČO 13158589

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 312-6

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Srpen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.060.20                                                                                                                                       

Deskriptory: Wooden boards, particle boards, characteristics, specifications, environments, conformity tests, marking

 

 

Třískové desky - Požadavky -
Část 6: Požadavky na zvlášť zatížitelné nosné desky
pro použití v suchém prostředí

 

 

Particleboards - Specifications -

Part 6: Requirements for heavy duty load-bearing boards
 for use in dry conditions

 

Panneaux de particules - Exigences - Partie 6: Exigences pour panneaux travaillants sous contrainte élevée utilisés en milieu sec

Spanplatten - Anforderungen - Teil 6: Anforderungen an hochbelastbare Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-07-26.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................... 5

1   Předmět normy....................................................................................................................................................................... 5

2   Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 5

3   Požadavky................................................................................................................................................................................ 6

4   Ověření shody......................................................................................................................................................................... 6

5   Značení..................................................................................................................................................................................... 8

Příloha A   (informativní) Literatura........................................................................................................................................... 9

 


Strana 5

Předmluva

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CEN/TC 112 „Desky ze dřeva“, jejíž sekretariát řídí DIN.

Této evropské normě se nejpozději do února 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do června 1997.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Tato norma je jednou z řady norem, které určují požadavky na třískové desky. Ostatní části této řady jsou uvedeny v kapitole 2 a příloze A.

1   Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky na zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití v suchém prostředí 1).

POZNÁMKA - Tyto desky mají proti deskám specifikovaným v EN 312-4 zlepšené vlastnosti. Jsou určeny pro navrhování a provádění nosných a výztužných stavebních dílců, např. stěnových, podlahových, střešních konstrukcí nebo I-nosníků (viz EN V 1955-1-1 nebo normy pro navrhování).

Hodnoty uvedené v této normě jsou vlastnostmi desek, ale nejsou charakteristickými hodnotami, které by bylo možno použít při navrhování konstrukcí. 2)

Obsahuje doplňkové informace o dalších vlastnostech pro určitá použití.

Třískové desky podle této normy smějí být označovány jako P6-desky.

Tato norma neobsahuje požadavky na desky z orientovaných třísek (OSB), ty jsou obsaženy v EN 300.

Tato norma neplatí pro výtlačně lisované desky.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz