ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.140; 97.190                                                                                                                             Leden 2022

Dětský nábytek – Matrace pro postýlky a kolébky – Požadavky na bezpečnost a zkušební metody

ČSN
EN 16890+A1

91 1021

 

Children’s furniture – Mattresses for cots and cribs – Safety requirements and test methods

Mobilier pour jeunes enfants – Matelas pour berceaux et lits à nacelle – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Kindermöbel – Matratzen für Kinderbetten – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16890:2017+A1:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16890:2017+A1:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16890 (91 0609) z února 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z května 2021. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-1 zavedena v ČSN EN 71-1 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

EN 71-2:2011+A1:2014 zavedena v ČSN EN 71-2+A1:2014 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost

EN 71-3 zavedena v ČSN EN 71-3 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků

EN 597-1 zavedena v ČSN EN 597-1 (91 0236) Nábytek – Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele – Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta

EN 1334:1996 zavedena v ČSN EN 1334:1998 (91 1015) Nábytek bytový – Postele a matrace – Metody měření a doporučené tolerance

EN ISO 2439 zavedena v ČSN EN ISO 2439 (64 5440) Měkké lehčené polymerní materiály – Stanovení tvrdosti vtlačováním

EN ISO 13936-2 zavedena v ČSN EN ISO 13936-2 (80 0842) Textilie – Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu – Část 2: Metoda se stanoveným zatížením

Související ČSN

ČSN EN 716-1+A1 (91 0606) Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 1103 (80 0804) Textilie – Oděvní textilie – Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření

ČSN EN 20105-A03 (80 0121) Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A03: Šedá stupnice pro hodnocení
zapouštění

ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část E04: Stálobarevnost v potu

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav s. p., Brno, IČ 00013251, Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 150 Nábytek

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 16890:2017+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                     Červen 2021

ICS 97.140; 97.190                                                                                                    Nahrazuje EN 16890:2017

Dětský nábytek – Matrace pro postýlky a kolébky – Požadavky na bezpečnost a zkušební metody

Children’s furniture – Mattresses for cots and cribs – Safety requirements
and test methods

Mobilier pour jeunes enfants – Matelas
pour berceaux et lits à nacelle – Exigences
de sécurité et méthodes d’essai

Kindermöbel – Matratzen für Kinderbetten – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-03-03 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2021-05-23.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky        Ref. č. EN 16890:2017+A1:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Obecné zkušební podmínky.......................................................................................................................................................... 8

4.1...... Předběžná příprava......................................................................................................................................................................... 8

4.2...... Použití sil........................................................................................................................................................................................... 8

4.3...... Povolené odchylky.......................................................................................................................................................................... 8

5......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 8

5.1...... Měřicí stůl.......................................................................................................................................................................................... 8

5.2...... Zarážky.............................................................................................................................................................................................. 8

5.3...... Čtvercová trubka ze slitiny hliníku................................................................................................................................................ 8

5.4...... Zatěžovací podložka....................................................................................................................................................................... 8

5.5...... Zkušební šablona pro stanovení hloubky vtlačení.................................................................................................................... 9

5.6...... Kulové zatížení pro stanovení hloubky vtlačení....................................................................................................................... 10

5.7...... Zkušební pěna............................................................................................................................................................................... 10

5.8...... Válec pro zkoušení malých částí................................................................................................................................................ 10

5.9...... Spárová měrka.............................................................................................................................................................................. 10

5.10.... Kužel................................................................................................................................................................................................ 11

5.11.... Sonda.............................................................................................................................................................................................. 11

6......... Chemická nebezpečí.................................................................................................................................................................... 11

7......... Požární a tepelná nebezpečí (viz A.3)....................................................................................................................................... 11

8......... Mechanická nebezpečí................................................................................................................................................................ 11

8.1...... Nebezpečí zachycení v mezerách a otvorech (viz A.4)......................................................................................................... 11

8.1.1... Nebezpečí zachycení mezi matrací a bočnicemi................................................................................................................... 11

8.1.2... Nebezpečí zachycení těla............................................................................................................................................................ 12

8.1.3... Nebezpečí zamotání (viz A.4.3).................................................................................................................................................. 12

8.2...... Nebezpečí externího udušení (viz A.4.4).................................................................................................................................. 12

8.2.1... !Štítky a nálepky na matraci "............................................................................................................................................. 12

8.2.2... Plastové obaly................................................................................................................................................................................ 12

8.2.3... Pevnost............................................................................................................................................................................................ 13

8.3...... Nebezpečí vdechnutí a udušení (viz A.4.5).............................................................................................................................. 15

8.3.1... Malé části........................................................................................................................................................................................ 15

8.3.2... Přístup k výplňovým materiálům................................................................................................................................................ 15

8.4...... Nebezpečí, která představují hrany a výčnělky (viz A.4.6).................................................................................................... 17

8.5...... Konstrukční celistvost (viz A.4.7)................................................................................................................................................ 18

8.5.1... Smršťování..................................................................................................................................................................................... 18

8.5.2... Nebezpečí způsobená deformací výplně................................................................................................................................. 18

9......... Informace o výrobku (viz A.4.8).................................................................................................................................................. 18

9.1...... Označení......................................................................................................................................................................................... 18

9.2...... Informace k nákupu...................................................................................................................................................................... 18

9.3...... Návod k použití.............................................................................................................................................................................. 19

Strana

Příloha A (informativní) Zdůvodnění...................................................................................................................................................... 20

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

A.2...... Chemická nebezpečí (kapitola 6).............................................................................................................................................. 20

A.3...... Tepelná nebezpečí (kapitola 7).................................................................................................................................................. 20

A.4...... Mechanická nebezpečí (kapitola 8)........................................................................................................................................... 20

A.4.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

A.4.2.. Nebezpečí zachycení (8.1).......................................................................................................................................................... 20

A.4.3.. Nebezpečí zamotání (viz 8.1.3).................................................................................................................................................. 21

A.4.4.. Nebezpečí udušení (8.2).............................................................................................................................................................. 21

A.4.5.. Nebezpečí vdechnutí a polknutí (8.3)........................................................................................................................................ 21

A.4.6.. Nebezpečné hrany a výčnělky (8.4).......................................................................................................................................... 21

A.4.7.. Konstrukční celistvost (8.5).......................................................................................................................................................... 21

A.4.8.. Informace o výrobku (kapitola 9)................................................................................................................................................ 21

Příloha B (informativní) Barviva.............................................................................................................................................................. 22

B.1..... Zdůvodnění..................................................................................................................................................................................... 22

B.2..... Barviva............................................................................................................................................................................................. 22

B.3..... Odolnost barvy proti pocení......................................................................................................................................................... 22

Příloha C (informativní) Odchylky typu A.............................................................................................................................................. 23

!Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a bezpečnostními požadavky směrnice 2001/95/ES,
které má pokrývat "................................................................................................................................................................... 25

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 29

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16890:2017+A1:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 207 Nábytek, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2021 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN dne 2021-05-23.

Tento dokument nahrazuje ! EN 16890:2017".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami ! ".

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je její nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro matrace, včetně matrací s vloženými rošty a chráničů matrací, používané v dětských postýlkách, cestovních postýlkách, kolébkách a závěsných dětských postýlkách, a to pro bytové i nebytové využití.

Tato evropská norma se nevztahuje na matrace pro hluboké korby kočárků a přenosné korby, nafukovací matrace, vodní matrace a matrace používané pro lékařské účely.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz