ICS 33.050.01

ČSN

ETSI EN 300 019-2-5 V3.1.1

 

87 2001

Duben 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Environmentální inženýrství (EE) – Environmentální podmínky
a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení –
Část 2: Specifikace environmentálních zkoušek –
Podčást 5: Instalace na pozemních vozidlech

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz