ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.200                                                                                                                                     Březen 2022

Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu –
Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení

ČSN
EN 1918- 5

38 6490

 

Gas infrastructure – Underground gas storage –
Part 5: Functional recommendations for surface facilities

Infrastructures gazières – Stockage souterrain de gaz –
Partie 5: Recommandations fonctionnelles pour les installations de surface

Gasinfrastruktur – Untertagespeicherung von Gas –
Teil 5: Funktionale Empfehlungen für Übertageanlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1918-5:2016. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1918-5:2016. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1918-5 (38 6490) z července 2016.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1918-5:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1918-5 (38 6490) z července 2016 převzala EN 1918-5:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Významné technické změny proti předchozí normě EN 1918-5:1998 jsou uvedeny v příloze B.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1918-1 zavedena v ČSN EN 1918-1 (38 6490) Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 1: Doporučení pro zásobníky v kolektorech

EN 1918-2 zavedena v ČSN EN 1918-2 (38 6490) Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 2: Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích

EN 1918-3 zavedena v ČSN EN 1918-3 (38 6490) Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách

EN 1918-4 zavedena v ČSN EN 1918-4 (38 6490) Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu – Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách

Souvisící ČSN

ČSN EN 1594 (38 6410) Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar – Funkční požadavky

ČSN EN 1776 (38 6435) Zařízení pro zásobování plynem – Systémy měření plynu – Funkční požadavky

ČSN EN 12327 (38 6414) Zařízení pro zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky

ČSN EN 12583 (38 6481) Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky

ČSN EN 12732 (38 6412) Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky

Citované předpisy

Směrnice 2009/73/EC o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a související Nařízení (EC) 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám rovněž cílí na technickou bezpečnost Evropské plynárenské soustavy.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly k článkům 3.2.1, 4.1, 8 a 8.1 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: SG Geotechnika a. s., IČO 41192168, doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 41 Geotechnika a TNK 55 Plynová zařízení

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 1918- 5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Březen 2016

ICS 75.200                                                                                                               Nahrazuje EN 1918-5:2016

Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu –
Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení

Gas infrastructure – Underground gas storage –
Part 5: Functional recommendations for surface facilities

Infrastructures gazières – Stockage souterrain
de gaz –
Partie 5: Recommandations fonctionnelles
pour les installations de surface

Gasinfrastruktur – Untertagespeicherung von Gas –
Teil 5: Funktionale Empfehlungen für Übertageanlagen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-01-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                     Ref. č. EN 1918-5:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Požadavky pro podzemní úložiště plynu.................................................................................................................................... 6

3.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

3.2...... Podzemní zásobníky plynu............................................................................................................................................................ 7

3.3...... Vtlačné zařízení............................................................................................................................................................................. 11

3.4...... Těžební zařízení............................................................................................................................................................................ 11

3.5...... Technické vybavení...................................................................................................................................................................... 12

3.6...... Vyluhovací a odvodňovací zařízení solných kaveren............................................................................................................. 12

3.7...... LPG.................................................................................................................................................................................................. 13

4......... Projekt.............................................................................................................................................................................................. 13

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

4.2...... Otázky bezpečnosti a životního prostředí................................................................................................................................. 14

4.3...... Inženýrská činnost......................................................................................................................................................................... 14

4.4...... Bezpečnost..................................................................................................................................................................................... 14

4.5...... Čerpadla a kompresory............................................................................................................................................................... 14

4.6...... Řízení procesu a monitoring....................................................................................................................................................... 14

4.7...... Záložní systémy............................................................................................................................................................................. 14

4.8...... Úroveň lidské obsluhy.................................................................................................................................................................. 15

4.9...... Údržba a dohled............................................................................................................................................................................ 15

4.10.... Spalování a odvětrávání.............................................................................................................................................................. 15

4.11.... Bezpečnost proti požáru a výbuchu........................................................................................................................................... 15

5......... Výstavba.......................................................................................................................................................................................... 15

6......... Zkoušení a uvedení do provozu................................................................................................................................................. 15

7......... Provoz a údržba............................................................................................................................................................................. 15

8......... BOZP a ochrana přírody (HSE)................................................................................................................................................... 16

8.1...... Řízení BOZP a ochrany přírody................................................................................................................................................... 16

8.2...... Krizové postupy............................................................................................................................................................................. 16

9......... Likvidace......................................................................................................................................................................................... 16

9.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 16

9.2...... Těžba plynu.................................................................................................................................................................................... 17

9.3...... Zazátkování a likvidace sond...................................................................................................................................................... 17

9.4...... Povrchové zařízení........................................................................................................................................................................ 17

9.5...... Monitoring....................................................................................................................................................................................... 17

Příloha A (informativní) Neúplný seznam souvisících norem........................................................................................................... 18

Příloha B (informativní) Významné technické změny mezi touto evropskou normou a předchozí verzí EN 1918-5:1998.. 21

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1918-5:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 234 Zařízení pro zásobování plynem, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentové ochrany. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakýchkoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1918-5:1998.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Přehled nejvýznamnějších technických změn mezi touto evropskou normou a EN 1918-5:1998 je uveden v příloze B.

Tento dokument je pátou částí evropské normy „Zařízení pro zásobování plynem – Podzemní zásobníky plynu“, která obsahuje následujících pět částí:

    Část 1: Doporučení pro zásobníky v kolektorech

    Část 2: Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích

    Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách

    Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách

    Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení

Směrnice 2009/73/EC o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a související Nařízení (EC) 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám rovněž cílí na technickou bezpečnost Evropské plynárenské soustavy. Tyto aspekty jsou rovněž obsahem normotvorby CEN/TC 234. V tomto ohledu CEN/TC 234 vyhodnocuje uvedenou legislativu EU a doplňuje tuto technickou normu podle toho, kde je to potřebné a vhodné.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma zahrnuje doporučení po projektování, výstavbu, zkoušení, předání, provoz, údržbu a likvidaci povrchových zařízení podzemních zásobníků (UGS) mezi ústím sondy a napojením na plynárenskou soustavu.

Upřesňuje postupy, které jsou bezpečné a přijatelné pro životní prostředí.

Pro nezbytná podpovrchová zařízení podzemích zásobníků se použije odpovídající část norem EN 1918-1 až EN 1918-4.

V tomto kontextu pojem „plyn“ je jakékoliv uhlovodíkové palivo:

    které je v plynném stavu při teplotě 15 °C a pod tlakem 0,1 MPa (zahrnuje přírodní plyn, stlačený přírodní plyn (CNG) a zkapalněný ropný plyn (LPG). Skladovaný výrobek se také označuje jako tekutina);

    které splňuje určité kvalitativní požadavky, aby se zachovala integrita podzemního zásobníku, výkon, slučitelnost s životním prostředím a splnily se smluvní požadavky.

Tato evropská norma určuje běžné základní principy pro zařízení podzemních zásobníků plynu. Uživatelé této evropské normy by si měli být vědomi, že existují mnohem podrobnější normy a/nebo osvědčené postupy. Ne zcela vyčerpávající seznam souvisejících norem lze nalézt v příloze A.

Použití této evropské normy se předpokládá společně s národními normami a/nebo osvědčenými postupy a nenahrazuje je.

V případě rozporu podmínek nebo přísnějších požadavků v národní legislativě / předpisech s požadavky této
evropské normy, národní legislativa / předpisy mají přednost, jak je názorně uvedeno v CEN/TR 13737 (soubor).

POZNÁMKA CEN/TR 13737 (soubor) obsahuje:

    vysvětlení odpovídající legislativy / předpisů používaných v zemi;

    pokud je to vhodné, přísnější národní požadavky;

    národní kontaktní místo pro poslední informace.

Na existující zařízení se tato evropská norma nevztahuje.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz