Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.40

Únor 1998

Horolezecká výzbroj - Zavrtávané
skoby - Bezpečnostní požadavky a
zkoušení

ČSN
EN 959

94 2009

 

 

 

Mountaineering equipment - Rock anchors - Safety requirements and test methods

Equipement d'alpinisme et d'escalade - Amarrages pour le rocher - Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Bergsteigerausrüstung - Bohrhaken - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 959:1996. Evropská norma EN 959:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 959:1996. The European Standard EN 959:1996 has the status of a Czech Standard.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
51412


Strana 2

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 10088-3   zavedena v ČSN EN 10088-3  Korozivzdorná ocel - Část 3: Technické dodací podmínky pro předvýrobky, tyče, válcované dráty a tvarované tyče pro všeobecné použití (42 0929)

ISO 1920   dosud nezavedena

ISO TR 9492   dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VELNOR spol. s r. o., IČO 44016174, Ing. Eva Velešíková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 959

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 97.220.40

 

Deskriptory: mountaineering, mooring devices, accident prevention, safety, specifications, equipment specifications, materials, mechanical strength, instructions, marking

 

Horolezecká výzbroj - Zavrtávané skoby - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

 

Mountaineering equipment - Rock anchors - Safety requirements and test methods

 

Equipement d'alpinisme et d'escalade - Amarrages pour le rocher - Exigences de sécurité et méthodes d'essai

 

Bergsteigerausrüstung - Bohrhaken - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-06-20. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

 

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovala Technická komise ISO/TC 136 „Sporty, hry a ostatní rekreační potřeby", jejíž sekretariát vede DIN.

Této evropské normě se nejpozději do dubna 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do dubna 1997.

Text vychází z normy UIAA „P" (Union International des Associations d'Alpinisme), která byla vypracována za mezinárodní účasti.

Tato norma je součástí souboru norem pro horolezeckou výzbroj, viz přílohu A.

Tato Evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

Přílohy A, B a ZA této normy jsou informativní.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou národní normalizační organizace následujících zemí povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 5

 

1   Předmět normy

Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky a postup zkoušení pro zavrtávané skoby, které se používají v rámci horolezeckých sportovních činností včetně lezení.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz