ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.310; 91.060.50                                                                                                                        Březen 2022

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání

ČSN
EN 1630

74 6004

 

Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters – Burglar resistance – Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts

Blocs-portes pour piétons, fenêtres, facades rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l’effraction – Méthode d’essai
pour la détermination de la résistance aux tentatives manuelles d’effraction

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1630:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1630:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1630 (74 6004) z listopadu 2021.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1630:2021 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1630 z listopadu 2021 převzala EN 1630:2021 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti předchozí normě jsou popsány v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 356:1999 zavedena v ČSN EN 356:2000 (70 0595) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

EN 1303:2015 zavedena v ČSN EN 1303:2016 (16 5191) Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkušební metody

EN 1627:2021 zavedena v ČSN EN 1627:2021 (74 6001) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace

EN 1628:2021 zavedena v ČSN EN 1628:2021 (74 6002) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení

EN 1629:2021 zavedena v ČSN EN 1629:2021 (74 6003) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení

EN 12216:2018 zavedena v ČSN EN 12216:2019 (74 6024) Okenice, vnější a vnitřní clony – Terminologie, slovník odborných výrazů a definice

EN 12519:2018 zavedena v ČSN EN 12519:2019 (74 6032) Okna a dveře – Terminologie

EN 13119:2016 zavedena v ČSN EN 13119:2018 (74 7200) Lehké obvodové pláště – Terminologie

EN 13241:2003+A2:2016 zavedena v ČSN EN 13241+A2:2017 (74 7031) Vrata – Norma výrobku, funkční vlastnosti

EN ISO 10666:1999 zavedena v ČSN EN ISO 10666:2000 (02 1055) Samovrtné šrouby se závitem do plechu – Mechanické a funkční vlastnosti

EN ISO 15480:2019 zavedena v ČSN EN ISO 15480:2020 (02 1250) Samovrtné šrouby se závitem do plechu se šestihrannou hlavou

EN ISO 15481:1999 zavedena v ČSN EN ISO 15481:2000 (02 1253) Samovrtné šrouby se závitem do plechu s válcovou hlavou zaoblenou s křížovou drážkou

EN ISO 15482:1999 zavedena v ČSN EN ISO 15482:2000 (02 1251) Samovrtné šrouby se závitem do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou

EN ISO 15483:1999 zavedena v ČSN EN ISO 15483:2000 (02 1252) Samovrtné šrouby se závitem do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, IČO 63839911, Ing. Petr Koktan

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 1630
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Červen 2021

ICS 13 310; 91 060.50                                                                                    Nahrazuje EN 1630:2011+A1:2015

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání –
Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání

Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters –
Burglar resistance – Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts

Blocs-portes pour piétons, fenêtres, facades rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l’effraction – Méthode d’essai pour la détermination
de la résistance aux tentatives manuelles d’effraction

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente
und Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-03-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                        Ref. č. EN 1630:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Zkušební zařízení a zkušební tým................................................................................................................................................ 9

4.1...... Zkušební rám.................................................................................................................................................................................... 9

4.2...... Zkušební tým.................................................................................................................................................................................... 9

4.2.1... Pracovníci.......................................................................................................................................................................................... 9

4.2.2... Složení zkušebního týmu............................................................................................................................................................... 9

4.2.3... Základní způsobilost členů zkušebního týmu............................................................................................................................ 9

4.2.4... Školení............................................................................................................................................................................................... 9

4.3...... Měření a záznamové zařízení..................................................................................................................................................... 10

4.3.1... Měřicí zařízení................................................................................................................................................................................ 10

4.3.2... Video záznam................................................................................................................................................................................ 10

4.4...... Tolerance........................................................................................................................................................................................ 10

4.5...... Pomocný rám................................................................................................................................................................................. 10

4.6...... Vytržení válce cylindrické vložky................................................................................................................................................ 10

5......... Zkušební vzorek............................................................................................................................................................................. 10

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

5.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

5.1.2... Výrobek se zasklením.................................................................................................................................................................. 11

5.2...... Příprava a kontrola zkušebního vzorku..................................................................................................................................... 11

6......... Postup.............................................................................................................................................................................................. 12

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

6.2...... Klima zkušební místnosti............................................................................................................................................................. 12

6.3...... Oblasti napadení........................................................................................................................................................................... 12

6.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

6.3.2... Stavební výrobky s pohyblivými prvky....................................................................................................................................... 12

6.3.3... Pevné stavební výrobky............................................................................................................................................................... 13

6.4...... Strana napadení a výška napadení........................................................................................................................................... 13

6.5...... Předběžná zkouška...................................................................................................................................................................... 13

6.6...... Hlavní zkouška............................................................................................................................................................................... 13

6.7...... Kritéria selhání............................................................................................................................................................................... 13

7......... Sady nářadí.................................................................................................................................................................................... 14

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

7.2...... Sada nářadí A1 pro bezpečnostní třídu 1 (viz obrázek A.1) – Aplikace sady nářadí A1 v bezpečnostní třídě 1......... 14

7.3...... Sada nářadí A2 pro bezpečnostní třídu 2 (viz obrázek A.2) – Aplikace sady nářadí A2 v bezpečnostní třídě 2......... 15

7.4...... Sada nářadí A3 pro bezpečnostní třídu 3 (viz tabulka 4 a obrázek A.3) – Aplikace sady nářadí A3
v bezpečnostní třídě 3................................................................................................................................................................... 15

7.5...... Sada nářadí A4 pro bezpečnostní třídu 4 (viz tabulka 5 a obrázek A.4) – Aplikace sady nářadí A4
v bezpečnostní třídě 4................................................................................................................................................................... 16

7.6...... Sada nářadí A5 pro bezpečnostní třídu 5 (viz tabulka 6 a obrázek A.5) – Aplikace sady nářadí A5
v bezpečnostní třídě 5................................................................................................................................................................... 16

Strana

7.7...... Sada nářadí A6 pro bezpečnostní třídu 6 (viz tabulka 7 a obrázek A.6) – Aplikace sady nářadí A6
v bezpečnostní třídě 6................................................................................................................................................................... 16

8......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 17

Příloha A (normativní) Sady nářadí........................................................................................................................................................ 18

Příloha B (normativní) Zkušební pořadí pro manuální zkoušku....................................................................................................... 24

Příloha C (normativní) Příklad zkušebního zařízení............................................................................................................................ 25

Příloha D (informativní) Příklady montážního upevnění.................................................................................................................... 26

Příloha E (normativní) Vytržení válce cylindrické vložky.................................................................................................................... 36

Příloha F (normativní) Zkoušky pro stavební prvky s bezklíčově ovládaným uzamykatelným kováním.................................. 37

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 40

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1630:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2021 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1630:2011+A1:2015.

Významné změny v této revizi jsou:

a)   aktualizace definic v normativních odkazech;

b)   jsou doplněny přílohy E a F;

c)   pro spolehlivou zkoušku byla doplněna šablona E4 v 6.7;

d)   obrázky v příloze A byly aktualizovány.

Tento dokument je jedním z řady norem odolnosti proti napadení pro dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice odolné proti násilnému vloupání. Další normy této řady jsou:

    EN 1627:2021 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže as okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace;

    EN 1628:2021 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže as okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení;

    EN 1630:2021 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže as okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání.

Manuální zkouška popsaná v tomto dokumentu zahrnuje oblasti zranitelnosti nehodnocené vhodnými zkouškami statickým zatížením a dynamickým zatížením popsanými v EN 1628:2021 a EN 1629:2021. Určité základní bezpečnostní požadavky pro zámky, kování a cylindrické vložky jsou zahrnuty v požadavcích detailně popsaných v tabulce 3 EN 1627:2021. Tyto bezpečnostní charakteristiky nejsou znovu hodnoceny ve zkoušce této normy a metody napadení a zkušební doby byly omezeny pro jejich vyjádření.

Tento dokument popisuje použití různého nářadí popsaného v různých sadách nářadí. To zlepšuje výhody opakovatelnosti zkoušky.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání k hodnocení charakteristik odolnosti proti vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otáčení, sklápění, skládání, otáčení a sklápění, posunování (vodorovné a svislé), vrchní nebo spodní zavěšení, otáčení (vodorovné a svislé), zasouvání a navinování jakož i na pevné konstrukce.

Tento dokument nezahrnuje přímo odolnost zámků a cylindrických vložek napadených paklíči. Také nezahrnuje napadení elektricky, elektronicky a elektromagneticky ovládané stavební výrobky odolné proti vloupání použitím metod napadení, které by mohly tyto charakteristiky zničit.

Je potvrzeno, že jsou dva aspekty odolnosti proti vloupání plněné konstrukcí výrobků, jejich normální odolností proti násilnému ovládání a jejich schopnosti zůstat upevněné v budově. Tato zkušební metoda nehodnotí vlastnosti upevnění v budově.

Montážní návody výrobce budou směrnicí pro upevnění výrobku.

Přiklad pro obsah montážních návodů výrobce je uveden v příloze A EN 1627:2021.

Tento dokument neplatí pro zdi a střechy, stejně tak jako pro dveře, vrata a závory určené k montáži v oblastech dosahu osob, pro které je hlavním určeným použitím zajistit bezpečný vstup zboží a nákladních vozidel doprovázených nebo řízených osobami v průmyslových, obchodních nebo obytných prostorách, které zajišťuje EN 13241+A2:2016.

POZNÁMKA Je důležité, že konstrukce výrobků, které mohou být dosaženy nebo řízeny přímo z vozidel, jsou chráněny vhodnými opatřeními, jako jsou závory, výsuvné rampy apod.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz