ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.130.10                                                                                                                                  Březen 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení –
Část 101: Syntetické zkoušky

ČSN
EN IEC 62271-101
ed. 3

35 4222

idt IEC 62271-101:2021 + IEC 62271-101:2021/COR1:2021-10

High-voltage switchgear and controlgear –
Part 101: Synthetic testing

Appareillage à haute tension –
Partie 101: Essais synthétiques

Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen –
Teil 101: Synthetische Prüfung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62271-101:2021 včetně opravy      
EN IEC 62271-101:2021/AC:2021-11. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62271-101:2021 including its Corrigendum EN IEC 62271-101:2021/AC:2021-11. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-08-31 se nahrazuje ČSN EN 62271-101 ed. 2 (35 4222) z července 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část IEC 62271 platí hlavně pro vypínače střídavého proudu v rozsahu IEC 62271-100. Dává všeobecná pravidla pro zkoušení vypínačů střídavého proudu a stanovuje požadavky na syntetické zkoušky zapínací a vypínací schopnosti při zkušebních sledech, popsaných v 7.102 až 7.111 z IEC 62271-100:2021.

Bylo prokázáno, že syntetické zkoušky jsou ekonomickým a technicky správným způsobem zkoušení vysokonapěťových vypínačů střídavého proudu podle požadavků IEC 62271-100 a že jsou ekvivalentní přímým zkouškám.

Popsané metody a techniky jsou obecně používané. Účelem této normy je stanovení kritérií pro syntetické zkoušení a pro správné hodnocení výsledků. Taková kritéria prokáží platnost zkušební metody, aniž by byly omezeny inovace zkušebních obvodů.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 62271-101:2021 dovoleno do 2024-08-31 používat dosud platnou ČSN EN 62271-101 ed. 2 (35 4222) z července 2013.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje významné technické změny v porovnání s předchozím vydáním:

a)  sladění s třetím vydáním IEC 62271-100:2021;

b)  tento dokument byl aktualizován nejnovějšími metodami a technikami používanými pro syntetické zkoušky.

Informace o citovaných dokumentech

EN IEC 62271-100:2021 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(441) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz