ICS 27.040

ČSN

EN 12952-6

 

07 7604

Červen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení –
Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12952-6 (07 7604) z února 2012.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz