Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 37.040.20

Březen 1998

Fotografie - Systémy negativního filmu
a jeho zpracování pro černobílou
obrazovou fotografii - Stanovení citlivosti
podle ISO

ČSN
ISO 6

66 6625

 

 

 

Photography-Black-and-white pictorial still camera film/process systems-Determination of ISO speed

Photographie-Systèmes film/traitement négatifs noir et blanc pour photographie picturale-Détermination de la sensibilité ISO

Photographie-Systeme der Schwarzweib Negativfilme für die Bildphotografie und ihre Verarbeitung- Bestimmung der Empfindlichkeit

 

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6:1993.

Mezinárodní norma ISO 6:1993 má status české technické normy

 

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 6:1993. The International Standard ISO 6:1993 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují v ČSN 66 6620 z 8. 5. 1985 všechny údaje týkající se černobílých negativních filmů pro všeobecné účely, tedy články 0.2, 0,6, 4.2, Informační příloha 1 a v Informační příloze 2 v tabulce 2 bod 1.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
51447


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 5-2:1991Fotografie - měření hustot - Část 2: Geometrické podmínky pro měření prostupové hustoty zavedena v ČSN ISO 5-2:1994 (66 6602)

ISO 5-3:1995Fotografie - měření hustot - Část 3: Spektrální podmínky zavedena v ČSN ISO 5-3:1997 (66 6605)

ISO 7589:1984, dosud nezavedena

 

Souvisící ČSN

ČSN 66 6401   Fotografická senzitometrie. Názvosloví

ČSN 66 6620   Fotografické materiály. Stanovení citlivosti černobílých a barevných fotografických materiálů na průhledné podložce

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VUZORT, Státní zkušebna č. 231 Praha, IČO 0023671, ing. Josef Krůs, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 45 Fotografie a kinematografie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jindřiška Bouřilová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 6

Fotografie - Systémy negativního

Druhé vydání

filmu a jeho zpracování pro

1993-02-01

černobílou obrazovou fotografii

Stanovení citlivosti podle ISO


 

ICS 771.534.51

 

Deskriptory: photography, black and white photography, photographic film, photographic emulsions, tests, determination, sensitivity (photography).

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 6 byla připravena technickou komisí ISO/TC, Fotografie.

Toto druhé vydání nahrazuje a doplňuje první vydání (ISO6:1974). Základní změnou je vypuštění požadavku, aby při stanovení citlivosti byl film zpracován v určené vývojce a ustalovači. Tím je dosaženo shody, v problematice zpracování, s většinou norem pro ostatní fotografické filmy.

Přílohy A a B této mezinárodní normy jsou pouze informativní.


Strana 4

Úvod

 

Černobílé negativní filmy vykazují při zpracování v různých vývojkách a za různých podmínek obecně velmi dobré výsledky. V současné době je tato skutečnost realizována tak, že citlivost filmu závisí na použitém zpracovatelském postupu. Proto tato norma určuje metodu pro stanovení citlivosti filmu v souvislosti se způsobem jeho zpracování. To znamená, že určitý film může mít několik citlivostí podle ISO, souvisejících s její závislostí na použitém zpracovatelském postupu. Proto je důležité, aby výrobci označili podmínky zpracovatelského postupu, pro které platí uvedené hodnoty citlivosti podle ISO.

Tato mezinárodní norma obsahuje poznatek, že černobílé filmy nemají obecně jedinou hodnotu citlivosti, jestliže je doporučeno několik různých zpracovatelských postupů. To je v rozporu s tradičně uváděným vztahem, že určitý výrobek má určitou hodnotu citlivosti. Proto by měl být zpracovatelský postup do budoucna popsán jednoznačně tak, aby nemohlo dojít k jeho různému výkladu. Protože uživatelé často nevědí, jak budou filmy zpracovány, jsou výrobci pro takovou situaci povinni zajistit hodnotu citlivosti, která zaručí dobré výsledky. Obvykle proto považují za výhodu celkovou přeexpozici filmu, což dává záruku dostatečné citlivosti filmu, chránící uživatele od vlivů podexpozice v případě, že film při zpracovávní dosáhne nižší citlivosti.

Je známo, že citlivost, na kterou bude film exponován, je vysoce závislá na vyvolávání, jasovém rozsahu snímané scény, snímaném předmětu, fotografickém papíru, použitém pro kopírování. Tato mezinárodní norma určuje, že citlivost filmu v závislosti na zpracovatelském postupu je stanovena, je-li film zpracován tak, aby bylo dosaženo určité hodnoty kontrastu. Relativní citlivost podle ISO, přiřazená různým filmům s různými zpracovatelskými systémy, bude obecně odlišná. Citlivosti podle ISO povedou ke správným expozicím průměrných scén při měření expozic podle ISO 2720 nebo ISO 2721, je-li film zpracován tak, jak je určeno touto normou.


Strana 5

1   Předmět normy

 

Tato norma určuje metody pro stanovení citlivosti podle ISO černobílých negativních filmů, použitých pro obrazovou fotografii.

Tato norma se týká nejen filmů, zpracovaných v obvyklých chemikáliích a zařízeních, ale také filmů, zpracovaných za použití speciálních zpracovatelských postupů, jakými jsou např. ty, které používají, mimo jiné, aktivátory nebo zvýšené teploty pro vyvolávací proces.

Tato norma se netýká kinematografických filmů, letecké fotografie, reprodukčních filmů, filmů pro rentgenografii nebo mikrografii, ani filmů pro difuzní systémy, poskytující negativ.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz