Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.30

Březen 1998

Textilie. Plošné textilie - Zjišťování délky
a šířky

ČSN
EN 1773

80 0843

 

 

 

Textiles - Fabrics - Determination of width and length

Textiles - Etoffes - Détermination de la largeur et de la longeur

Textilien - Textile Flächengebilde - Bestimmung der Breite und Länge

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1773:1996. Evropská norma EN 1773:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version the European Standard EN 1773:1996. The European Standard 1773:1996 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 80 0843 z 1979-05-04.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
51451


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma stanoví pouze délku a šířku po relaxaci a nestanoví zjišťování délky kusu ve vrstvách.

Zjišťování šíře hřbetovaných textilií stanoví v přeloženém stavu, na rozdíl od dřívější normy, kde se šíře u hřebetovaných textilií zjišťuje v rozloženém stavu.

Je zaveden též termín užitná šíře, který je pro praxi potřebný.

 

Citované normy

EN 20139 zavedena v ČSN EN 20139 Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (80 0056)

ISO 10012-1 zavedena v ČSN ISO 10012-1 Požadavky na zabezpečování jakosti měřicího zařízení - Část 1: Metrologický konfirmační systém pro měřicí zařízení (01 0360)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, IČO 00013251, Ing. Lubor Tomeš

Technická normalizační komise: TNK 31 TEXTIL

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1773

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1996

NORME EUROPÉENE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS: 59.080.30

Deskriptory: textiles, fabrics, dimensional measurements, length, width

 

Textilie - Plošné textilie - Zjišťování délky a šířky

 

Textiles - Fabrics - Determination of width and length

Textiles - Etoffes - Détermination de la largeur et de la longeur

Textilien - Textile Flächengebilde - Bestimmung der Breite und Länge

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-11-25. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní přepisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byl vypracována technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky" se sekretariátem při BSI.

Této evropské normě se nejpozději do června 1997 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do června 1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Příloha A je informativní.


Strana 5

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví metodu pro zjišťování délky a šířky plošných textilií, které jsou ve volném stavu.

Zkouška je vhodná pro plošné textilie v plné šířce, hřbetované (přeložená po délce, kde linie ohybu je tvořena středem textilie), složené přesně po délce ke středu) nebo ve formě hadic o délce do 100 m. Tato norma neobsahuje metodu pro zjišťování nebo popis vad konstrukce nebo jiných vad. Norma není vhodná pro povrstvené plošné textilie.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz